با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی برنامه درسی نظام یادگیری الکترونیکی بر پایه دیدگاه سازاگرایی و ارائه الگوی مناسب در دانشگاه پیام نور انجام گردید. طرح پژوهش از نوع تحقیق با مدل آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است. جامعه آماری شامل کارشناسان، اساتید و دانشجویان قطب‌های الکترونیکی دانشگاه پیام نور می‌باشد. برای انجام نمونه‌گیری ابتدا سه قطب تهران، اصفهان و اراک به صورت تصادفی انتخاب و پس از آن 863 نفر به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل یک پرسش‌نامه محقق ساخته است. جهت تحلیل فرضیات پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل واریانس تک راهه در نرم‌افزار SPSS-22 و مدل‌یابی معادلات ساختاری از طریق نرم‌افزار AMOS_22 استفاده گردید. نتایج نشان داد که از نظر افراد شرکت کننده در پژوهش، مولفه‌های برنامه درسی نظام یادگیری الکترونیکی دانشگاه پیام نور با اصول پیشنهادی دیدگاه سازاگرایی انطباق ندارد در حالی که نتایج در تک تک مولفه‌ها به تفکیک گروه‌ها نشان داد که از نظر کارشناسان اهداف، راهبردهای یاددهی-یادگیری، نقش دانشجو و نقش استاد؛ و از نظر اساتید، راهبردهای یاددهی-یادگیری و نقش استاد؛ و از نظر دانشجویان، اهداف و راهبردهای یاددهی-یادگیری برنامه درسی نظام جاری با دیدگاه سازاگرایی انطباق دارد. درحالی که هر چهار گروه شرکت کننده در عدم انطباق محتوا و نظام ارزشیابی با دیدگاه سازاگرایی توافق نظر دارند. بر طبق نتایج، مدل پژوهش به صورت قابل قبولی با داده‌ها برازش دارد و در ارتقای کیفی برنامه درسی نظام یادگیری الکترونیکی موثر است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Curriculum Components (Goals, Content, Teaching- Learning Strategy, Evaluation) of E-Learning System Based on the View of Constructivism and to Provide an Appropriate Model in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Hasan Karamalian 1
  • tayebeh dastanpoor 1
  • Mohammadreza Sarmadi 2
  • mehran farajollahi 3

1 Assistant Professor, Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Professor, Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Professor, Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to examine the curriculum of the eLearning system at Payame-Noor University from a constructivist perspective and provide an appropriate model to enhance the quality of the university curriculum. The research design employed a mixed-method approach, incorporating both qualitative and quantitative elements. The study encompassed experts, professors, and students from electronic learning centers at Payame-Noor University, with participants selected randomly from three centers in Tehran, Isfahan, and Arak. A total of 863 individuals were chosen using quota sampling. The research tool was a custom-designed questionnaire. The analysis of research hypotheses involved One-Sample T-Test and One-Way ANOVA tests using SPSS software (Version 22), and the structural equation modeling was conducted using AMOS software (Version 22). The results indicated that, from the perspective of the research participants, the components of the curriculum in the eLearning system at Payame-Noor University do not align with the principles of the constructivist approach. However, when analyzed separately, each component showed different results across participant groups. According to experts, the curriculum's goals, teaching and learning strategies, the roles of students and lecturers; as perceived by professors, teaching and learning strategies, and the role of lecturers; and as reported by students, the goals and teaching and learning strategies in the current curriculum were in line with the constructivist approach. All participant groups concurred that the content and evaluation methods of the university's eLearning system did not conform to the constructivist approach. According to the results, the research model adequately fits the data and can effectively enhance the quality of the curriculum in the university's eLearning system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • E-learning
  • E-learning System
  • Constructivist
  • Quality Enhancement
ابراهیم زاده، عیسی (1382). فرایند یاددهی- یادگیری و دانشگاه‌های باز و از راه دور آینده، پیک نور، 1، 2، 3-11.
تقی زاده، احسان (1393). دیدگاه‌ها و روش‌های نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
چمن آرا، سپیده (1383). بررسی روش‌های تدریس ریاضی مبتنی بر دیدگاه ساخت و سازگرایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
زارعی زوارکی، اسماعیل؛ قاسم تبار، سید عبدالله؛ مومنی راد، اکبر (1400). مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری، تهران، انتشارات آوای نور.

صفوی، امان اله (1400). کلیات روش‌ها و فنون تدریس، تهران، انتشارات معاصر.

فتحی واجارگاه، کورش (1399). هویت‌های برنامه درسی: به سمت هویت‌های نوپدید،، جلد سوم، تهران، نشر آییژ.
فردانش، هاشم. شیخی فینی، علی اکبر (1381). درآمدی بر سازنده‌گرایی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. علوم انسانی الزهرا، 12، 42، 125- 146.
کارشکی، حسین؛ غلباش قره بلاغی اینالو، سمانه؛ طاطاری، یونس (1395). نقش ادراک از محیط یادگیری ساختن‌گرا بر مؤلفه‌های اهداف پیشرفت دانشجویان، رویکردهای نوین آموزشی، 2، 20-1.
کرمی، مهدی (1388). تغییر پارادایم آموزش، ضرورتی فروگذارده در برنامه درسی آموزش عالی، مجموعه مقالات برنامه درسی آموزش عالی در ایران؛ چالش‌ها و چشم اندازها، تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمد رحیم (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزار لیزرل، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.
ملکی، حسن (1402). مقدمات برنامه‌ریزی درسی. چاپ پانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
منصوری، سیروس؛ کرمی، مرتضی؛ عابدینی، میمنت (1393). بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران. پژوهش‌های برنامه درسی، 2، 2، 101-118.
مهرمحمدی، محمود (1399). برنامه درسی رویکردها، دیدگاه‌ها و چشم‌اندازها. چاپ یازدهم، مشهد: انتشارات به نشر (آستان قدس رضوی).
نبوی چاشمی، سیدرضی، کارگر مطلق، علیرضا، نبوی چاشمی، آزاده سادات، و نبوی چاشمی، سیدمحمدرضا (1402). بررسی تأثیر یادگیری الکترونیکی بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی سرمایه انسانی (مورد مطالعه: بنیاد شهید و امور ایثارگران). پژوهش‌های روان‌شناختی در مدیریت، 9(1 )، 225-241. SID. https://sid. ir/paper/1043706/fa
وزارت آموزش و پرورش (1382). روندها و مسائل تجدید نظر در برنامه درسی. دفتر همکاری‌های بین‌المللی آموزش و پرورش. تهران.
ویگوستکی، ال. اس (1400). اندیشه و زبان (ترجمه حبیب الله قاسم زاده). تهران: انتشارات ارجمند.
یادگارزاده، غلامرضا؛ پرند، غلامرضا؛ بهرامی، آرش (1387). تاملی بر کاربرد نظریه یادگیری ساختن‌گرایی در آموزش عالی، 12، 23، 83-72.
یزدانی، فریدون؛ ابراهیم زاده، عیسی؛ زندی، بهمن؛ علی پور، احمد، زارع، حسین (1389). ارزشیابی میزان اثربخشی نظام یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی علوم حدیث. اندیشه‌های نوین تربیتی، 6(3)، 137-183.
 
 
Aldridge, J. M., & Fraser, B. J. (2003). Effectiveness of a technology-rich and outcomes-focused learning environment. In: Implications for an Elt Classroom Teaching English with Technology, 15(1), 3-13, http://www. tewtjournal. org
Almala, A. H. (2005). A constructivist conceptual framework for a quality e-learning environment, Distance Learning. 2 (5), 9- 12.
Angele, N. Thomas, A. & Cross, K. (1993). Classroom Assessment Techniques. San Francisco: Jossey Bass.
Aviram, M, (2000) Beyond constructivism: autonomy- oriented education, studies in philosophy and edocation 19, 465-489.
Christiansen. E., and Dirckink- Holmfeld, L. (2005). Making Distance learning cooperative. [hp://www. csc195. indiana. edu/csc195/ chritia. html].
Cook, DA. Levinson, AJ. Garside, S. Dupras, DM. Erwin, PJ. Montori, VM. (2010). Instructional design variations in internet-based learning for health professions education: a systematic review and metaanalysis. Journal of the association of American medical colleges, 85 (5), 909-22.
Driscoll, M. (2013). Psychology of Learning for instruction. 3rd ed Boston: Pearson Education UK, Harlow,
Eisner EW. (1984). No easy answers: joseph schwab's conteibutions to curriculum. Curriculum Inquiry; 14(2): 201-210.
Fordis M, King JE, Ballantyne CM, Jones PH, Schneider KH, Spann SJ and et al (2005). "Comparison of the instructional efficacy of Internet-based CME with live interactive CME workshops: arandomized controlled trial". JAMA. 294(9):1043-51
Glasersfeld v, E. (1989). Cognition, construction of knowledge and teaching. Synthese.
Hadley, S. (2010). Seasonality and Access to Education: the case of primary education in sub-Saharan Africa, CREATE Pathways to Access. Research Monograph, No. 31, Brighton: University of Sussex.
Hutchinson, L. (2003). Educational environment, British Medical Journal, 326, 810-812.
Kaya, Haldun. (2015). Blendingtechnoloy with Constructivism:
Koohang, A. Riley, L. Smith, T. (2011). E Learning and Constructivism: From Theory to Application. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, (5), 91-109.
Kwan, Y. W., & Wong, A. F. (2015). Effects of the constructivist learning environment on students’ critical thinking ability: Cognitive and motivational variables as mediators. International Journal of Educational Research, 70, 68-79.
Nie, Y., & Lau, S. (2010). Differential relations of constructivist and didactic instruction to students' cognition, motivation, and achievement. Learning and Instruction, 20(5), 411-423.
Olivia, P. (2005). Developing the Curriculum. 6thed. New York: Pearson Education Publication.
Olsen, D. G. (2000). Constructivist principles of learning and teaching methods. Education, 120(2), 347-355.
Ongowo, R. O., & Hungi, S. K. (2014). Motivational beliefs and selfregulation in biology learning: Influence of ethnicity, gender and grade level in Kenya. Creative Education, 5(4), 218.
Ormrod, J. E. (1995). Educational psychology: Principle and application. Englewood Gliff: Merrill.
Ornstein AC, Hunkins FP. (2004). Curriculum: foundations, principles and issues. 4thed. New York: Pearson Education.
Pandya, K., & Gor, K. (2011). Knowledge management: A success key for higher education. Fed Uni Journal of Higher Education, 5(1), 16- 23.
Rosenberg, M, J. (2001). E learning strategies For Peleverimy Knowledge in the Digital Age: New York: McGraw –Till.
Santroch, J. W. (2004) Educational Psychology. New York: McGrow- Hill. Schrader D. E. (2015) C.
Seif, A. A. (2010). Modern Educational Psychology, Psychology of Learning and Instruction. Tehran: Doran. (In Persian).
Seitz, R. (2000). Cognetive Prenticeship. http: //hagar. up. ac. za /catts / learner / peterdl. htm
Shin, M. Feng, J. Tsai, Ch. (2008). Research and trends in the field of eLearning from 2001 to 2005: A content of cognitive studies in selected. Computers & education. 10(2): 123-144.
Shunk DH. (2000). Learning theories: An educational perspective (3rd ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Taba H; (1962). Curriculum development: theory and practice. New York: Harcourt brace javanovich.
Tyler R. (2013). Basic principles of curriculum and instruction. University of Chicago Scheffler, L. (1960). The Language of Education: lliniis: Spring Field.
Woolfolk, A. E. (1987, 1995, 2001, 2004, 2007, 2012, 2014, 2018). Educational Psychology (5th Ed, 6th Ed, 8th Ed, 9th Ed, 12th Ed, 13th and 14th Ed) Boston: Pearson.
Zeidan, A. (2015). Constructivist learning environment among palestinian science students. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 947-964.