با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

مریم عمیدطاهر؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی‌زادگان

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1395، ، صفحه 31-44

چکیده
  مطالعة حاضر با هدف بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی (الگویابی علّی) بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دانشجویان تازه‌وارد مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی93-92 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 330 نفر (187 دختر و 143 پسر) انتخاب ...  بیشتر