با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30473/etl.2023.60771.3614

چکیده

این مطالعه با هدف تدوین و اعتبارسنجی فرم کوتاه آزمون ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز 2015 دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه دانش و استدلال انجام شد. در این مطالعه تعداد 155 دانش‌‌آموز پسر و دختر پایه چهارم ابتدایی مدارس شهرک پردیسان قم به روش نمونه‌‌گیری در دسترس انتخاب شدند و آزمون 49 سؤالی سنجش توانایی دانش و استدلال ریاضی مطالعه تیمز نیومرسی و تیمز 2015 به آن‌‌ها داده شد. برای تجزیه‌‌و‌تحلیل در این پژوهش آزمون t مستقل، ویلکاکسون و شاخص‌‌های روان‌‌سنجی شامل ضریب تشخیص و سطح دشواری، روایی و پایایی (کودر-ریچاردسون ۲۰) محاسبه گردید. یافته‌‌های حاصل از این پژوهش نشان داد بین عملکرد دختران و پسران در استدلال ریاضی و همچنین بین عملکرد دانش‌‌آموزان در حیطه دانش ریاضی و حیطه استدلال تفاوت معنی‌‌دار وجود دارد و در نهایت به استخراج یک آزمون ریاضی ۲۷ سؤالی (۱۵ سؤال دانشی و ۱۲ سؤال استدلالی) با شاخص‌های روانسنجی مطلوب ازجمله ضریب پایایی ۷۳/۰ منجر گردید.. نتایج نشان داد که جنسیت تنها در حیطه استدلال ریاضی مؤثر است. همچنین نتایج حاکی از برتری سطح دانش ریاضی نسبت به استدلال ریاضی دانش‌‌آموزان دارد. نتایج این پژوهش برای پژوهشگران حوزه سنجش پیشرفت تحصیلی و آموزگاران ابتدایی کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compilation and Validation of the TIMSS Numeracy and TIMSS 2015 Math-ematics Examination Short Form for 4th-Grade Primary Students in Knowing and Reasoning

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Afsharizadeh 1
  • Hamidreza Hassanabadi 2
  • mohamdhosein abdollahi 3
  • Hadi Keramati 4

1 Ph.D, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Department of Educational psychology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

4 Assist of Professor of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to compile and validate the TIMSS Numeracy and TIMSS 2015 Mathematics Examination Short Form for 4th-Grade Primary Students in knowing and reasoning. The statistical population included all 4th-grade students in Qom, Pardisan area from which 155 boy and girl students were selected by accessible sampling. Students took the 49-item math knowing and reasoning ability test of TIMSS Numeracy and TIMSS 2015. The collected data were analyzed by Independent t-test, Wilcoxon signed-rank test, and Psychometric Indicators such as Kudr-Richardson 20. The findings showed there is a significant difference between boys and girls in mathematical reasoning and also a significant difference between mathematical knowing and reasoning. Finally, it resulted in a 27-question mathematics examination including 15 mathematical knowing questions and 12 mathematical reasoning questions with desirable psychometric indicators, including the reliability coefficient of 0/73. The results indicated gender affects mathematical reasoning, and mathematical knowing level is higher than mathematical reasoning. The important result is the short form math exam which helps researchers and teachers take a standard math exam in a short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TIMSS Numeracy and TIMSS 2015
  • Mathematical Knowing
  • Mathematical Reasoning
  • 4th-Grade Student Of Primary School
  • Mathematics