با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش با هدف اثربخشی مداخله آموزشی"اشترن" بر انعطاف‌پذیری شناختی، هیجان‌های تحصیلی، مهارت‌های سازماندهی و توانایی شناختی (سرعت نامگذاری، ترجمه نماد) کودکان 10-12 ساله دارای ناتوانی یادگیری ویژه انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح دو گروه آزمایش و کنترل با پیش آزمون-پس آزمون و دوره پیگیری 45 روزه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 10-12 ساله دارای اختلالات یادگیری ویژه شهر اصفهان در سال تحصیلی 1401-1400 بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس تعداد 40 کودک از بین مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره فعال در حوزه کودک انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (20 نفر آزمایش) و (20 نفر کنترل) گمارده شدند. ابزار شامل پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، پرسشنامه هیجان تحصیلی پکزان و همکاران (۲۰۰۵)، پرسشنامه مهارت سازماندهی آبیکوف و گالاگر ( 2009 )، مقیاس هوش وکسلر کودکان (2014) بود و برنامه آموزشی اشترن (2018) طی 14 جلسه 60 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. یافته‌ها نشان داد مداخله آموزشی "کوهنورد اشترن" بر انعطاف پذیرش شناختی، هیجانات تحصیلی، مهارت‌های سازماندهی و توانایی شناختی (سرعت نامگذاری و ترجمه نماد) تأثیر معنی‌داری دارد و اثرات آموزش در مرحله پیگیری نیز باقی مانده بود . بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مداخله آموزشی اشترن آموزشی مناسب برای کمک به یادگیری کودکان دارای ناتوانی یادگیری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of "Stern" Educational Intervention on Cognitive Flexibil-ity, Academic Excitement, Organizing Skills, Cognitive Ability (Naming Speed, Symbol Translation) of Children Aged 10-12 with Special Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • negar forozan 1
  • Mansoureh Bahramipour 2

1 Senior expert in the Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The research was conducted with the aim of the effectiveness of educational intervention "Mountaineer Ashtern" on cognitive flexibility, academic excitement, organizational skills and cognitive ability (naming speed, symbol translation) of 10-12 year old children with special learning disabilities. The research method was semi-experimental with the design of two experimental and control groups with a pre-test-post-test and a 45-day follow-up period. The statistical population included all 10-12-year-old students with special learning disabilities in the city of Isfahan in the academic year of 1401-1400, which was randomly selected in two The group (20 experimental people) and (20 control people) were assigned. The tools included cognitive flexibility questionnaire by Dennis and Vanderwaal (2010), academic excitement questionnaire by Pekzan et al. (2005), organization skills questionnaire by Abikov and Gallagher (2009), Wechsler intelligence scale for children (2014) and Ashtern educational program (2018) during 14 A 60-minute session was conducted on the experimental group. The findings showed that the educational intervention of "Estern Mountaineer" has a significant effect on the flexibility of cognitive acceptance, academic excitement, organizational skills and cognitive ability (speed of naming and symbol translation) and the effects of the training remained in the follow-up phase (01 /0p<). Therefore, it can be concluded that the educational intervention of Kushner Stern is suitable for helping children with learning disabilities to learn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stern Educational
  • Cognitive Flexibility
  • Academic Excitement
  • Organizational Skills
  • Cognitive Ability
  • Special Learning Disability
ابراهیم زاده، خ؛ سلیمانی، ا؛ و صادقی، ک (1400). اثربخشی درمان فراشناخت بر روی انگیزش تحصیلی، اجتناب و فشار اجتماعی دانش‌آموزان دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(12)، 286-306.
اسکندری، س؛ کاکابرایی، ک؛ امیری، ح و حسینی، س.س (1398). اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری. توانمندسازی کودکان استثنایی، 10(3 )،45-54.
اشترن، جودیت ام؛ اوزی، ین. امی (2018). راه‌های بسیار یادگیری. ترجمه نبی زاده، رویا و فرمند، مه رو (1393). انتشارات ارجمند. چاپ اول.
امانی، ا؛ فدایی، ا؛ توکلی، م؛ شیری، ا و شیری، و (1396). مقایسه برنامه‌ریزی، توجه انتخابی و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارسایی خواندن). ناتوانی‌های یادگیری،7(2 )،94-111.
انصاری اردلی، س؛ حاجی حسنی دره شوری، ک؛ حاجی حسنی دره شوری، پ و حاجی حسنی دره شوری، ک (1400). بررسی اختلال‌های یادگیری و میزان شیوع آن در بین دانش‌آموزان. مجله پیشرفت‌های نوین در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش،34(1)،34-44.
بنیسی، پ (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تاب‌آوری و سازگاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری. نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی،1(30)،115-107.
بیان فر، ف و جهانیان، ف (1395). مقایسۀ توانایی‌های شناختی، پردازش هیجانی و اشتیاق شناختی رفتاری در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص، نخستین همایش جامع بین‌المللی روان‌شناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی، تهران.
تمجیدتاش، ا؛ سیف نراقی، م و نادری، ع (1397). طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی ترمیمی برای دانش‌آموزان با اختلال دور در ویژه یادگیری‌های اول ابتدایی. نشریه توانمندسازی کودکان استثنائی،4(29)،80-69.
جانه، م، ابراهیمی قوام، ص و علیزاده، ح (1391). بررسی کارکردهای اجرایی استدلال، برنامه‌ریزی، سازماندهی و حافظه کاری در دانش‌آموزان با و بدون اختلال ریاضی درمقطع ابتدایی استان تهران. فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنائی، 5 (2)،42.-21.
حسین خانزاده فیروزجاه، ع؛ رسولی، ح و کوشا، م (1397). تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی. مطالعات روان‌شناختی،14(4)، 55-72.
دهقانی، ی و مرادی، ن (1399). تأثیر آموزش حافظه فعال بر برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص (نارساخوان). فصلنامه علمی پژوهشی عصب روان‌شناسی، 6(1)،101-120.
سرداری، ب (1400). اثربخشی آموزش راهبردهای حافظه کاری بر انعطاف‌پذیری شناختی و خودتنظیمی هیجانی در دانش‌آموزان ابتدایی. تفکر و کودک، 12(1)، 103-124.
شمسی، ع؛ و قمرانی، ا (1399). اثربخشی والدگری مبتنی بر مهارت‌های سازماندهی بر علائم کودکان با اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی. تحقیقات علوم رفتاری، ۱۸ (۴)، ۵۸۶-۵۷۷
شهیدی، ل و منشئی، غ (1394). اثربخشی آموزش مبتنی بر فراشناخت، بر تنظیم هیجانی و هیجان تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم. تازه‌های علوم شناختی،۱۷ (۳) ،۳۷-۳۰
صادقی، ع؛ زینعلی، ش و فروغی، ز (1397). تأثیر آموزش مهارت‌های شناختی بر کنش‌های اجرایی و توانایی‌های شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری، 8(2)، 38-57.
فرامرزی،س و عنایتی، ا (1400). مقایسۀ هیجانات تحصیلی دانش‌آموزان با انواع اختلال یادگیری خاص. ناتوانی‌های یادگیری، 10(4)، 87-103.
فرزین، س؛ برزگربفرویی، ک و فقیهی، م (1399). نقش چشم انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم. مجله روان‌شناسی مدرسه، 9(19)، 153-172.
کاوسیان، ج و کریمی، ک (1397). اثربخشی آموزش مهارت‌های فراشناختی بر اهمال کاری تحصیلی و تاخیر در رضامندی تحصیلی دانش‌آموزان. فصلنامه روان‌شناسی شناختی، 6(4)، 15-24.
کرمی، ا؛ کرمی، ر؛ و علیپور، ع (1399). «بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش- پنجم». فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 11(41)، 97-125.
محمدپور، م؛ رحیمی، چم؛ حیدری، ر؛ رمضانی، ن؛ احمدی، ر و بیرانوندی، م (1400). نقش انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و دشواری در تنظیم هیجان در پیش‌بینی ترس از کرونا (کووید-۱۹) در ساکنان شهر کرمانشاه. مجله روان‌شناسی بالینی،13(2)،191-200.
مشهدی، ع؛ رسول زاده طباطبایی، س؛ آزادفلاح، پ و سلطانی فر، ع (1389). توانایی برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی،11(1)، 151-170.
میرزاخانی، م؛ باقری، م؛ صادقی، م؛ میرزاخانی، ف و مدانلو، ی (1393). تاثیر مهارت‌های فراشناختی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۲۴ ،(۱۱۵) ،۱۷۳-۱۶۷
ناجیان، ع و نجاتی، و (1396). تاثیر توان‌بخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. طب توان‌بخشی، 6(4 )، 1-12.
 
 
Abdul Haris, H. (2019). Penguatan Proses Kognitif Melalui Pendekatan Student Centered Learning (SCL) Pada Materi Perencanaan dan Pengembangan Tes Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. Jurnal LENTERA: Jurnal Studi Pendidikan, 1(2), 95-109.
Andersson, U. (2020). Mathematical competencies in children with different types of learning difficulties. J Educ Psychol, 100(1), 48–66.
Asadi Gandomani, R., Moein, N., & Alavi, K.H. (2021). Predicting Cognitive Emotion Regulation and AcademicAchievement Based on Symptoms of Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder. Journal of Practice in Clinical Psychology, 9(1), 27-36.
Ascherman, L. I., & Shaftel, J. (2017). Facilitating Transition from High School and Special Education to Adult Life: Focus on Youth with Learning Disorders, Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder, and Speech/ Language Impairments. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 26(2), 311-32.
Averett KH. (2021). Remote Learning, COVID-19, and Children With Disabilities. AERA Open. doi:10.1177/23328584211058471
Ayar, Ganime,. Yalçın, Özge Sıddıka Songül., Tanıdır Artan, Hasan Tahsin Güneş, Esra Çöp(2022). Strengths and difficulties in children with specific learning disabilities.child care. Health and development, 48(1),55-67.
Badamian R., Ebrahimi Moghaddam, N. (2017). The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on flexibility in aggressive children Journal of Fundamentals of Mental Health, 19(Special Issue), 133-7
Bratu, M.L., & Cioca., Lucian I. (2021). Is organizational skill a will or a way to a successful lifestyle and workstyle? MATEC Web Conf., 343 (2021) 11001
Cataudella, S., Carta, S., Mascia, ML., Masala, C., Petretto, DR &Penna, MP. (2021). Psychological Aspects of Students With Learning Disabilities in E-Environments: A Mini Review and Future Research Directions. Front. Psychol. 11:611818. doi: 10.3389/fpsyg. 2020.611818
Dennis, J. P., & VanderWal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy Research, 34(3), 241-53
Feng X, Perceval GJ, Feng W and Feng C. (2020). High Cognitive Flexibility Learners Perform Better in Probabilistic Rule Learning. Front. Psychol. 11:415. doi: 10.3389/ fpsyg.2020.00415
Ghislanzoni, L.,Tobia, V., .Andrea Gambarini, Eleonora Rossi, Giulia Tombini & A., Ogliari. (2022) The psychopathological profile of children with specific learning disorders: the point of view of children and their mothers, European Journal of Special Needs Education, 37:1, 89-103.
Hasanvand, M., Arjmandnia, A A. (2019). The effect of cognitive games on cognitive flexibility in children with mathematical disorders. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry,6 (2) ,134-148.
Kalan, K. (2014). Relationship Among Pigsties Io And Achievement Assessment Child Development, 43,796-750
King, RB, Areepattamannil, S. (2014). What Students Feel in School Influences the Strategies They Use for Learning: Academic Emotions and Cognitive/Meta-Cognitive Strategies. Journal of Pacific Rim Psychology. ,18-27. doi:10.1017/prp.2014.3
Kohoulat, N., Hayat A .A., Dehghani, Mr., Kojuri, J.& Amini, M. ( 2017). Medical students' academic emotions: the role of perceived learning environment. Journal of advances in medical education & professionalism, 5(2), 78.
Mokhtari, M., Hassanzadeh, R., Mirzaeeyan, B. (2022). The Effectiveness of Meta-cognitive Skills Training on the Motivational Structure and Academic Performance of Drop-out Students. Int Clin Neurosci J [Internet]. 2019 Dec. 23 [cited 2022 Jan.23]; 7(1):46-1.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology review, 18(4), 315-41.
Pekrun, R., Goatz, T., & Perry, R.P. (2005). Achievement Emotionsb Questionnaire (AEQ), User, s Mannal, Mannal Version, 18, 343-360
Petretto, D. R., Carta, S. M., Cataudella, S., Masala, I., Mascia, M. L., Penna, M. P., Piras, P., Pistis, I., & Masala, C. (2021). The Use of Distance Learning and E-learning in Students with Learning Disabilities: A Review on the Effects and some Hint of Analysis on the Use during COVID-19 Outbreak. Clinical practice and epidemiology in mental health: CP & EMH, 17, 92–102.
Salmi, J., Nyberg, L., & Laine, M. (2018). Working memory training mostly engages general-purpose large-scale networks for learning. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 93(4), 108-122
Semrud-Clikeman, M., J.G. Fine, and J. Bledsoe. (2014). Comparison among children with children with autism spectrum disorder, nonverbal learning disorder and typically developing children on measures of executive functioning. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(2),331-342.
Yazcayir, G., & Gurgur, H. (2021). Students with Special Needs in Digital Classrooms during the COVID-19 Pandemic in Turkey. Pedagogical Research, 6(1), em0088 https://doi.org/10.29333/pr/9356