با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 استاد روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی بریف-ویراست دوم در دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم، انجام شد. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر زنجان بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به‌صورت حضوری و اجرای کلاسی به مقیاس‌های کارکردهای اجرایی جیووا و همکاران(2015)، اختلال اضطراب فراگیر اسپیتزر و همکاران(2006) و ثبات قدم داکورث و کوئین(2009) پاسخ دادند.تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای Spss-25، Amos-24و با بکارگیری روش‌های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی انجام شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که در مقایسه با مدل‌های رقیب تک عاملی و دوعاملی، مدل سه عاملی(شاخص شناختی،رفتاری و هیجانی) با هفت مؤلفه (بازداری، خودنظارتی، تغییر، کنترل هیجانی، حافظه کاری، برنامه‌ریزی/سازماندهی، تکمیل تکالیف) برای دانش‌آموزان ایرانی از برازش قابل قبولی برخوردار است. همسانی درونی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 93/0، شاخص‌ها بین7/0 تا 9/0 و برای مؤلفه‌ها نیز بین 6/0 تا 8/0 به دست آمد. به‌منظور برآورد روایی ملاکی، ضرایب همبستگی شاخص‌ها و خرده مقیاس‌ها با مقیاس‌های اختلال اضطراب فراگیر و ثبات قدم به ترتیب به شکل مثبت و منفی معنادار بودند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان عنوان کرد که نسخه‌ی فارسی مقیاس خودگزارش‌دهی کارکردهای اجرایی، جهت سنجش کارکردهای اجرایی نوجوانان ایرانی از ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوبی برخوردار است و می‌تواند ابزار معتبری در موقعیت‌های آموزشی، پژوهشی و بالینی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Persian version of the Behavior Rating self-report Inventory of Executive Function, Second Edition (BRIEF-SR) in the students of the second secondary school

نویسندگان [English]

  • mojtaba beyrami 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Hadi keramati 3
  • mehdi arabzadeh 3
  • javad kavousian 3

1 Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 professor of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 Associate professor of Educational Psychology, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed to determine the psychometric properties of the Persian version of the Brief Self-Report Measure of Executive Functioning Version 2 (BRIEF-2) in high school students. The sample included 455 high school students from Zanjan city who were selected through cluster sampling. Participants completed the self-report measures of the Gioia and colleagues' (2015) Behavior Rating Inventory of Executive Functioning (BRIEF), General Anxiety Disorder Questionnaire (GADQ) (Spitzer et al., 2006), and Grit Scale (Duckworth & Quinn 2009) through face-to-face classroom administration. The data were analyzed using SPSS-25 and AMOS-24 software, and statistical methods including Cronbach's alpha, Pearson correlation, and confirmatory factor analysis (CFA). The results of the CFA indicated that the three-factor model (cognitive, behavioral, and emotional) with seven subscales (inhibition, self-monitoring, shifting, emotional control, working memory, planning/organizing, and task completion) had an acceptable fit for Iranian students in comparison with one- and two-factor models. The internal consistency reliability of the total scale was 0.93, and for subscales ranged from 0.70 to 0.90. The criterion validity validity of the BRIEF-2 was supported by significant correlations with the GADQ and grit Scale. Overall, the Persian version of the BRIEF-2 demonstrated desirable psychometric properties and could be a reliable tool for assessing executive functioning in Iranian adolescents in educational, research, and clinical settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • واژگان کلیدی: کارکردهای اجرایی
  • مقیاس خودگزارش‌دهی بریف
  • دانش‌آموزان
  • اعتبار یابی