اخبار و اعلانات

برگزاری اولین جلسه هیأت تحریریه نشریه

در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1391 اولین جلسه اعضای هیأت تحریریه در دفتر مدیرکل تحقیقات سازمان پیام نور برگزار گردید و در پایان آقای دکتر حسین زارع به عنوان سردبیر مجله انتخاب گردیدند.

مطالعه بیشتر