با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تاثیرات آموزش مهارت‌های زندگی با و بدون آموزش ذهن‌آگاهی بر میزان تفکر منطقی- تجربی، و افکار منفی جوانان دارای آسیب جسمی- حرکتی انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری، شامل دانش‌آموزان پسر با آسیب جسمی- حرکتی دورۀ متوسطۀ دوم ‎مدارس استثنایی شهر تهران بود. نمونۀ پژوهشی، بدلیل حجم کم جامعه آماری، شامل همۀ افراد این جامعه در سال تحصیلی 1401-1400 می‌شد. با روش نمونه‌گیری هدفمند، 45 آزمودنی به‌ طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارده شدند. گروه یک، آموزش مهارت‌های زندگی و گروه دو، آموزش مهارت‌های زندگی و آموزش ذهن‌آگاهی را دریافت نمود. گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. هر سه گروه، پیش و پس از دوره‌های آموزشی و یک‌ ماه پس از پایان دوره‌ها، به پرسشنامۀ منطقی- تجربی اپشتاین و پاسینی (1999)، و پرسشنامۀ افکار خودآیند هالون و کندال (1980)، پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل واریانس یکراهه، تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر و تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. مقایسۀ گروه‌ها نشان داد، که هر دو مداخله تاثیرات یکسانی بر توانایی منطقی، درگیری منطقی، توانایی تجربی و افکار منفی شرکت‌کنندگان گذاشته است. می‌توان گفت، هر دو مداخلۀ آموزشی، منجر به تقویت سیستم‌های اندیشه‌ورزی منطقی و تجربی و کاهش افکار منفی می‌شود، که در مورد افراد با آسیب جسمی- حرکتی ارزشمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the effects of Life Skills Training with & without Mindfulness Training on the Rational-Experiential Thinking, and Negative Thoughts of youth with Motor-physical injuries

نویسندگان [English]

  • simasadat safavipour naeini 1
  • Rasol Roshan Chesli 2
  • Shahab Moradi 3
  • Abolfazl Karami 4

1 Ph.D. Student of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Full Professor, Department of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad Univwesity, Semnan, Iran.

4 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Science Faculty, Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The purpose was to compare the effects of Life Skills Training with and without Mindfulness Training on Experiential Thinking, and Negative Thoughts of youth with motor physical injuries. The research was experimental, with a pre-test, post-test, and follow-up design. The statistical population included male students with motor-physical injuries from the secondary exceptional high schools in Tehran. The research sample, due to the small size of the statistical population, included all the people of this population in the year 2021-2022. With the purposeful sampling method, 45 subjects were randomly assigned to two experimental and one control group. Group one received life skills training and group two, received life skills training plus mindfulness training. The control group did not receive any training. All three groups responded to the Rational-Experiential Inventory (Epstein & Pacini, 1999), Automatic Thoughts Questionnaire (Hollon & Kendall, 1980), before and after the training courses and a month after the end of them. In the end, the data was analyzed with One-way variance, repeated measurement variance analysis and multivariate covariance analysis methods. The comparison of the groups showed that both interventions had the same effects on the participants' rational ability, rational engagement, and experiential ability and negative thoughts. It can be said that both educational interventions lead to the strengthening of rational and experimental thinking systems and the reduction of negative thoughts, which is valuable in the case of youth with motor-physical injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills
  • Mindfulness
  • Motor physical injury
  • Rational- Experiential Thinking
  • Negative Thoughts