با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کاظم حسنی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پبام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، مرکز جوانرود، کرمانشاه، ایران.

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‏ بینی شکست تحصیلی براساس نشخوار فکری با نقش میانجی تعلل‏ ورزی و دشواری تنظیم هیجان در بین دانش‏ آموزان دوره متوسطه دوم شهرکرمانشاه انجام شد. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‏ آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرمانشاه-ناحیه 1 در سال تحصیلی 1401-1400 بود که از بین آن‏ها با روش نمونه‌گیری در دست‌رس تعداد 120 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ‏ها از پرسشنامه ترس از ارزیابی شکست تحصیلی (کانروی و همکاران،2002)، پرسشنامه نشخوار فکری (نولن‏ هوکسما و مارو، 1991)، پرسشنامه تعلل‌ورزی تحصیلی (سولومون و راث ‏بلوم، 1984) و پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان (گراتز و رومر، 2004) استفاده شد. تحلیل داده ‏های پژوهش با استفاده از روش‏های آمار توصیفی (میانگین و انحراف‏ معیار)، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل‏ یابی معادلات ساختاری با نرم‏افزار SPSS-24 انجام شد. براساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی روابط علّی بین متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. به ‏طور کلی، در مدل پیشنهادی پژوهش، نتایج نشان دادند که شکست تحصیلی با میانجی‌گری تعلل‌ورزی و دشواری تنظیم هیجان با نشخوار فکری رابطه دارد (05/0>P). نتایج حاصل از این پژوهش، توصیه‌های کاربردی مهمی برای روان‏شناسان، مشاوران و برنامه ‏ریزان حوزه تعلیم و تربیت دارد تا با مداخله‌های به موقع و مناسب، مشکلات شناختی، عاطفی و تحصیلی یادگیرندگان را شناسایی کرده و با اصلاح و درمان آن‌ها باعث بهبود سلامت‌روان و ارتقاء کیفیت تحصیلی دانش‌آموزان شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Prediction of academic failure based on ruminative Thinking with role of mediating procrastination and difficulty in regulating emotion among High- school students in Kermanshah.

نویسندگان [English]

  • kazem hassani 1
  • parasto sohrabi 2
  • mohyedin mohammad khani 3

1 Department of Educational, Faculty of Humanities, Payame Noor University (pnu), Tehran, iran

2 Prediction of academic failure based on rumination with the mediating role of procrastination and emotion regulation difficulty among secondary school students in Kermanshah.

3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study was conducted to predict educational failure based on rumination with the mediating role of procrastination and difficulty in regulating emotion among high school students in Kermanshah city. The research was descriptive and correlational. The statistical population of the research included all female students of the second secondary school in Kermanshah city-District 1 in the academic year 2022, from which 120 people were selected using the available sampling method. To collect data, the fear of academic failure assessment questionnaire, rumination questionnaire, academic procrastination questionnaire and difficulty in the emotional regulation questionnaire were used. Research data analysis was done using descriptive statistics (mean and standard deviation), Pearson correlation coefficient, multivariate regression and structural equation modeling with SPSS-24 software. Based on the results of this research, the proposed model of causal relationships between the mentioned variables had an acceptable fit. In general, in the proposed research model, the results showed that Academic failure is related to the mediation of procrastination and emotion regulation difficulty with rumination (P<0.05). The results of this research have important practical recommendations for psychologists, counselors and planners in the field of education to identify the cognitive, emotional and academic problems of learners with timely and appropriate interventions and correct them. Their treatment can improve mental health and improve the academic quality of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational failure
  • rumination
  • procrastination
  • regulating emotion