با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل روابط علّی بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی؛ حسن غریبی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61330.3645

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش تعدیل‌گر متغیر جنس در رابطه بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 200 دانشجو (100 پسر و 100 دختر) به نسخة تجدید نظر شدة پرسش‌نامة هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008) و مقیاس فریب‌کاری تحصیلی (فارنسه، ترامونتانا، فیدا و پاسیلو، 2011) پاسخ دادند. در این پژوهش، به منظور ...  بیشتر

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور ـ نسخة نوجوان: ساختار عاملی، روایی و پایایی

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی

دوره 8، شماره 3 ، اسفند 1399، ، صفحه 85-99

https://doi.org/10.30473/etl.2021.52485.3206

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان (TEI-ASF، پتریدس، سانگاریو، فرنهام و فردریکسون، 2006) در بین گروهی از نوجوانان سرآمد ایرانی انجام شد. در مطالعة همبستگی حاضر، 347 نوجوان سرآمد (148 پسر و 199 دختر) به نسخة کوتاه پرسش‌نامة هوش هیجانی صفت‌محور برای نوجوانان و مقیاس تاب‌آوری نوجوان (ARS، ...  بیشتر