با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ادراک دانش آموزان از یادگیری فعال مبتنی بر فناوری در هنرستان های تربیت بدنی استان البرز

حسین پورسلطانی زرندی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، صفحه 9-22

https://doi.org/10.30473/etl.2024.67628.3988

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه ادراک دانش آموزان از یادگیری فعال مبتنی بر فناوری در هنرستان های تربیت بدنی استان البرز بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی استان البرز تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 412 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
مقایسۀ تاثیرات آموزش مهارت‌های زندگی با و بدون آموزش ذهن‌آگاهی بر میزان تفکر منطقی- تجربی، و افکار منفی جوانان دارای آسیب جسمی- حرکتی

سیماالسادات صفوی پور نایینی؛ رسول روشن چسلی؛ شهاب مرادی؛ ابوالفضل کرمی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، صفحه 23-34

https://doi.org/10.30473/etl.2024.68804.4061

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تاثیرات آموزش مهارت‌های زندگی با و بدون آموزش ذهن‌آگاهی بر میزان تفکر منطقی- تجربی، و افکار منفی جوانان دارای آسیب جسمی- حرکتی انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان پسر با آسیب جسمی- حرکتی دورۀ متوسطۀ دوم ‎مدارس استثنایی شهر تهران بود. ...  بیشتر

انگیزش و یادگیری
نقش تبیین‌کنندگی باورهای معرفت شناختی و خودتعیین‌گری تحصیلی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان با میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی

نرگس مسیح پور؛ سهیلا هاشمی؛ حبیب الله نادری

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، صفحه 35-48

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69240.4090

چکیده
  در پژوهش کنونی رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و خود تعیین‌گری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی از طریق میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش، 320 دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته‌‌ها و دانشکده‌های مختلف دانشگاه مازندران واحد بابلسر بودند که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
عوامل روانشناختی موثر در مهارت تیراندازی مراکز آموزش پلیس ایران(اولویت ها و راهبردها)

داود ربیعی؛ ابوالفضل فراهانی؛ فرناز ترابی؛ غلامرضا مرادی سیاسر؛ مهری صفرنژاد

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، صفحه 49-58

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69537.4102

چکیده
  هدف پژوهش عوامل روانشناختی موثر در مهارت تیراندازی مراکز آموزش پلیس بود. یافته‌ها، در دو بخش یافته‌های حاصل از مطالعات اسنادی و یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در قالب روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین با هم ترکیب شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ورزشی، علوم انتظامی، مراکز آموزشی، اساتید و مربیان ...  بیشتر

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
نقش کارکردهای اجرایی در پیش‌بینی مهارت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی کم‌توان ذهنی

زهرا نصیری؛ حمدا... منظری توکلی؛ امان ... سلطانی؛ آناهیتا بحرینی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، صفحه 59-72

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69798.4117

چکیده
  دلیل عدم موفقیت در یادگیری و افت تحصیلی فقدان مهارت های تحصیلی میباشد. کودکان کم توان ذهنی به عنوان قشر خاص و آسیب پذیر جامعه به دلایل گوناگونی معمولا مهارت تحصیلی کمی دارند. یکی از دلایل مهم می تواند کارکردهای اجرایی باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کارکردهای اجرایی در پیش بینی مهارتهای تحصیلی ریاضی دانش اموزان ابتدایی کم توان ذهنی ...  بیشتر

یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری
تدوین مدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس درگیری تحصیلی والدین با نقش واسطه ای ارزش تکلیف، احساس تعلق به دانشگاه و تلاش تحصیلی

طاهر محبوبی؛ محمدباقر اکبرپور زنگلانی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، صفحه 73-84

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69955.4127

چکیده
  هدف این تحقیق ارائه الگوی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس درگیری تحصیلی والدین با نقش میانجی ارزش تکلیف، احساس تعلق به دانشگاه و تلاش تحصیلی بود. نمونه مورد مطالعه 300 دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیا م نور مرکز خوی در سال تحصیلی 1403-1402 بودند، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر مولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

الهه صادقی

دوره 11، شماره 3 ، بهمن 1402، صفحه 85-85

https://doi.org/10.30473/etl.2024.69841.4120

چکیده
  این پژوهش به منظور اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) بر روی مولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی دانش‌آموزان 7 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. با استفاده از پرسشنامه‌های هیجان تحصیلی پکران، گوتر و فرانزل (2005) و خودکنترلی ...  بیشتر