با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش آزمایشی با طرح اندازه‌‌گیری‌‌های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان مدارس ابتدایی دولتی دوره دوم منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تشکیل می‌دادند. با روش نمونه‌‌گیری در دسترس یک مدرسه دوره دوم ابتدایی از منطقه ۱۱ تهران انتخاب شد و کلیه معلمان این مدرسه ابتدایی تحت آموزش قرار گرفتند. برنامه آموزش مثبت، مبتنی بر مدل پرمای سلیگمن و در 12 جلسه دو ساعته و به صورت مجازی طراحی و ارائه گردید. ابزارهای به کار رفته در پژوهش نسخه تغییر یافته مقیاس خودکارآمدی تدریس معلمان تی-شان و هوی (2001) و نسخه تغییر یافته مقیاس درگیر شدن معلمان (EST) کلاسن و همکاران (2013) بود. جهت تحلیل داده‌‌ها از روش تحلیل واریانس اندازه‌‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌‌ها نشان داد برنامه آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط تاثیر مثبت داشته است و این تاثیر تا یک دوره پیگیری یک ماهه حفظ شده است. یافته‌‌های این پژوهش می‌‌تواند به روان‌‌شناسان تربیتی و مشاوران مدارس در طراحی و اجرای برنامه‌‌های ارتقای بهزیستی و بهبود انگیزش معلمان در فرآیند تدریس یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effectiveness of the Positive Education Program on Teachers' Teaching Self-Efficacy and Engagement in Online Classes

نویسندگان [English]

  • fahimeh abbasi 1
  • Elaheh Hejazi 2
  • Rezvan Hakimzadeh 3

1 3. PhD in Educational Psychology, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran. Tehran, Iran

2 1. Associate Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran. Tehran, Iran

3 2. Associate Professor, Department of Management and Curriculum Planning, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran. Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of the positive education program on teachers' teaching self-efficacy and engagement in online classes. This study was an applied research in terms of purpose and an experimental research with repeated measurement design in terms of method. The statistical population of the present research was secondary public elementary schools of the 11th district of Tehran in the academic year of 2019-2020. A secondary elementary school from the 11th district of Tehran with convenience sampling method were selected and all the teachers of this elementary school were trained. Positive education program was designed and presented based on Seligman’ PERMA model and in 12 two-hour sessions and virtually. Data collection instruments were, Klassen et al. (2013) engaged teachers scale (2013), and teaching self-efficacy scale of Tschannen-Moran and Hoy (2001). Data were analyzed using multivariate analysis of variance for repeated measures. The results showed that positive education program had positive effect on teachers' teaching self-efficacy and engagement in online classes and this effect were sustained until a follow-up period of one month. The findings of this research can be useful for educational psychologists and school counselors in designing and implementing programs to promote well-being and motivation of teachers in the teaching process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Education
  • Teachers' Engagement
  • Teaching Self-Efficacy
  • Online Classes
  • PERMA Model
ابراهیمی، سارا (1399). بررسی اختلال اضطراب فراگیر معلمان در شرایط همه‌‌گیری کووید-19. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 2، 68-45.
حسین‌‌چاری، مسعود؛ سماوی، سیدعبدالوهاب و محمدی، مژگان (۱۳۸۹). بررسی شاخص‌‌های روان‌‌سنجی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم. مطالعات آموزش و یادگیری، شماره 59، ۱۰۶-۸۵.
خالقی، محمد؛ نادری، نادر؛ رضایی، بیژن و جعفری، حبیب (1401). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس با انگیزش شغلی معلمان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌‌شناختی (مورد مطالعه: مدارس دولتی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر اسلام آباد غرب). فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره 2، 50-33.
خدارحمی، سمیه؛ حافظی، حسین؛ فرج‌‌اللهی، مهران و سرمدی، محمدرضا (1402). ارائه مدل علّی اثربخشی تدریس برخط بر اساس سواد تدریس برخط؛ نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تدریس برخط (کاربرد تحلیل مسیر). فصلنامه علمی اندیشه‌‌های نوین تربیتی، شماره 1، 257-239.
سلیمی، سمانه و فردین، محمدعلی (1399). نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی با تاکید بر فرصت‌‌ها و چالش‌‌ها. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره 2، 60-49.
عباسی، فهیمه (1401). طراحی برنامه بومی آموزش مثبت و اثربخشی آن بر کارکرد انگیزشی سیستم مدرسه. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
عباسی، فهیمه؛ حجازی، الهه و حکیم‌‌زاده، رضوان (۱۳9۹). تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصت‌ها و چالش‌های تدریس در شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد): یک مطالعه پدیدارشناسی. تدریس‌پژوهی، شماره 3، 24-1.
 
 
References
Alivernini, F., & Lucidi, F. (2011). Relationship between social context, self-efficacy, motivation, academic achievement, and intention to drop out of high school: A longitudinal study. The journal of educational research, 104(4), 241-252.‏
Arens, A. K., & Morin, A. J. (2016). Relations between teachers’ emotional exhaustion and students’ educational outcomes. Journal of Educational Psychology, 108(6), 800.‏
Bakker, A. B. (2005). Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experiences. Journal of vocational behavior, 66(1), 26-44.‏
Bao, C., Zhang, L. J., & Dixon, H. R. (2021). Teacher engagement in language teaching: Investigating self-Efficacy for teaching based on the project “Sino-Greece online Chinese language classrooms”. Frontiers in Psychology, 12, 710736.
Barker, C., & Martin, B. (2009). Dilemmas in teaching happiness. Journal of University Teaching & Learning Practice, 6(2), 5-19.‏
Bentea, C. (2017). Teacher self-efficacy, teacher burnout and psychological well-being. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS), 23, 1128-1135.‏
Bhattacharya, A., & Tandon, A. (2023). The multifaceted challenges of teaching from home: A study of schoolteachers' well‐being during the COVID‐19 pandemic. Psychology in the Schools.‏
Çankır, B. İ. L. A. L., & Şahin, S. A. F. İ. Y. E. (2018). Psychological well-being and job performance: The mediating role of work engagement. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3).‏
Csikszentmihalyi, M. (1991). Flow. København: Munksgaard.‏
Day, C., Stobart, G., Sammons, P., Kington, A., Gu, Q., Smees, R., & Mujtaba, T. (2006). Variations in teachers’ work, lives and effectiveness. Final report for the VITAE Project, DfES.‏
Dayal, S. (2023). Online education and its effect on teachers during COVID-19—A case study from India. Plos one, 18(3), e0282287.‏
Dennen, V. P., Aubteen Darabi, A., & Smith, L. J. (2007). Instructor–learner interaction in online courses: The relative perceived importance of particular instructor actions on performance and satisfaction. Distance education, 28(1), 65-79.‏
Derakhshan, A., Greenier, V., & Fathi, J. (2022). Exploring the interplay between a loving pedagogy, creativity, and work engagement among EFL/ESL teachers: A multinational study. Current Psychology, 1-20.‏
Diener, E., Lucas, R., Helliwell, J. F., & Schimmack, U. (2009). Well-being for public policy. Oxford Positive Psychology.‏
Ding, L., Zhao, Z., & Wang, L. (2022). Does online teaching strategy matter: exploring the effect of online teaching strategies on students’ ambidextrous innovation capacities based on the online teaching situation in China. Journal of Research on Technology in Education,2, 1-24.‏
Dyment, J., Downing, J., & Budd, Y. (2013). Teacher educator engagement in an online environment. Australian Journal of Teacher Education, 38(1), 134-149.‏
Elfrink, T. R., Goldberg, J. M., Schreurs, K. M., Bohlmeijer, E. T., & Clarke, A. M. (2017). Positive educative programme: A whole school approach to supporting children’s well-being and creating a positive school climate: a pilot study. Health Education.‏
Farhan, M., Aslam, M., Jabbar, S., & Khalid, S. (2018). Multimedia based qualitative assessment methodology in eLearning: student teacher engagement analysis. Multimedia tools and applications, 77(4), 4909-4923.‏
Fernandes, L., Gouveia, M. J., Silva, J. C., & Peixoto, F. (2021). ‘Positive Education’: A Professional Learning Programme to Foster Teachers’ Resilience and Well-Being. Cultivating Teacher Resilience, 103.‏
Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American psychologist, 56(3), 218.‏
Fredrickson, B. L. (2004). The broaden–and–build theory of positive emotions. Philosophical transactions of the royal society of London. Series B: Biological Sciences, 359(1449), 1367-1377.‏
Fredrickson, B. L., & Losada, M. F. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. American psychologist, 60(7), 678.
García-Álvarez, D., Soler, M. J., Cobo-Rendón, R., & Hernández-Lalinde, J. (2022). Positive psychology applied to education in practicing teachers during the COVID-19 pandemic: personal resources, well-being, and teacher training. Sustainability, 14(18), 11728.‏
Green, S. (2014). Positive education: an Australian perspective. In Handbook of positive psychology in schools (pp. 409-423). Routledge.‏
Heo, J., & Han, S. (2021). The mediating effect of literacy of LMS between self-evaluation online teaching effectiveness and self-directed learning readiness. Education and Information Technologies, 26(5), 6097-6108.‏
Hong, J. C., Liu, X., Cao, W., Tai, K. H., & Zhao, L. (2022). Effects of self-efficacy and online learning mind states on learning ineffectiveness during the COVID-19 lockdown. Educational Technology & Society, 25(1), 142-154.‏
Huang, H. C. (2006). The Relationships between demographic variables, playfulness, motivation of teaching, happiness and creative teaching among Junior High School Teachers. Unpublished master’s thesis, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, Taiwan.‏
Huppert, F. A., & So, T. T. (2013). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Social indicators research, 110(3), 837-861.‏
Isopahkala, H. (2019). “Mä oon päässy jotenki hirveen lähelle tällä toimintatavalla” - Opettajien kokemuksia positiivisen pedagogiikan menetelmien käytöstä alakoulussa. [Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. Luokanopettajan aikuiskoulutus]. Jyväskylän Yliopisto, Kokkola.
Kamal, T., & Illiyan, A. (2021). School teachers’ perception and challenges towards online teaching during COVID-19 pandemic in India: an econometric analysis. Asian Association of Open Universities Journal, 16(3), 311-325.‏
Kehrwald, B. (2008). Understanding social presence in text‐based online learning environments. Distance Education, 29(1), 89-106.‏
Keller, M. M., Hoy, A. W., Goetz, T., & Frenzel, A. C. (2016). Teacher enthusiasm: Reviewing and redefining a complex construct. Educational Psychology Review, 28(4), 743-769.‏
Keyes, C. L. (2002). The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of health and social behavior, 207-222.‏
Košir, K., & Tement, S. (2014). Teacher–student relationship and academic achievement: A cross-lagged longitudinal study on three different age groups. European journal of psychology of education, 29(3), 409-428.‏
Kyriacou, C. (2000). Stress-busting for teachers. Nelson Thornes.‏
Lai, C. (2015). Modeling teachers' influence on learners' self-directed use of technology for language learning outside the classroom. Computers & education, 82, 74-83.‏
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28(4), 563-575.‏
Li, S., & Zhong, Y. (2020). The Influence of Online Teachers’ Teaching Input on Students’ Learning Performance—From the Perspective of Teachers and Students. Open Educ. Res, 26, 99-110.
Mannila, L., Nordén, L. Å., & Pears, A. (2018, August). Digital competence, teacher self-efficacy and training needs. In Proceedings of the 2018 ACM Conference on International Computing Education Research (pp. 78-85).‏
Mansor, A. N., Nasaruddin, M. Z. I. M., & A. Hamid, A. H. (2021). The effects of school climate on sixth form teachers’ self-efficacy in Malaysia. Sustainability, 13(4), 2011.‏
Mehdinezhad, V. (2012). Relationship between High School teacher’s wellbeing and teacher’s efficacy. Acta Scientiarum. Education, 34(02), 233-241.‏
Midgley, C., Feldlaufer, H., & Eccles, J. S. (1989). Change in teacher efficacy and student self-and task-related beliefs in mathematics during the transition to junior high school. Journal of educational Psychology, 81(2), 247.‏
Noddings, N. (2005). Identifying and responding to needs in education. Cambridge Journal of education, 35(2), 147-159.‏
Ntoumanis, N., & Standage, M. (2009). Motivation in physical education classes: A self-determination theory perspective. Theory and research in Education, 7(2), 194-202.‏
Palloff, R. M., & Pratt, K. (2003). The virtual student: A profile and guide to working with online learners. John Wiley & Sons.‏
Paullay, I. M., & Alliger, G. M. Stone-‐Romero, EF (1994) Construct validation of two instruments designed to measure job involvement and work centrality. Journal of Applied Psychology, 79(2).‏
Perera, H. N., & John, J. E. (2020). Teachers’ self-efficacy beliefs for teaching math: Relations with teacher and student outcomes. Contemporary Educational Psychology, 61, 101842.‏
Perera, H. N., Vosicka, L., Granziera, H., & McIlveen, P. (2018). Towards an integrative perspective on the structure of teacher work engagement. Journal of Vocational Behavior, 108, 28-41.‏
Prado, J. (2022). School Climate and Teacher Self-Efficacy: Teacher's Perspectives.‏ ATU Theses and Dissertations.
Reis, H. T., Sheldon, K. M., Gable, S. L., Roscoe, J., & Ryan, R. M. (2018). Daily well-being: The role of autonomy, competence, and relatedness. In Relationships, well-being and behaviour (pp. 317-349). Routledge.‏
Robinia, K. A. (2008). Online teaching self-efficacy of nurse faculty teaching in public, accredited nursing programs in the state of Michigan. Western Michigan University.‏
Robinson, C. C., & Hullinger, H. (2008). New benchmarks in higher education: Student engagement in online learning. Journal of Education for Business, 84(2), 101-109.‏
Sandholm, D., Simonsen, J., Ström, K., & Fagerlund, Å. (2022). Teachers’ experiences with positive education. Cambridge Journal of Education, 1-19.‏
Seligman, M. E. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon and Schuster.‏
Seligman, M. E., Ernst, R. M., Gillham, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. Oxford review of education, 35(3), 293-311.‏
Shankland, R., & Rosset, E. (2017). Review of brief school-based positive psychological interventions: A taster for teachers and educators. Educational Psychology Review, 29(2), 363-392.‏
Shoshani, A., & Steinmetz, S. (2014). Positive psychology at school: A school-based intervention to promote adolescents’ mental health and well-being. Journal of Happiness Studies, 15(6), 1289-1311.‏
Shoshani, A., Steinmetz, S., & Kanat-Maymon, Y. (2016). Effects of the Maytiv positive psychology school program on early adolescents' well-being, engagement, and achievement. Journal of school psychology, 57, 73-92.‏
Shultz, K. S., Whitney, D. J., & Zickar, M. J. (2020). Measurement theory in action: Case studies and exercises. Routledge.‏
Siddiqui, S. (2015). Impact of self-efficacy on psychological well-being among undergraduate students. The International Journal of Indian Psychology, 2(3), 5-16.‏
Socha, R., Farnicka, M., & Nowosad, I. (2017). Well-being and work engagement: teachers’ professional advancement and how to manage it over time. Acta Medicina et Sociologica–Vol, 8, 115.‏
Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and teacher education, 17(7), 783-805.‏
Vuorinen, K., Erikivi, A., & Uusitalo-Malmivaara, L. (2019). A character strenght intervention in 11 inclusive finnish classrooms to promote social participation of students with special educational needs. Journal of Research in Special Education Needs, 19(1), 45–57.
Wang, D., & Zhang, L. J. (2021). Sustainability as a goal in teaching workforce retention: Exploring the role of teacher identity construction in preservice teachers’ job motivation. Sustainability, 13(5), 2698.‏
Weigel, V. B. (2002). Deep learning for a digital age: Technology's untapped potential to enrich higher education. Jossey-Bass, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103-1741.‏
Yin, H., Tam, W. W. Y., & Lau, E. (2023). Happy teachers are efficacious and committed, but not vice versa: Unraveling the longitudinal relationships between Hong Kong kindergarten teachers’ psychological well-being, self-efficacy, and commitment. Teaching and Teacher Education, 123, 103997