با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه ادراک دانش آموزان از یادگیری فعال مبتنی بر فناوری در هنرستان های تربیت بدنی استان البرز بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی استان البرز تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 412 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه یادگیری فعال مبتنی بر فناوری شروف و همکاران (2019) که مشتمل بر 20 سؤال بوده و دارای مؤلفه های مشارکت تعاملی، مهارت حل مسئله، علاقه و بازخورد می باشد استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ و رایکوف برای تعیین همسانی درونی و تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه در نرم افزارهای آماری SPSS، LISREL و Stata استفاده شد. نتایج نشان داد همسانی درونی پرسشنامه یادگیری فعال مبتنی بر فناوری (968/0) می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای مؤلفه خود باشند. همچنین در خصوص روابط مؤلفه ها با مفهوم یادگیری فعال مبتنی بر فناوری نتایج نشان داد که تمامی چهار مؤلفه توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم یادگیری فعال مبتنی بر فناوری باشند و در نتیجه در سنجش کارکردهای استفاده از فناوری در حوزه یادگیری فعال در دانش آموزان می توان از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychometric characteristics of the questionnaire of students' perception of technology-based active learning in physical education colleges of Alborz province

نویسنده [English]

  • Hossein Poursoltani Zarandi

Associate Professor of Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this research was the psychometric characteristics of the questionnaire of students' perception of technology-based active learning in physical education colleges of Alborz province. The statistical population of this research was made up of students of physical education colleges in Alborz province, from whom 412 questionnaires were collected using stratified random sampling. In order to collect data, the technology-based active learning questionnaire of Shroff et al. (2019) was used, which consists of 20 questions and has the components of interactive participation, problem solving skills, interest and feedback. In order to analyze the data, descriptive indices and Cronbach's and Raykov's alpha coefficient statistical tests were used to determine internal consistency and exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used to determine construct validity in SPSS.21, LISREL 8.8 and Stata.17 statistical software. The results showed that the reliability of the technology-based active learning questionnaire is (0.968). Regarding construct validity and based on the degree of relationships and significance level, all the questions had a significant relationship with the factors and were able to be a good predictor for their component. Also, regarding the relationships of the components with the concept of technology-based active learning, the results showed that all four components could be a good predictor for the concept of technology-based active learning, and as a result, it can be used to measure the functions of using technology in the field of active learning among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • questionnaire
  • active learning
  • technology
  • student
  • physical education.