با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

مدیر مسئول


دکتر محمدرضا سرمدی استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

 • ms84sarmadiyahoo.com

سردبیر


دکتر حسین زارع استاد-دانشگاه پیام نور استان تهران

روانشناسی شناختی

 • h_zarepnu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر محمدحسن صیف دانشیار، دانشگاه پیام نور

برنامه ریزی آموزشی

 • seyfstudentgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مهدی سجادی استاد - دانشگاه تربیت مدرس

فلسفه تعلیم و تربیت

 • sajadismmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر نور هزلینا احمد استاد، بخش رفتار سازمانی و آموزش الکترونیکی، دانشکده مدیریت، دانشگاه سینز مالزی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران فرج اللهی استاد-دانشگاه پیام نور

علوم تربیتی

 • farajollahimyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهرام جوکار استاد- دانشگاه شیراز

روانشناسی تربیتی

 • jowkarshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین زارع استاد-دانشگاه پیام نور استان تهران

روان‌شناسی شناختی

 • h_zarepnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا سرمدی استاد- دانشگاه پیام نور استان تهران

فلسفه تعلیم و تربیت

 • ms84sarmadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود غلامعلی لواسانی دانشیار - دانشگاه تهران

روانشناسی تربیتی

 • mglavasaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسن صیف دانشیار، دانشگاه پیام نور استان فارس

برنامه ریزی آموزشی

 • seyfstudentgmail.com
 • 32253161

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرزانه میکائیلی منیع دانشیار، دانشگاه ارومیه

روانشناسی تربیتی

 • f.michaeli.maneegmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر رضایی استاد، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

 • akbar_rezaeipnu.ac.ir