با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

چکیده

دلیل عدم موفقیت در یادگیری و افت تحصیلی فقدان مهارت های تحصیلی میباشد. کودکان کم توان ذهنی به عنوان قشر خاص و آسیب پذیر جامعه به دلایل گوناگونی معمولا مهارت تحصیلی کمی دارند. یکی از دلایل مهم می تواند کارکردهای اجرایی باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش کارکردهای اجرایی در پیش بینی مهارتهای تحصیلی ریاضی دانش اموزان ابتدایی کم توان ذهنی انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه 995 دانش‌آموزان کم توان ذهنی مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1402-1401 در شهر کرمان بود؛ که براساس جدول مورگان-کرجسی حجم نمونه آماری این تحقیق 278 نفر بدست آمد؛ که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کارکردهای اجرایی بریف و آزمون معلم ساخته ریاضی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای spss25، و Amos24 انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد الگوی نقش کارکردهای اجرایی در پیش بینی مهارت های تحصیلی ریاضی در دانش آموزان ابتدایی کم توان ذهنی با کنترل اثر هوش و سن از برازش قابل قبولی برخوردار است. بین بازداری، انتقال توجه، کنترل هیجانی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی، سازماندهی مواد و بازبینی با مهارت های تحصیلی ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی رابطه معنی داری وجود داشت، بطوری که مولفه های کارکردهای اجرایی بصورت همزمان 357/0 واریانس مهارت های تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی را تبیین می کردند و و مهمترین پیش بینی کننده مهارت های تحصیلی ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی به ترتیب برنامه ریزی و حافظه کاری بودند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of executive functions in predicting math academic skills of mentally retarded elementary students

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasiri 1
  • Hamdollah Manzari Tavakoli 2
  • Amanollah Soltani 3
  • Anahita Bahreyni 4

1 1. PhD student in Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Department of Psychology, Kerman Islamic Azad University, Kerman, Iran

2 2. Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Psychology Department, Kerman Islamic Azad University, Kerman, Iran

3 3. Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Psychology Department, Kerman Islamic Azad University, Kerman, Iran

4 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Department of Educational Sciences, Kerman Islamic Azad University, Kerman, Iran

چکیده [English]

The reason for failure in learning and academic failure is the lack of academic skills. Mentally retarded children, as a special and vulnerable group of society, usually have little academic skills for various reasons. One of the important reasons can be executive functions. The present research was conducted with the aim of investigating the role of executive functions in predicting the mathematical academic skills of mentally retarded elementary students. The descriptive research method was correlation type. The statistical population was all 995 mentally retarded students of the elementary level in the academic year 1402-1401 in Kerman city; Based on the Morgan-Karjesi table, the statistical sample size of this research was 278 people; which were selected by stratified random sampling method. Brief executive function questionnaire and math teacher-made test were used to collect data. Data analysis was done with spss25 and Amos24 software. The results of the research showed that the model of the role of executive functions in predicting math academic skills in mentally retarded primary school students has an acceptable fit by controlling the effect of intelligence and age. There was a significant relationship between inhibition, attention transfer, emotional control, initiation, working memory, planning, organization of materials and revision with mathematical academic skills of intellectually disabled students, so that the components of executive functions simultaneously accounted for 0.357 of skill variance. The academic skills of intellectually disabled students were explained and the most important predictors of mathematical academic skills in intellectually disabled students were planning and working memory respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • academic skills
  • students
  • elementary
  • mentally retarded