با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

10.30473/etl.2023.65729.3886

چکیده

پژوهش با هدف اثربخشی مداخله آموزشی"اشترن" بر انعطاف‌پذیری شناختی، هیجان‌های تحصیلی، مهارت‌های سازماندهی و توانایی شناختی (سرعت نامگذاری، ترجمه نماد) کودکان 10-12 ساله دارای ناتوانی یادگیری ویژه انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح دو گروه آزمایش و کنترل با پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 10-12 ساله دارای اختلالات یادگیری ویژه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس تعداد 40 کودک از بین مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره فعال در حوزه کودک انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (20 نفر آزمایش) و (20 نفر کنترل) گمارده شدند. ابزار شامل پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، پرسشنامه هیجان تحصیلی پکزان و همکاران (۲۰۰۵)، پرسشنامه مهارت سازماندهی آبیکوف و گالاگر ( 2009 )، مقیاس هوش وکسلر کودکان (2014) بود و برنامه آموزشی اشترن (2018) طی 14 جلسه 60 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. یافته‌ها نشان داد مداخله آموزشی "کوهنورد اشترن" بر انعطاف پذیرش شناختی، هیجانات تحصیلی، مهارت‌های سازماندهی و توانایی شناختی (سرعت نامگذاری و ترجمه نماد) تأثیر معنی‌داری دارد و اثرات آموزش در مرحله پیگیری نیز باقی مانده بود . بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مداخله آموزشی اشترن آموزشی مناسب برای کمک به یادگیری کودکان دارای ناتوانی یادگیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of "Stern" Educational Intervention on Cognitive Flexibil-ity, Academic Excitement, Organizing Skills, Cognitive Ability (Naming Speed, Symbol Translation) of Children Aged 10-12 with Special Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • negar forozan 1
  • Mansoureh Bahramipour 2

1 Senior expert in the Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The research was conducted with the aim of the effectiveness of educational intervention "Mountaineer Ashtern" on cognitive flexibility, academic excitement, organizational skills and cognitive ability (naming speed, symbol translation) of 10-12 year old children with special learning disabilities. The research method was semi-experimental with the design of two experimental and control groups with a pre-test-post-test and a 45-day follow-up period. The statistical population included all 10-12-year-old students with special learning disabilities in the city of Isfahan in the academic year of 1401-1400, which was randomly selected in two The group (20 experimental people) and (20 control people) were assigned. The tools included cognitive flexibility questionnaire by Dennis and Vanderwaal (2010), academic excitement questionnaire by Pekzan et al. (2005), organization skills questionnaire by Abikov and Gallagher (2009), Wechsler intelligence scale for children (2014) and Ashtern educational program (2018) during 14 A 60-minute session was conducted on the experimental group. The findings showed that the educational intervention of "Estern Mountaineer" has a significant effect on the flexibility of cognitive acceptance, academic excitement, organizational skills and cognitive ability (speed of naming and symbol translation) and the effects of the training remained in the follow-up phase (01 /0p<). Therefore, it can be concluded that the educational intervention of Kushner Stern is suitable for helping children with learning disabilities to learn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stern Educational
  • Cognitive Flexibility
  • Academic Excitement
  • Organizational Skills
  • Cognitive Ability
  • Special Learning Disability