با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان ، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

سازگاری به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سلامت روانشناختی است که تحت تاثیر عوامل متعدد قرار دارد. مطالعه حاضر، با هدف بررسی رابطه سبک اسناد و سازگاری با واسطه گری عزت نفس و شفقت به خود در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه انجام شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای327 دانش آموز (195 دختر و 132 پسر) مقطع دوم متوسطه کاشان در سال تحصیلی 1401-1400 انتخاب شدند. با استفاده از مقیاس سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993)، پرسشنامه سبک اسناد پترسون و سلیگمن(1984) ، مقیاس شفقت به خود – فرم کوتاه (ریس و همکاران، 2011 ) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ(1969) اطلاعات جمع آوری گردید. نتایج نشان داد بین سبک اسناد و سازگاری رابطه معنادار وجود دارد و شفقت به خود و عزت نفس اثر واسطه ای بر رابطه سبک اسناد و سازگاری دارند. با توجه به یافته های این پژوهش، به منظور افزایش سازگاری دانش آموزان می توان از مداخله های آموزشی-مشاوره ای با محوریت ارتقای شفقت به خود و عزت نفس بهره برد تا از این طریق تاثیر سبک اسناد بر سازگاری را کنترل نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Self-esteem and Self-compassion in The Relationship between Attributional Style and Adjustment

نویسندگان [English]

  • mahdie Jafari Dehabadi 1
  • MohammadReza Tamannaeifar 2

1 faculty of human science, Kashan University, Kashan, iran

2 Psychology Depatment, Faculty of Human’s Science, Kashan University, Kashan, Iran

چکیده [English]

Adjustment is one of the most important indicators of psychological health, which is influenced by many factors. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between attributional style and adjustment with the mediation of self-esteem and self-compassion in secondary course of secondary school students. Using multi-stage cluster sampling, 327 students (195 girls and 132 boys) of secondary school in Kashan city were selected in the academic year 2021-2022. Information was collected using Adjustment Inventory Students Scale of Sinha and Singh (1993), Attributional Style Questionnaire of Peterson and Seligman (1984), self-compassion-short form scale(Rees et al., 2011) and Rosenberg's self-esteem scale(1969). The results showed there is a significant relationship between attributional style and adjustment, and self-compassion and self-esteem have a mediating role on this relationship. According to the findings of this research, in order to increase the adjustment of students, educational-counseling interventions can be used with the focus on promoting self-compassion and self-esteem in order to control the effect of attributional style on adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment
  • Attributional Style
  • Self- Esteem
  • Self- Compassion