با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 هیات علمی

چکیده

هدف این تحقیق ارائه الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس درگیری تحصیلی والدین با نقش میانجی ارزش تکلیف، احساس تعلق به دانشگاه و تلاش تحصیلی بود. نمونه مورد مطالعه 300 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیا م نور مرکز خوی در سال تحصیلی 1403-1402 بودند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای متشکل از خرده مقیاس ارزش تکلیف (پینتریچ و همکاران، ۱۹۹۱)، احساس تعلق (وانگ، وایت و اکلز، 2011)، تلاش تحصیلی (دوپیرات و مارین ۲۰۰۵) و خرده مقیاس درگیری تحصیلی والدین بود. پیشرفت تحصیلی نیز از طریق درج سوالی در خصوص معدل تحصیلی دانشجویان از طریق خودگزارش‌دهی مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از طرح‌های پیشرفته همبستگی(تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج پژوهش به‌طور کلی نشان داد که رابطه درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور، تحت تأثیر ابعاد درگیری تحصیلی عاطفی و رفتاری است. به‌گونه ای که اثر مستقیم درگیری تحصیلی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد تأیید واقع نشد اما درگیری تحصیلی والدین از طریق احساس تعلق به دانشگاه، ارزش تکلیف و تلاش تحصیلی اثر غیرمستقم مثبتی را بر پیشرفت تحصیلی نشان داد. در رابطه با اثر مستقیم متغیرهای پژوهش بر پیشرفت تحصیلی بیشترین اثر مثبت مربوط به تلاش تحصیلی بود. هم‌چنین ارزش تکلف نیز بیشترین اثر مستقیم مثبت را بر روی تلاش تحصیلی، و درگیری تحصیلی والدین نیز بیشترین اثر مستقیم را بر ارزش تکلیف نشان داد. درمجموع تحقیق نشان داده شد که درگیری تحصیلی والدین اثر غیر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing a model of academic achievement of distance education students based on parents' academic involvement with the mediating role of task value, students' sense of belonging to the university, and academic effort

نویسندگان [English]

  • taher mahboobi 1
  • Mohammad Bagher Akbarpour Zangalani 2

2 Faculty member

چکیده [English]

The purpose of this research was to provide a model for predicting academic achievement of distance education students based on parental academic involvement with the mediating role of task value, students' sense of belonging to the university, and academic effort. The study sample was 300 undergraduate students of Payam Noor University in Khoy Center in the academic year 2002-2013, who were selected by stratified random sampling. The data collection tool was a questionnaire consisting of the task value subscale (Pintrich et al., 1991), sense of belonging (Wang, White, and Eccles, 2011), academic effort (Dupirat and Marin, 2005), and parental academic involvement subscale. Academic achievement was also measured by inserting a question about students' academic averages through self-reporting. Advanced correlation schemes (path analysis) were used for data analysis. The results of the research generally showed that the relationship between parents' academic involvement and the academic achievement of distance education students is influenced by the dimensions of emotional and behavioral academic engagement. In such a way the direct effect of parents' academic involvement on students' academic achievement was not confirmed, but parental academic involvement showed a positive indirect effect on academic achievement through the students' sense of belonging to the university, the value of the task, and academic effort. In addition, concerning the direct effect of research variables on academic achievement, the most positive effect was related to academic effort. Also,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Academic Involvement
  • Task Value
  • Students' Sense of Belonging
  • Effort
  • Academic Achievemen