با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار روانشناسی تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.30473/etl.2023.64948.3860

چکیده

این پژوهش با هدف ساخت برنامه جامع طراحی انگیزشی برای دانش‌آموزان انجام شد. بنابراین، در این پژوهشِ آمیخته از نوع توالی اکتشافی، از فرایند شش مرحله‌ای نقشه‌نگاری مداخله، نظریة انگیزش، اراده و عملکرد (کلر، 2018) و همچنین، مؤلفه‌های پرتکرار در مداخلات انگیزشی استفاده و بسته آموزشی "طراحی انگیزشی" برای دانش‌آموزان، ساخته شد. نسخه‌ی نهایی برنامه آموزشی از طریق 10 جلسه و هر جلسه دو ساعت، به شیوه مجازی برای گروه‌های آزمایش اجرا شد. اثربخشی این برنامه آموزشی نیز به کمک یک مطالعة شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بررسی شد. براساس نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش، مؤلفه‌های پربارسازی مهارتهای توجه، ارتباط ادراک شده، شایستگی و خودباوری تحصیلی ادراک شده، رضامندی و فرایندهای خودتنظیمی، حل مسأله و مدیریت زمان، مبنای شکل‌دهی به محتوای بستة جامع طراحی انگیزشی قرار گرفت. علاوه‌بر‌این، در بخش کمی، نتایج روش آماری تحلیل واریانس مختلط ساده نشان داد که بستة طراحی انگیزشی در افزایش میزان رجوع به رفتارهای تسهیل‌گر سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور و در کاهش میزان رجوع به رفتارهای بازدارندة سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور و همچنین، در بهبود رفتارهای مقابله‌ای تحصیلی، مؤثر بود. نتایج مطالعة حاضر نشان داد که بستة جامع طراحی انگیزشی از طریق تقویت تمرکز، توجه و علاقه، بهبود راهبردهای تفکر مثبت، راهبردهای انطباقی مدیریت هیجان، اصلاح جهت‌گیری‌های هدفی و اسنادهای ناکارآمد و همچنین، غنی‌سازی مهارت‌های شناختی و فراشناختی خودتنظیمی، در تحقق بخشیدن به ایدة ارتقای نیمرخ انگیزشی فراگیران، مؤثر واقع ‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing of motivational design program based on the intervention mapping: Effectiveness on health-oriented academic lifestyle and coping behaviors of students

نویسندگان [English]

  • fateme rashidipour 1
  • jalil fathabadi 3
  • Hossein Pourshahriar 4

1 shahid beheshti university

3 shahid beheshti university

4 Assistant Professor of Psychology Faculty member of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The aim of this study was to developing a comprehensive motivational design program for students. In this mixed study of the type of explanatory sequential design, the six-step process of intervention mapping, motivation, volition and performance theory (keller, 2018), as well as frequently used components in motivational interventions were used and the training program "motivational design" was developed for students. The final version of the educational program was implemented through 10 sessions and each session was two hours, in a virtual way for the experimental groups. The effectiveness of this program was investigated with a quasi-experimental research with a pre-test-post-test design and control group. Based on the results obtained from the qualitative part of the research, the components of enriching attention skills, perceived communication, competence and perceived academic self-confidence, satisfaction and self-regulation processes, problem solving and time management were the basis for shaping the content of the comprehensive program of motivational design. In addition, the results of the statistical method of simple mixed variance analysis showed that the motivational design program was effective in increasing the behaviors facilitating the health-oriented academic lifestyle, reducing the behaviors inhibiting the health-oriented academic lifestyle, and improving the academic coping behaviors. The results of the present study showed that the motivational design program through strengthening concentration, attention and interest, improving positive thinking strategies, adaptive emotion management strategies, correcting goal orientations and ineffective attributions and enriching cognitive and metacognitive skills of self-regulation, was effective in improving the motivational profile of learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARCS model
  • motivational design program
  • health-oriented academic lifestyle
  • academic coping behaviors
  • intervention mapping