با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی

چکیده

این پژوهش به منظور اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) بر روی مولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی دانش‌آموزان 7 تا 11 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه و بیش‌فعالی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. با استفاده از پرسشنامه‌های هیجان تحصیلی پکران، گوتر و فرانزل (2005) و خودکنترلی تانجی و بامیستر و بون (2004) 30 نفر از دانش‌آموزان دارای نارسایی توجه / بیش‌فعالی، به طور هدفمند انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایشی 8 جلسه فنون DBT را بر اساس بسته آموزشی آموزش دیدند و گروه کنترل آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. پس از اجرای DBT ، مجدداً مولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی اعضای هر دو گروه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) و تک متغیری (آنکوا) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. تحلیل مانکوا برای مولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی در هر دو گروه تفاوت معنادار را نشان داد و تحلیل آنکوا برای خودکنترلی و مولفه‌های هیجان تحصیلی مانند لذت از کلاس، خشم و خستگی در هر دو گروه تفاوت معناداری را نشان داد اما در مورد برخی از مولفه‌های هیجان تحصیلی مانند اضطراب، شرم، غرور و ناامیدی بین دو گروه تفاوت معنادار را نشان نداد. یافته‌های این پژوهش در همسویی با نتایج پژوهش‌های مشابه حاکی از آن است، روش DBT می‌تواند نقش موثری درمولفه‌های هیجان تحصیلی و خودکنترلی دانش‌آموزان 7 تا 11 سال دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of dialectical behavior therapy on academic emotion components and self-control of attention/ hyperactivity disorder

نویسنده [English]

  • elaheh sadeghi

Department of psychology

چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate the effectiveness of Dialectical behavior therapy on academic emotion components and self-control in the attention deficit \ hyperactivity disorder in year 7 to 11 students. This research method was semi-experimental with pretest-posttest design. Using Pekran, Goerz, Frenzel's academic emotion (2005) and Tangey, Baameister, Boone's self-control (2004) questionnaires, 30 person of attention deficit\hyperactivity disorder in year 7 to 11 students were purposive selected any were randomly assigned two experimental and control group. (each group was 15) The experimental received 8 sessions of DBT based on instruction package and the control group did not receive any training in the field. After executing the DBT, academic emotion components and self-control of the members of two groups were measure again. Date were analyzed using multivariate covariance analysis (MANCOVA) and univariate analysis (ANCOVA). in the mancova analysis for academic emotion components and self-control showed significant differences in the both groups and the avncova analysis for self-control and academic emotion components like enjoyment, angry and boredom, showed significant differences in both groups. But concerning of academic emotion components like anxiety, shame, pride and hopelessness, showed not significant differences in both groups. The results of this study which are in line with other studies that DBT has significant role in academic emotion components and self-control in the attention deficit\ hyperactivity disorder in year 7 to 11 students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectical behavior therapy
  • Academic emotion
  • Self-control
  • Attention deficit\ hyperactivity