با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
بررسی اثربخشی برنامه آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط

فهیمه عباسی؛ الهه حجازی؛ رضوان حکیم زاده

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66879.3950

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مثبت بر خودکارآمدی تدریس و درگیری معلمان در کلاس‌‌های برخط بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش آزمایشی با طرح اندازه‌‌گیری‌‌های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان مدارس ابتدایی دولتی دوره دوم منطقه 11 شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تشکیل می‌دادند. با روش نمونه‌‌گیری در ...  بیشتر

انگیزش و یادگیری
رابطه ساختاری خودکنترلی و بی‌صداقتی تحصیلی: نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی

فاطمه علی پور؛ ابوالفضل فرید؛ عماد الدین احراری؛ سید قاسم مصلح

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 25-38

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64710.3841

چکیده
  بی‌صداقتی تحصیلی به هرگونه رفتار نادرست در امور و تکالیف تحصیلی اطلاق می‌شود که پدیده‌ای نگران کننده و با پیامدهای منفی بسیار است. کارشناسان به منظور جلوگیری از این پیامدها، به بررسی عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر بی‌صداقتی تحصیلی پرداخته‌اند. خودکنترلی و اهمال‌کاری تحصیلی به عنوان پیشایندهای بی‌صداقتی تحصیلی در این پژوهش مورد ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

مجتبی بیرامی؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ مهدی عربزاده؛ جواد کاوسیان

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 39-52

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65035.3864

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف- (ویراست دوم) در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت حضوری و اجرای کلاسی ...  بیشتر

آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
بررسی برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی) نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور

حسن کرمعلیان؛ طیبه داستانپور؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 53-68

https://doi.org/10.30473/etl.2023.61404.3650

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی برنامه درسی نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور انجام گردید. طرح پژوهش از نوع تحقیق با مدل آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری شامل کارشناسان، اساتید و دانشجویان قطب‌های الکترونیکی دانشگاه پیام نور می‌باشد. برای انجام نمونه‌گیری ابتدا سه قطب تهران، ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش واسطه‌ای عزت نفس و شفقت به خود در رابطۀ بین سبک اسناد و سازگاری

مهدیه جعفری ده آبادی؛ محمدرضا تمنایی فر

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 69-82

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66683.3933

چکیده
  سازگاری به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت روان‌شناختی است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه‌گری عزت نفس و شفقت به خود در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان در سال تحصیلی 1400-1401 انجام شد. با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 327 دانش‌آموز (195 دختر و 132 پسر) ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
پیش ‏بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش‏آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه

کاظم حسنی؛ پرستو سهرابی؛ محی الدین محمدخانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 83-96

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66300.3913

چکیده
  این پژوهش با هدف پیش‏بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ورزی و دشواری تنظیم هیجان در  دانش‏آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرمانشاه، ناحیه یک در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از بین آن‏ها با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی
اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان ازخودبیگانگی تحصیلی و بهبود مؤلفه‌های هویت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن

مینا رهدار؛ معصومه باقرپور

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1402، صفحه 97-106

https://doi.org/10.30473/etl.2023.66345.3915

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر میزان ازخودبیگانگی تحصیلی و بهبود هویت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهر بندرترکمن صورت گرفت. تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرستان بندرترکمن در سال تحصیلی 1401-1400، به تعداد 1250 ...  بیشتر