با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری
رابطه راهبردهای نظم بخشی شناختی هیجان، ادراک مهارت های تشخیصی معلم، سطح چالش انگیزی کلاس و کیفیت تدریس معلم با هیجانات پیشرفت در دانش آموزان پایه نهم: یک تحلیل چندسطحی

آرش آخش؛ عسکر آتش افروز؛ منیجه شهنی ییلاق؛ مرتضی امیدیان

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 9-24

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68195.4013

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل چندسطحی رابطه ادراک مهارت‌های تشخیصی معلم، سطح چالش‌انگیزی کلاس، کیفیت تدریس معلم و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان با هیجانات پیشرفت در دانش‌آموزان پایه نهم بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و به صورت تحلیل چندسطحی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان پایه نهم پسر و دختر دوره متوسطه اول شهرستان کهگیلویه ...  بیشتر

انگیزش و یادگیری
ساخت برنامه طراحی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه‌نگاری مداخله: اثربخشی آن بر سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور و رفتارهای مقابله‌ای دانش‌آموزان

فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح ابادی؛ حسین پورشهریار

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 25-44

https://doi.org/10.30473/etl.2023.64948.3860

چکیده
  این پژوهش با هدف ساخت برنامه جامع طراحی انگیزشی برای دانش‌آموزان انجام شد. بنابراین، در این پژوهشِ آمیخته از نوع توالی اکتشافی، از فرایند شش مرحله‌ای نقشه‌نگاری مداخله، نظریة انگیزش، اراده و عملکرد (کلر، 2018) و همچنین، مؤلفه‌های پرتکرار در مداخلات انگیزشی استفاده و بسته آموزشی «طراحی انگیزشی» برای دانش‌آموزان، ساخته شد. ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر پیامد روان‌شناختی شبیه‌سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز)

احمد رضا اکبری؛ محمدحسن صیف؛ سید محمد شبیری؛ سعید طالبی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 45-60

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68670.4053

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل علی عوامل مؤثر بر پیامد روان‌شناختی شبیه‌سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز بود. برای این منظور، از بین دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز، به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی، بر اساس فرمول کوکران، 620 نفر انتخاب و پس از استفاده از بازی شبیه‌سازی زیست محیطی، به ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مدل‌یابی روابط فرسودگی تحصیلی و سبک‌های حل مسئله با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی

روح الله صالحی تبار؛ رحیم داوری؛ حسین ابراهیمی مقدم

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/etl.2023.65566.3878

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مدل‌یابی روابط فرسودگی تحصیلی و سبک‌های حل مسئله با نقش واسطه‌ای پایستگی تحصیلی بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع طرح‌های همبستگی، مبتنی بر روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعة آماری این پژوهش کلیة دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر همدان در سال تحصیلی 1۴۰۱ -۱۴۰۰ بود. تعداد ۳۰۴ دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
تعیین اثربخشی آموزش تربیت مربی پیش‌دبستانی بر مولفه‌های خودکارآمدی شغلی و ابزار وجود شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزش آزاد دانشگاه پیام‌نور

علی مصطفایی؛ فاطمه بیان فر

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 75-84

https://doi.org/10.30473/etl.2023.67157.3964

چکیده
  هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش تربیت مربی پیش‌دبستانی بر خودکارآمدی شغلی و ابزار وجود داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی است. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون –پس‌آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان مربیگری پیش‌دبستانی شهر مهاباد است که در دوره آموزش حرفه‌ای تربیت مربی پیش‌دبستانی دانشگاه پیام‌نور ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه هیجان‌خواهی و باورهای فراشناختی با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان

شکوفه موسوی؛ محمودرضا شاهسواری؛ نجمه حقی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 85-96

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68455.4030

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در رابطه هیجان‌خواهی و باورهای فراشناختی با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری و جامعۀ آماری دانش‌آموزان دوره دوم مقطع متوسطه شهر خوانسار بوده است. حجم نمونه شامل 254 دانش‌آموز بود. ابزارهای اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه راهبردهای ...  بیشتر

مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری
تربیت اقتصادی به مثابه تکنولوژی دینی: چیستی و امکان تحقق

سعید افشاری؛ محمدرضا سرمدی؛ سیدعلی علم‌الهدی؛ مهران فرج الهی

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1402، صفحه 97-108

https://doi.org/10.30473/etl.2023.68359.4022

چکیده
  اندیشه مربوط به علوم انسانی به مثابه تکنولوژی با هدف اعمال تغییرات مختلف در حوزه‌ها و موقعیت‌های مختلف انسانی، اهمیت فراوانی یافته است. در مقاله حاضر استدلال می‌شود که تربیت اقتصادی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دربردارنده اهداف معرفتی و غیر معرفتی است؛ تربیت اقتصادی پیش گفته، علاوه بر اینکه شناخت صاحب عالم را هدف غایی ...  بیشتر