با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
مدل روابط علّی بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر

علی خدایی؛ سید میثم سید احمدی؛ حسن غریبی

دوره 9، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/etl.2022.61330.3645

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش تعدیل‌گر متغیر جنس در رابطه بین جهت‌گیری‌های هدفی و فریب‌کاری تحصیلی در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش همبستگی، 200 دانشجو (100 پسر و 100 دختر) به نسخة تجدید نظر شدة پرسش‌نامة هدف پیشرفت (الیوت و مورایاما، 2008) و مقیاس فریب‌کاری تحصیلی (فارنسه، ترامونتانا، فیدا و پاسیلو، 2011) پاسخ دادند. در این پژوهش، به منظور ...  بیشتر

ساختار عاملی، پایایی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی در معلمان زن و مرد ایرانی

امید شکری؛ پانته آ مهدویان مشهدی؛ علی خدایی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/etl.2020.52725.3215

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روان‌سنجی نسخة فارسی پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی (PCQ، لوتانز، آولیو، آوی و نورمن، 2007) در بین گروهی از معلمان زن و مرد انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 381 معلم (158 مرد و 223 زن) به پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی و سیاهة هیجان معلم (چن، 2016) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی نسخة فارسی پرسش‌نامة سرمایة روان‌شناختی ...  بیشتر