با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور اصفهان،اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی برنامه درسی نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازا گرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور انجام گردید. طرح پژوهش از نوع تحقیق با مدل آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری شامل کارشناسان، اساتید و دانشجویان قطبهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور می‌باشد. در راستای انجام نمونه گیری ابتدا سه قطب تهران، اصفهان و اراک به صورت تصادفی انتخاب و پس از آن 863 نفر به شیوه نمونه گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل یک پرسشنامه محقق ساخته است. جهت تحلیل فرضیات پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس تک راهه در نرم افزار SPSS-22 و مدل یابی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS_22 استفاده گردید. نتایج نشان داد که از نظر افراد شرکت کننده در پژوهش مولفه ها‌ی برنامه درسی نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور با اصول پیشنهادی دیدگاه سازاگرایی انطباق ندارد در حالی که نتایج در تک تک مولفه ها به تفکیک گروه‌ها نشان داد که از نظر کارشناسان اهداف، راهبردهای یاددهی-یادگیری، نقش دانشجو و نقش استاد، از نظر اساتید راهبردهای یاددهی-یادگیری و نقش استاد و از نظر دانشجویان اهداف و راهبردهای یاددهی-یادگیری برنامه درسی نظام جاری با دیدگاه سازا گرایی انطباق دارد. درحالی که هر چهار گروه شرکت کننده در عدم انطباق محتوا و نظام ارزشیابی با دیدگاه سازا گرایی توافق نظر دارند. بر طبق نتایج مدل پژوهش به صورت قابل قبولی با داده ها برازش دارد و در ارتقای کیفی برنامه درسی نظام یادگیری الکترونیکی موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Curriculum Components (goals, content, teaching- learning strategy, evaluation) of E-learning System Based on the View of Constructivism and to Provide an Appropriate Model in Payam Noor University.

نویسندگان [English]

  • Hasan Karamalian 1
  • tayebeh dastanpoor 2
  • Mohammadreza Sarmadi 3
  • mehran farajollahi 4

1 Assistant Professor. Educational Sciences, University of Esfahan, Esfahan, Iran

2 Payam Noor University assistant professor

3 Professor, Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

4 Professor, Educational Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was to investigate the adaptation of the curriculum components of the Payame-Noor University eLearning system with the constructivist approach and to develop a model in order to promote the quality of the university curriculum. The research design is a mixed model of qualitative and quantitative approaches. The study population consists of experts, professors, and students from e-centers of Payam-Noor University. Three e-centers of Tehran, Isfahan, and Arak were selected and, from these e-centers, 863 individuals using the quota sampling method were drawn. The measure was a researcher-made questionnaire. The methods of One-way ANOVA and One-Sample T-Test using SPSS software (V. 22), and the study model was confirmed using Structural Equation Modeling, AMOS software (V. 22). the results demonstrated that none of the components of the curriculum of the university eLearning system is consistent with the principles of the constructivist approach. By contrast, the analysis of each component between groups revealed the different results. based on experts' opinions goals, teaching-learning strategies, the roles of students and lecture , from the standpoint of professors , teaching-learning strategies and the role of lecturers and from the viewpoint students, goals and teaching-learning strategies of the current curriculum were consistent with the constructivist approach and all study groups agreed on the non-adaptation of the content and evaluation of the university eLearning system with the constructivist approach and The research model fits the data in an acceptable manner and might effectively promote the quality of the curriculum of the university eLearning system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • E-learning
  • E-learning system
  • Constructivist
  • Quality Improvement