با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 3 روز
متوسط زمان داوری 53 روز
درصد پذیرش 10 %