با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.30473/etl.2023.64710.3841

چکیده

بی‌صداقتی تحصیلی، به هرگونه رفتار نادرست در امور و تکالیف تحصیلی اطلاق می شود که پدیده‌ای نگران‌کننده و با پیامدهای منفی بسیار است. کارشناسان به منظور جلوگیری از این پیامدها، به بررسی عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر بی‌صداقتی تحصیلی پرداخته اند. خودکنترلی و اهمال‌کاری تحصیلی به عنوان پیشایندهای بی‌صداقتی تحصیلی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضراز نوع همبستگی بود و ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه خودکنترلی تانجی، بامیستر و بونه (2004)، پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی ﻣﻚ ﻛﺎﺑﻰ و ﺗﺮوﻳﻨﻮ (1997) و پرسشنامه تعلل‌ورزی سولومون و راثبلوم (1984) بود. روابط بین سازه‌های مدل پیشنهادی با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS ویراست 24 تحلیل شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان اسکو، در سال تحصیلی 1401-1400 با تعداد نمونه 380 نفر بود. شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی مطابق با ملاک‌های مطرح‌شده توسط میرز، گامست و گارینو (2006) حاکی از برازش قابل قبولی با داده ها بود. نتایج نشان داد خودکنترلی بر اهمال‌کاری تحصیلی (01/0= P، 74/0- = ) و بی‌صداقتی تحصیلی (01/0= P، 36/0- = ) اثر مستقیم و معنادار دارد. ضمن اینکه اهمال‌کاری تحصیلی نیز دارای اثر مستقیم و معنادار بر بی‌صداقتی تحصیلی است (05/0= P، 29/0 = ). همچنین نتایج نشان می‌دهد که اهمال‌کاری تحصیلی در رابطه بین خودکنترلی دانش آموزان و بی‌صداقتی تحصیلی آنان نقش واسطه‌ای ایفا می‌نماید. بر‌این‌اساس پیشنهاد می‌شود متولیان عرصه تعلیم و تربیت، برنامه هایی در راستای ارتقای مهارت‌های خودکنترلی دانش‌آموزان در نظر گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Structural Relationship Between Self-Control and Academic Dishonesty: The Mediating Role of Academic Procrastination

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alipour 1
  • abolfazl farid 2
  • Emad Aldin Ahrari 1
  • Seyed Qasem Mosleh 1

1 PhD Student of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 Associate Prof, Department of Education, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Academic dishonesty refers to any misconduct in academic affairs and assignments that is a worrying phenomenon with many negative consequences. To prevent these consequences, experts have examined the effective relevant factors on academic dishonesty. In this study Self-control and academic procrastination were examined as antecedents for academic dishonesty. The present study was a correlational study and Tangney, Baumeister and Boone (2004) self-control questionnaire, McCabe, Trevino (1997) academic dishonesty questionnaire and Solomon and Rothblum (1984) procrastination questionnaire were used. the relationships between the constructs of the proposed model were analyzed using structural equation modeling in AMOS software version 24. The statistical population included all high school students in the city of Osko, in the academic year 1401-1400. The sample size was 380 students. The fitness indices of the proposed model according to the criteria proposed by Meyers, Gamst and Guarino (2006) indicated an acceptable fitness with the data. The results showed that self-control has a direct and significant effect on academic procrastination (P = 0.01,-= -0.74) and academic dishonesty (P = 0.01,-= -0.36). In addition, academic procrastination has a direct and significant effect on academic dishonesty (P = 0.05, = 0.29). The results also show that academic procrastination plays a mediating role in the relationship between students' self-control and their academic dishonesty. Therefore, it is suggested that education authorities consider programs to improve students' self-control skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Control
  • Academic Dishonesty
  • Academic Procrastination