با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

چکیده

سازگاری به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت روان‌شناختی است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه‌گری عزت نفس و شفقت به خود در دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه کاشان در سال تحصیلی 1400-1401 انجام شد. با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 327 دانش‌آموز (195 دختر و 132 پسر) انتخاب شدند. این افراد مقیاس سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی (سینها و سینگ، 1993)، پرسش‌نامه سبک اسناد (پترسون و سلیگمن، 1984)، مقیاس شفقت به خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، 2011) و مقیاس عزت نفس (روزنبرگ، 1969) را تکمیل کردند. برای انجام تحلیل‌های آماری از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد، سبک اسناد خوش‌بینانه با افزایش سازگاری رابطه دارد و شفقت به خود و عزت نفس اثر واسطه‌ای بر رابطه سبک اسناد و سازگاری دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-Esteem and Self-Compassion in the Relationship Between Attributional Style and Adjustment

نویسندگان [English]

  • Mahdie Jafari Dehabadi 1
  • MohammadReza Tamannaeifar 2

1 M.A., Educational Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran.

2 Associate Professor, Depatment of Psycholotment, University of Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Adjustment is considered one of the most crucial indicators of psychological well-being, influenced by a myriad of factors. The present study was undertaken with the objective of examining the relationship between attributional style and adjustment, with self-esteem and self-compassion as mediators, among secondary school students in Kashan City during the academic year 2021-2022. Through a multi-stage cluster sampling approach, 327 students (195 females and 132 males) were selected. They completed the adjustment Inventory Students Scale (Sinha and Singh 1993), the Attributional Style Questionnaire (Peterson and Seligman 1984), The Self-Compassion Scale – Short Form (Rees et al., 2011), and the self-esteem scale (Rosenberg 1969). SPSS and AMOS software were employed for statistical analyses. The results demonstrated a significant relationship between attributional style and adjustment, with self-compassion and self-esteem playing mediating roles in this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment
  • Attributional Style
  • Self- Esteem
  • Self- Compassion
ابراهیم پور، قدسیه و عالیشاهی، مریم (1399). مقایسه سبک‌های اسنادی و سازگاری اجتماعی دانشجویان سومین کنفرانس دانش و فناوری علوم تربیتی، مطالعات اجتماعی و روان‌شناسی ایران
اطهری، زهره، برزگر بفرویی، کاظم و زارع، مریم (1399). بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (8)1 :35-44
انوری، فاطمه و میکائیلی، منیع فرزانه (1400). تدوین مدلی علّی بهزیستی ذهنی بر پایة تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (9)1: 9-26
برقی ایرانی، زیبا، بگیان کوله مرز، محمدجواد و شریفی، فاطمه (1395). آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش سازگاری عاطفی، سلامت روان و حرمت خود دانش‌آموزان کم توان جسمی- حرکتی دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 6 (1)، 37-58.
ترازی، زهرا، خادمی اشکذری، ملوک و اخوان تفتی، مهناز (1397). اثربخشی بسته‌های آموزشی بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی 8 (30) :73 تا 111.
جدیدی، سما (1398). نقش واسطه ای اشتیاق تحصیلی در رابطه بین کمک‌طلبی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان رویش روان‌شناسی، 8 (12):60 -45.
حبیبی، رحیم، صالح مقدم، امیررضا، طلایی، علی، ابراهیم زاده، سعید و کریمی مونقی، حسین (1391). بررسی تأثیر آموزش حل مسئله تعدیل شده با رویکرد خانواده محور، بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 55 (1) :52 تا 59.
خوش روش، وحید، کارگر پاسخده، زهرا و رضایی گرد پشته، زهرا (1399). بررسی رابطه عزت نفس با سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پایه پنجم شهر چالوس چهارمین کنفرانس علمی رهیافت‌های نوین در علوم انسانی ایران.
زنگی آبادی، معصومه، صادقی، مسعود و قدم پو، عزت الله (1389). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان ناسازگار فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی 31 (44) : 73 تا97.
سعادتی، زهرا، رستمی، احمد و دربانی، سروش (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان روان‌شناسی خانواده، 3(3) :48- 58.
سعیدی، ضحی؛ قربانی، نیما، سرافراز، مهدی رضا و شریفیان، محمدحسین (1392 ). اثر القای شفقت خود و حرمت خود بر میزان تجربه شرم و گناه. دوفصلنامه روان‌شناسی معاصر 8(1): 91-102.
طولابی، زینب، صمدی، سعید و مطهری نژاد، فاطمه (1392). بررسی نقش میانجی عزّت نفس و خود کارآمدی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان 3 (9): 132-115.
عرشی، سارا (1399). پیش‌بینی سازگاری اجتماعی بر اساس توانایی حل مسئله اجتماعی و خود شفقت‌ورزی در نوجوانان دومین کنگره ملی تازه یافته‌ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش.
فرخی، حسین و مصطفی پور، وحید (1395). بررسی رابطه بین سبک‌های اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی فصلنامه نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 4 (4) :44تا52.
فصیحانی فرد، سارا، جوکار، بهرام، خرمایی، فرهاد و حسین چاری، مسعود (1398). نقش واسطه ای خودناتوان‌سازی در رابطه بین احساسات شرم و گناه و سازگاری تحصیلی فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی (7)2:37-50
قاسم زاده، علی، معتمدی، پرویز، عبداللهی، زهرا و سهرابی، فرامرز (1398). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر بهبود سازگاری اجتماعی و گذشت در زنان مطلقه. پژوهشنامه زنان. 3(33) :84-88.
قلعه، نسرین (1391). بررسی ومقایسه عزت نفس و سبک اسناد بین دانش‌آموزان دختر با اختلال دیکته نویسی و عادی پایه چهارم ابتدایی منطقه دو تهران دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ روان‌شناسی تربیتی
مطلب زاده، افسانه (1380). بررسی ارتباط بین سبک اسناد و سنخ شخصیتی دانشجویان رشت دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی پایان‌نامه کارشناسی ارشد
مظاهری، اکرم، باغبان، ایران و فاتحی زاده، مریم (1385). تاثیر آموزش گروهی عزت نفس بر میزان سازگاری دانشجویان دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد 5(13): 49 تا 56
نوری، حمیدرضا و شهابی، بهاره (1396). اثربخشی آموزش شفقت با خود بر افزایش تاب‌آوری مادران دارای فرزند مبتلا به اوتیسم. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 18 (3) :118-126.
یارمحمدیان، احمد و شرفی راد، حیدر (1390). تحلیل رابطۀ بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی در نوجوانان. جامعه‌شناسی کاربردی 22 (4):50- 35.
 
Akkuş Çutuk‏, Z. (2021). Mediating role of optimism in the relationship between self-compassion and subjective well-being‏, Journal of Human Sciences 18 (2), 185-198.
Bai, A., & Srivastava, p. s. (2022). Adjustment Ability: Its Parameters and Definition. The International journal of analytical and experimental modal analysis. 15(2), 88-94.
Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-Compassion: Conceptualizations, Correlates, & Interventions. Review of General Psychology. Advance online publication. doi: 10.1037/a0025754.
Bender, M., van Osch, Y., Sleegers, W., & Ye, M. (2019). Social Support Benefits Psychological Adjustment of International Students: Evidence from a Meta-Analysis. Journal of Cross-Cultural Psychology. 50(7) 827–847.
Breines, J, G., & Chen, S. (2012). Self-compassion increases self- improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(9), 1133-1143.
 Ciarrochi, J., Heaven, P. C.L., Davies, f. (2007). The impact of hope, self-esteem, and attributional style on adolescents’ school gradesand emotional well-being: A longitudinal study School of Psychology, University of Wollongong, Northfields Wollongong, NSW 25-22, Australia
Conway, T. (2020). Self-compassion helps preserve emotional well-being when experiencing failure by promoting more adaptive causal attributions‏‏: A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies of the University of Manitoba in partial fulfilment of the requirements of the degree of doctor of phisiology department of Psychology University of Manitoba Winnipeg
Coopersmith, Stanle. (2002). The antecedent of self-esteem, San Francisco: Freeman Co.
Fan, Q.I., Yang, Li, G. Y., Nazari, N., Griffiths, M.D. (2022).‏ Self-Compassion Moderates the Association Between Body Dissatisfaction and Suicidal Ideation in Adolescents: A Cross-Sectional Study‏International, Journal of Mental Health and Addiction, 1-18
Friedlander, L, J., Reid, G, J., Shupak, N. & Cribbie, R. (2007). Social support, self-esteem and stress as predictors of adjustment to university among first year undergraduates. Journal of College Student Development, 48(3), 259-274.
Gao, F., Yao, Y., Yao, C., Xiong, Y., Ma, H., & Liu‏, H. (2019). The mediating role of resilience and self-esteem between negative life events and positive social adjustment among left-behind adolescents in China: a cross-sectional study‏, BMC psychiatry 19 (1), 1-10‏.
Goodestain, L.D., & Lanyon, R.T. (1995). Adjustment behavior and personality. Arizona.state University.
Gordeeva, T., Sheldon, K., & Sychev, O. (2019). Linking academic performance to optimistic attributional style: attributions following positive events matter most. European Journal of Psychology of Education https://doi.org/10.1007/s10212-019-00414-y.
Heather, H. M. (1995). The effects of self-esteem on education, Missouri Western State College: 126-129.
Hernandez‏, R.M.R. (2017). students’ self-esteem and adjustment to college in higher education institutions in Calapan City, Philippines‏  Asia Pacific, Journal of Multidisciplinary Research 5 (3), 49-56‏.
Hewitt, J.,P. (2020). 22the social construction of self-esteem. The oxford handbook of positive psychology. 309
Hirsch ,J. K., Hall, B. B., Wise, H. A., Brooks, B. D., Chang, E. C., & Sirois,‏ F. M. (2021). negative life events and suicide risk in college students: Conditional indirect effects of hopelessness and self-compassion‏ , Journal of American college health 69 (5), 546-553
Ickes, W., Layden, M. A. (2018). Attributional styles, book new directions in attribution research
Kret, D.D. (2011). The qualities of a compassionate nurse according to the perceptions of medicalsurgical patients. Medsurg Nursing, 20(1), 29–36.
Krieger, T., Berger, T., & Grosse Holtforth, M. (2016). The relationship of self-compassion and depression: Cross-lagged panel analyses in depressed patients after outpatient therapy. Journal of affective disorders, (202), 39-45.
Kwag‏, Y.K. (2013). Effect of self-esteem, ego-resilience, social support on nursing student's adjustment to college‏, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society 14 (5), 2178-2186.
Kwan, S,Y., Kuang,L,L. & Hui ,N,H,H. (2009). Identifying the sources of self-esteem: The mixed medley of benevolence, merit, and bias, Virginia Self and Identity 8 (2-3), 176-195.
Lee, I., Bardhoshi G., Yoon, E., Sandersfeld, t., Rush, R.,D., & Priest, J.,B. (2018). Attributional Style and Burnout of Counselors-in-Training. American Counseling Association. 57,285-300. DOI: 10.1002/ceas.12117
Lee, M.Y., Wang, H.S., Lee, T.Z. (2021).‏ Psychosocial stress, self-esteem, and social adjustment: A moderated mediation analysis in Taiwanese adolescents with Tourette syndrome‏, Journal of Pediatric Nursing‏.
Lew‏, K.H. (2013). The effect of school adjustment, self-esteem, and life satisfaction on academic achievement‏, Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society.14 (6), 2700-2706.
Lim, K.M. (2019).‏ Self-esteem and Social support as Predictors of Adjustment to College students‏, Journal of Agricultural Extension & Community Development 26 (3), 127-141.
Mehl, S. (2010). Implicit attributional style revisited: Evidence for a state-specific “self-decreasing” implicit attributional style in patients with persecutory delusions, Faculty of Psychology, Philipps-University Marburg , Germany; Department of Psychiatry and Psychotherapy ,5(15), 451-476.
Naveeda, R, & Aftab. (2021). Self-Criticism, Hope, and Attribution Style in Adolescents: A Comparison of Levels of Depression‏ , Journal of Behavioral Sciences, ,National Institute of Psychology, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan2(31)
Neff, K, D. & McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and identity, 9(3), 225-240.
Neff, K, D., & Beretvas, S, N. (2013). The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12(1), 1-21.
Neff, K, D., Kirkpatrick, K, L, Rude, S, S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. J Pers; (41), 139-54.
Oguz-Duran, N & Tezer, E. (2009). Wellness and self-esteem among Turkish university students. International Journal for the Advancement of Counselling, 31(1), 32-44.
Páramo, M. F., Cadaveira, F., Tinajero, C., & Rodríguez, M. S. (2020). Binge Drinking, Cannabis Co-Consumption and Academic Achievement in First Year University Students in Spain: Academic Adjustment as a Mediator. Int. J. Environ. Res. Public Health 17(542), 1-14.
Pasha, H, S., & Munaf, S. (2013). Relationship of self-esteem and adjustment in traditional university students, Procedia - Social and Behavioral Sciences. (84), 999 – 1004.
Reynolds, N, Mrug, S., & Guion‏, K. (2013). Spiritual coping and psychosocial adjustment of adolescents with chronic illness: The role of cognitive attributions, age, and disease group‏. Journal of Adolescent Health 52 (5), 559-565.
Rueger, S.Y., & George, R. (2017). Indirect Effects of Attributional Style for Positive Events on Depressive Symptoms Through Self-Esteem During Early Adolescence, Journal of Youth and Adolescence, 12(46), 701–708.
Ruibytė, L. (2007). Relationship between individual attributional style self-esteem ,locus of control and academic achievement of vytautas magnus university students ugdymas,sportas nr. 4 (67), 71-78.
Sila, V, B. (2021‏). Relationship between self-compassion, attributional styles and mental health in adolescents along with their components. Faculty of Croatian Studies. Department of psychology, university of Zagreb
Sinha, A, K, P. & Singh, R, P. (2005). Manual for Adjustment Inventory for School Students. Agra National Psychological Corporation.
Sommers-Spijkerman, M., P., J., Trompetter, H. R., Schreurs, K. M. G., & Bohlmeijer, E. T. (2018). Compassion focused therapy as guided self-help for enhancing public mental health: A randomized controlled trial. Journal of consulting and clinical psychology, 86(2), 101-109
Srivastava, p. s. (2018). Social adjustment problems of school going academic achievers. International Journal of Academic Research and Development www.academicsjournal.com, 3(1), 164-166.
Valero-Moreno, S., Trejo, L., L., Tamarit, A., Marín, M., P., & Castilla, I., M. (2021). Psycho-Emotional Adjustment in Parents of Adolescents: A Cross-Sectional and Longitudinal Analysis of the Impact of the COVID Pandemic. Journal of Pediatric Nursing journal homepage: www.-pediatricnursing.org. 59(9), 44-51.
Van Rooij, E., C., M., Jansen, E., P., W., A., & van de Grift, W., J., C., M. (2017). First-year university students’ academic success: the importance of academic adjustment. Eur J Psychol Edu 33(7)749–767. DOI 10.1007/s10212-017-0347-8
Xiong, Y., & Zhou, Y. (2018). Understanding East Asian Graduate Students’ Socio-cultural and Psychological Adjustment in a U.S. Midwestern University. © Journal of International Students. 8(2), 769-794.
Zessin, U., Dickhäuser, O., & Garbade, S. (2015). The relationship between self‐compassion and well‐being: A meta‐analysis. Applied Psychology: Health and WellBeing, 7(3), 340-364.
Zhou, L., Chen, J., Liu, X., Lu, D., & Su, L. (2013).Negative cognitive style as a mediator between self-compassion and hopelessness depression ‏Social Behavior and Personality: an international journal 41 (9), 1511-1518.