با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش تربیت مربی پیش‌دبستانی بر خودکارآمدی شغلی و ابزار وجود داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی است. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون –پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی شهر مهاباد است که در دوره آموزش حرفه‌ای تربیت مربی پیش‌دبستانی دانشگاه پیام‌نور در سال 1398 شرکت کرده بودند و تعداد آنان 197 نفر بود. تعداد 40 نفر به روش نمونه‌گیری نظام‌دار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل 20 جلسه (هر هفته دو جلسه) آموزش‌های تخصصی، فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی در تصمیم‌گیری شغلی بتز و همکاران (1996) و پرسش‌نامة خود ابرازی بزرگسالان گی، هالندورث و گالاسی (1975) بود. پرسش‌نامه‌ها به‌صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. داده‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس در نرم‌افزار اس پی اس اس نسخه 24 انجام گرفت. مداخله بر خودارزیابی، انتخاب هدف، اطلاعات شغلی و برنامه‌ریزی از مؤلفه‌های خودکارآمدی تصمیم‌گیری شغلی مؤثر بوده و تنها بر حل مسئله تأثیری نداشته است (09/0=P). مداخله بر ابراز وجود هم تأثیر گذاشته است (05/0> P). با توجه به این که آموزش بر خودکارآمدی تصمیم‌گیری شغلی و ابراز وجود تأثیر مثبت گذاشته است؛ لذا به تصمیم‌گیران آموزشی پیشنهاد می‌شود با آموزش تخصصی و حرفه‌ای زمینه موفقیت داوطلبان مربی پیش‌دبستانی را در شغل مد نظر فراهم کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining the Effectiveness of Preschool Educator Training on Components of Career Self-Efficacy and Assertiveness among Participants in Free Education Courses at Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Ali Mostafaei 1
  • fatemeh Bayanfar 2

1 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of professional training for preschool educators on career self-efficacy and assertiveness among volunteers engaged in preschool education. The research method employed was quasi-experimental, using a pre-test-post-test design along with a control group. The statistical population comprised all volunteers engaged in preschool education in Mahabad who participated in the professional training course for preschool educators at Payame Noor University in 2020, totaling 197 individuals. A sample of 40 individuals was selected through systematic sampling. Data collection tools included 20 specialized training sessions (two sessions per week), a short form of the self-efficacy scale in career decision-making by Betz et al., and the assertiveness questionnaire by Ay, Holland, and Gallacy. The questionnaire was conducted pre-test and post-test. Data were analyzed using analysis of covariance in SPSS software version 24. The intervention demonstrated a significant impact on self-assessment, goal selection, job information, and planning, as components of career decision self-efficacy but, had no significant effect on problem-solving (P < 0.09). Additionally, the intervention also affected assertiveness (P <0.05). Considering the positive impact of training on career decision-making self-efficacy and assertiveness, it is recommended that educational policymakers prioritize specialized and professional training as a foundational element to enhance the success of aspiring preschool educators in their chosen career paths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preschool Educator Training
  • Career Decision Self-Efficacy
  • Assertiveness
خالقی، محمد؛ نادری، نادر؛ رضایی، بیژن؛ و جعفری، حبیب (1401). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی مدارس با انگیزش شغلی معلمان با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی (مورد مطالعه: مدارس دولتی مقطع ابتدایی آموزش‌وپرورش شهر اسلام‌آبادغرب). فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, 10(2), 33-50.
زارع، حسین؛ رضائی، اکبر؛ و مصطفائی، علی (1395). روان‌شناسی تربیتی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
زارعی، محمد حسین؛ نصراصفهانی، ‌احمدرضا؛ میرشاه‌جعفری، سیدابراهیم؛ و ‌لیاقتدار، محمدجواد (1395). مربی پیش دبستانی: چه کسی باچه مشخصاتی؟. نظریه و عمل در برنامه درسی، 8(4)، 181-204.
سیدصالحی، محمد؛ یونسی، جلیل (1394). تبیین نقش خودکارآمدی‌ تحصیلی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی مبتنی بر حمایت‌ اجتماعی، خودپنداره‌ تحصیلی و ویژگی‌های ‌شخصیتی: مدل‌سازی معادلات ساختاری. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 9: 7-20.
شیوندی، کامران؛ آزاد فارسانی، یاسر؛ ریاحی، موسی (1398). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی تصمیم‌گیری شغلی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 9(36): 49-64.
صادقی، امیر؛ مفتون، فرزانه؛ حائری مهریزی، علی‌اصغر؛ و طاووسی، محمود (1397). بررسی نقش تعدیل‌کنندگی خودکارآمدی بر رابطه رضایت شغلی و سلامت روان. پایش، 18 (1):87-94
عربان، مرضیه؛ طوافیان، صدیقه السادات؛ متصدی زرندی، سعید؛ حیدرنیا، علیرضا؛ گوهری، محمودرضا؛ لالوئی افسانه و همکاران (1392). تأثیر مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی رفتارهای پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان بادار. پایش،13 (1): 83-90
غلامپور، میثم؛ پورشافعی، هادی (1399). چالش­‌های مراکز پیش­ دبستانی ضمیمه مدارس ابتدایی روستایی: پدیدارشناسی بر اساس مدل کافمن. نشریه پژوهش‌های تربیتی، 7(40): 1-21.
کجباف، محمد باقر؛ عرب بافرانی، حمیدرضا (1394). تأثیر خودکارآمدی، توانمندسازی و شادکامی بر ابراز وجود معلمان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 16(1): 88-96.
مصطفائی، علی (1399). مهارت‌های زندگی و فنون آموزش آن. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
هاشمی، تورج؛ گل‌پرور، فرشته؛ و فتحی‌آذر، اسکندر (1393). اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, 2(7), 27-40.
 
Aliem, N., Sugiharto, D. Y. P., & Awalya, A. (2019). Group counseling with cognitive restructuring technique to improve the self-efficacy and assertiveness of students who experienced advanced study anxiety. Jurnal Bimbingan Konseling, 8(4), 106-112.‏
Bacanli, F. (2006). Career search self-efficacy expectation scale: Validity and reliability studies. Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2), 318-330.‏
Bandura, A. (2017). The blackwell handbook of principles of organizational behaviour.‏
‏ Betz, N. E., & Borgen, F. H. (2009). Comparative effectiveness of CAPA and FOCUS online: Career assessment systems with undecided college students. Journal of Career Assessment, 17(4), 351-366.‏
Betz, N. E., Hammond, M. S., & Multon, K. D. (2005). Reliability and validity of five-level response continua for the Career Decision Self-Efficacy Scale. Journal of Career Assessment, 13(2), 131-149.‏
Biber, K., Cankorur, H., ÖZÇINAR, D., & GÜNGÖR, B. (2022). Attitudes of prescool teachers towards art education and art activities. Current research in education.‏
Chan, C. C. (2020). Social support, career beliefs, and career self-efficacy in determination of Taiwanese college athletes’ career development. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 26, 100232.‏
Crites, J. O., & Savickas, M. L. (1996). Revision of the career maturity inventory. Journal of career assessment, 4(2), 131-138.‏
Gay, M. L., Hollandsworth, J. G., & Galassi, J. P. (1975). An assertiveness inventory for adults. Journal of Counseling Psychology, 22(4), 340–344.
Graham, S. (2022). Self-efficacy and language learning–what it is and what it isn't. The Language Learning Journal, 50(2), 186-207 ‏
Hergenhahn BR, Olson MH, Ramirez JJ. (2020). An introduction to theories of learning. 10th Edition, Prentice-Hall International (UK) Limited, London.
‏Jemini-Gashi L, Duraku ZH, Kelmendi K. (2019). Associations between social support, career self-efficacy, and career indecision among youth. Current Psychology; 2019: 1-7. ‏
Kezar, A., Hypolite, L., & Kitchen, J. A. (2020). Career self-efficacy: A mixed-methods study of an underexplored research area for first-generation, low-income, and underrepresented college students in a comprehensive college transition program. American Behavioral Scientist, 64(3), 298-324.‏ ‏
Khalil, M., Ghayas, S., Adil, A., & Niazi, S. (2021). Self-efficacy and mental health among university students: Mediating role of assertiveness. Rawal Medical Journal, 46(2), 416-419.‏
Lyons, P.R. and Bandura, R.P. (2018), "Self-efficacy measure may enhance your recruitment and placement efforts", Human Resource Management International Digest, Vol. 26 No. 3, pp. 35-37.
Luthans, F., & Peterson, S. J. (2002). Employee engagement and manager self‐efficacy. Journal of management development. 21(5): 376 – 387.
Mao CH, Hsu YC, Fang TW. (2017). Mediating effect of career decision self-efficacy on the relationship between parental support and indecision in Taiwan. Journal of Career Development, 2017; 44(6): 471-484 ‏
Nikel, Ł. (2020). Submissiveness, assertiveness and aggressiveness in school-age children: The role of self-efficacy and the Big Five. Children and youth services review, 110, 104746.‏
Postolatii, E. (2017). Assertiveness: Theoretical approaches and benefits of assertive behavior. Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 21(1), 83-96.‏
Schultz DP, Schultz SE. (2016). Theories of Personality, 11th Edition, Wadsworth, Belmont, USA
Stajkovic, A. D., Bandura, A., Locke, E. A., Lee, D., & Sergent, K. (2018). Test of three conceptual models of influence of the big five personality traits and self-efficacy on academic performance: A meta-analytic path-analysis. Personality and individual differences, 120, 238-245