با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بابلسر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد بابلسر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد بابلسر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در پژوهش کنونی رابطه‌ی باورهای معرفت شناختی و خود تعیین‌گری تحصیلی با اهمال‌کاری تحصیلی از طریق میانجی‌گری هیجان‌های تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. شرکت‌کنندگان پژوهش، 320 دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته‌‌ها و دانشکده‌های مختلف دانشگاه مازندران واحد بابلسر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های اهمال‌کاری تحصیلی (سولومون و راثبلوم، 1984)، باورهای معرفت‌شناختی (بایلس، 2009)، انگیزش تحصیلی (والرند و همکاران، 1989) و هیجان‌های تحصیلی (پکران و همکاران، 2005)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل مدل پیشنهادی با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزار ایموس ویرایش 26 انجام شد. روابط واسطه‌ای در مدل پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بودند که مدل پیشنهادی با داده‌ها از برازش خوبی برخورداربوده است، همچنین نتایج نشان داد که ابعاد باورهای معرفت شناختی و خود ‌تعیین‌گری تحصیلی از طریق هیجان‌های تحصیلی اثرات غیرمستقیم معنی‌داری بر اهمال‌کاری تحصیلی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The explanatory role of Epistemological Beliefs and Academic Self-Determination in Predicting students' Academic Procrastination through the mediation of Academic Emotions

نویسندگان [English]

  • Narges Masihpour 1
  • Soheila Hashemi 2
  • habibollah naderi 3

1 PhD Student of Educational Psychology, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Professor, Department of Psychology, Babolsar Branch, Mazandaran University, Babolsar, Iran

3 Associate Professor, Department of Psychology, Babolsar Branch, Mazandaran University, Babolsar, Iran

چکیده [English]

In the current research, the relationship between epistemological beliefs and academic self-determination with academic procrastination was investigated through the mediation of academic emotions. The research method employed was descriptive-correlational. The participants of the study were 320 undergraduate students from various fields and faculties of Mazandaran University, Babolsar Campus, selected through stratified random sampling. To measure the variables under study, the following questionnaires were utilized: Academic Procrastination Scale (Solomon & Rothblum, 1984), Epistemological Beliefs Inventory (Bayless, 2009), Academic Motivation (Vallerand et al., 1989), and Academic Emotions Scale (Pekrun et al., 2005). The proposed model was evaluated using structural equation modeling with AMOS software version 26. The mediating relationships in the proposed model were tested using the bootstrap procedure. The results indicated that the proposed model had a good fit with the data, also the results showed that the dimensions of epistemological beliefs and academic self-determination had significant indirect effects on academic procrastination through academic emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological Beliefs
  • Academic Self-Determination
  • Academic Emotions
  • Academic Procrastination