با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز 2015 دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال انجام شد. در این مطالعه تعداد 155 دانش‌‌آموز پسر و دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس شهرک پردیسان قم به روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند و آزمون 49 سؤالی سنجش توانایی دانش و استدلال ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز 2015 به آن‌‌ها داده شد. برای تجزیه‌‌و‌تحلیل در این پژوهش آزمون t مستقل، ویلکاکسون و شاخص‌‌های روان‌‌سنجی شامل ضریب تشخیص و سطح دشواری، روایی و پایایی (کودر-ریچاردسون ۲۰) محاسبه گردید. یافته‌‌های حاصل از این پژوهش نشان داد بین عملکرد دختران و پسران در استدلال ریاضی و همچنین بین عملکرد دانش‌‌آموزان در حیطه دانش ریاضی و حیطه استدلال تفاوت معنی‌‌دار وجود دارد و در نهایت به استخراج یک آزمون ریاضی ۲۷ سؤالی (۱۵ سؤال دانشی و ۱۲ سؤال استدلالی) با شاخص‌های روانسنجی مطلوب ازجمله ضریب پایایی ۷۳/۰ منجر گردید.. نتایج نشان داد که جنسیت تنها در حیطه استدلال ریاضی مؤثر است. همچنین نتایج حاکی از برتری سطح دانش ریاضی نسبت به استدلال ریاضی دانش‌‌آموزان دارد. نتایج این پژوهش برای پژوهشگران حوزه سنجش پیشرفت تحصیلی و آموزگاران ابتدایی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation and Validation of the TIMSS Numeracy and TIMSS 2015 Math-ematics Examination Short Form for 4th-Grade Primary Students in Knowing and Reasoning

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Afsharizadeh 1
  • Hamidreza Hassanabadi 2
  • mohamdhosein abdollahi 3
  • Hadi Keramati 4

1 Ph.D, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Educational psychology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assist of Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to compile and validate the TIMSS Numeracy and TIMSS 2015 Mathematics Examination Short Form for 4th-Grade Primary Students in knowing and reasoning. The statistical population included all 4th-grade students in Qom, Pardisan area from which 155 boy and girl students were selected by accessible sampling. Students took the 49-item math knowing and reasoning ability test of TIMSS Numeracy and TIMSS 2015. The collected data were analyzed by Independent t-test, Wilcoxon signed-rank test, and Psychometric Indicators such as Kudr-Richardson 20. The findings showed there is a significant difference between boys and girls in mathematical reasoning and also a significant difference between mathematical knowing and reasoning. Finally, it resulted in a 27-question mathematics examination including 15 mathematical knowing questions and 12 mathematical reasoning questions with desirable psychometric indicators, including the reliability coefficient of 0/73. The results indicated gender affects mathematical reasoning, and mathematical knowing level is higher than mathematical reasoning. The important result is the short form math exam which helps researchers and teachers take a standard math exam in a short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TIMSS Numeracy and TIMSS 2015
  • Mathematical Knowing
  • Mathematical Reasoning
  • 4th-Grade Student Of Primary School
  • Mathematics
بخشعلی‌زاده، شهرناز (1396). سؤالات قابل‌انتشار تیمز 2015 ریاضی و علوم چهارم ابتدایی. تهران: انتشارات مدرسه.
پاشاشریفی، حسن و شریفی، نسترن (1393). اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
توحیدی‌نژاد، اعظم (1394). تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهریار در سال تحصیلی 94-93 بر اساس حیطه‌های شناختی آزمون تیمز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
حجازی، الهه و نقش، زهرا (1386). رابطه خودکارآمدی ریاضی، سودمندی ادراک‌شده و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت دانش‌آموزان: یک مقایسه جنسیتی. مجله علمی و پژوهشی مطالعات زنان، ۱(2)، 102-84.
حق‌جو، سعید؛ و ریحانی، ابراهیم (۱۴۰۰). فراتحلیل کیفی چارچوب‌های ارزیابی مهارت‌‌های طرح مسئلۀ ریاضی. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، ۹(۳). ۱۰-۲۸.
رحیمی، زهرا؛ طلایی، ابراهیم؛ ریحانی، ابراهیم و فرادانش، هاشم (1395). تدریس، با تأکید بر راه‌حل‌های چندگانه: گامی به سمت تقویت استدلال ریاضی. دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، ۵(15)، ۱۲۱-۱۴۲.
روحی، ندا (1393). تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال دانش‌آموزان پایه اول دوره دوم دبیرستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تهران، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی.
سعدی‌پور، اسماعیل (1395). روان شناسی تربیتی کاربردی-نظریه و عمل در روان‌شناسی آموزش و یادگیری. تهران: نشر ویرایش.
سعیدزاده، حمزه و حجازی، الهه (1393). بررسی رابطه منابع خودکارآمدی و سطح باورهای خودکارآمدی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان شهرستان سردشت. دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، 21(4)، 32-19.
سیف، علی‌اکبر (1397). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش- ویراست پنجم. تهران: انتشارات دوران.
شرکایی اردکانی، جواد؛ رزاقی، هادی و ریاحی نژاد، حسین (1392). مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش‌وپرورش. تهران: انتشارات مدرسه.
صفایی‌مقدم، مسعود؛ مرعشی، سید منصور؛ پاک‌سرشت، محمدجعفر؛ باقری، خسرو و سپاسی، حسین (1385). بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت‌های استدلال دانش‌آموزان پسر پایه سوم راهنمایی مدرسه نمونه دولتی اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(2)، 54-31.
صمدی، معصومه (1381). دانش فراشناختی و حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان: نقش جنسیت و عملکرد تحصیلی. تازه‌های علوم شناختی، 4(3)، 49-42.
ضیاء‌نژاد شیرازی، آسیه و قلتاش، عباس (1397). بررسی نقش تغییرات محتوایی برنامه درسی بر عملکرد دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در آزمون‌های بین‌المللی تیمز. فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 4(9)، 146-127.
علی‌پور، احمد؛ شقاقی، فرهاد؛ احمدی ازغندی، علی؛ نوفرستی، اعظم و حسینایی، علی (1391). شیوع اختلال یادگیری ریاضی در دوره ابتدایی. روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسی ایرانی)، 8(32)، 353-343.
عین‌اللهی، علیرضا (1380). بیایید دانش‌آموزانمان را با آزمون تیمز بیازماییم. تهران: انجمن معلمان.
مرعشی، سید منصور؛ حقیقی، جمال؛ بنایی مبارکی، زهرا و بشلیده، کیومرث (1386). بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت‌های استدلال در دانش‌آموزان دختر پایه سوم راهنمایی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی، 2(7)، 122-95.
مینایی، اصغر و غفاری، زهرا (1394). کارکرد افتراقی سؤال‌های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش‌آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سؤال-پاسخ (IRT). فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 6(21). 40-21.
نسائیان، عباس؛ اسدی گندمانی، رقیه و مرادی، محمد (1396). مقایسه سازماندهی-برنامه‌ریزی، استدلال و حافظه کاری در کودکان با و بدون اختلال خاص یادگیری. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8)، ۱-۱۳.
نوروزی، موسی (1393). پیش‌بینی پیشرفت ریاضی بر اساس اضطراب ریاضی و سبک‌های شناختی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه آزاد.
وزارت آموزش‌وپرورش (1389). برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.
یارمحمدی واصل، مسیب؛ ذوقی پایدار، محمدرضا و محمدی عباس (1396). تأثیر آموزش شیوه کاوشگری بر فرآیندهای شناختی تفکر انتقادی: تحلیل، استنباط، ارزشیابی، استدلال قیاسی و استقرایی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8)، ۷۹-۹۲.
یافتیان، نرگس و شایان، مریم (1398). سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی بر اساس آزمون مطالعه پیزا. نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش، 14(1)، 139-121.
یوسفی، فریده و خیّر، محمد (1382). بررسی رابطه استدلال صوری، آگاهی عاطفی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر شیراز. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، 33(2)، 202-177.
 
 
Adegoke, B. A. (2013). Modelling the relationship between mathematical reasoning ability and mathematics attainment. Journal of Education and Practice, 4(17), 54-61.
Ball, D. L., & Bass, H. (2003). Making mathematics reasonable in school. In J. Kilpatrick W. G. Martin, And D. Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics, (pp. 27-44). Raston, VA: National council of Teachers of Mathematics.
Bornholt, L. J., Goodnow, J. J., & Cooney, G. H. (1994). Influences of gender stereotypes on adolescents’ perceptions of their own achievement. American Educational Research Journal, 31(3), 675-692.‏
Connor, C. M., Mazzocco, M. M., Kurz, T., Crowe, E. C., Tighe, E. L., Wood, T. S., & Morrison, F. J. (2018). Using assessment to individualize early mathematics instruction. Journal of school psychology, 66, 97-113.
Ercikan, K. (1998). Translation effects in international assessments. International journal of educational research, 29(6), 543-553.
Gelbart, D. (2007). Cognitive abilities that underlie mathematics achievement: A high ability perspective [Doctoral dissertation, University of British Columbia].Open University of British Columbia Library. https://open.library.ubc.ca/ collections/ubctheses/831/items/1.0054546.
Grønmo, L. S., Lindquist, M., & Arora, A. (2013). TIMSS 2015 Mathematics Framework. I IVS Mullis & MO Martin (Red.). TIMSS 2015 Assessment Frameworks.
Gurian, M. (2010). Boys and girls learn differently! A guide for teachers and parents. New Jersey: John Wiley & Sons.‏
Healy, L., & Hoyles, C. (2000). A study of proof conceptions in algebra. Journal for research in mathematics education, 31(4) 396-428.‏
International Association for the Evaluation of Educational Achievement. (2013). TIMSS 2015 assessment frameworks. ERIC Clearinghouse.‏
Lee, Y. S., Park, Y. S., & Taylan, D. (2011). A cognitive diagnostic modeling of attribute mastery in Massachusetts, Minnesota, and the US national sample using the TIMSS 2007. International Journal of Testing, 11(2), 144-177.‏‏
Mansi, K. E. (2003). Reasoning and geometric proof in mathematics education: A review of the literature [Master of Science dissertation, University of North Carolina State University].NC State University Library. http://www.lib.ncsu.edu/resolver/1840.16/2692
Miyazaki, M. (2000). Levels of proof in lower secondary school mathematics. Educational Studies in Mathematics, 41(1), 47-68.‏
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 International Results in Mathematics. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center: http://tims-sandpirls.bc.edu /timss2015/international-results/
Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Gonzalez, E. J., & Chrostowski, S. J. (2004). TIMSS 2003 international mathematics report. Boston: International Study Center.
National Council of Teachers of Mathematics. (2013). Supporting the common core state standards for mathematics. Retrieved from http://www.nctm.org/Standards-and-Positions/Position-Statements/Supporting-the-Common-Core-State-Standards-for-Mathematics/ in 18 January 2019.
Sadock, B., Sadock, V., & Ruiz, P. (2015). Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences. Nederland: Walters Kluwer.
Schmader, T., Johns, M., & Barquissau, M. (2004). The costs of accepting gender differences: The role of stereotype endorsement in women's experience in the math domain. Sex roles, 50(11-12), 835-850.‏
Zorofi, M. (2010). The Study of Students’ Mathematics Lesson Learning Quality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 505-511.