با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

«فرم اشتراک»

علاقه‌مندان به اشتراک فصلنامه پژوهش در یادگیری آمورشگاهی و مجازی می‌توانند فرم زیر را تکمیل کنند و به همراه فیش بانکی به شماره حساب :2178609001007 نزد بانک ملی ایران شعبۀ بنفشه ، کد: 1508 به دبیرخانه مجله ارسال دارند تا مجله برای آنان فرستاده شود.

نام خانوادگی:............................................................................

نام :...........................................................................................

نشانی:.........................................................................................................................................................................................

شماره تلفن:..............................................................................

کد پستی:...................................................................................