با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه امین

2 دانشگاه پیام نور

3 پیام نور

چکیده

هدف پژوهش عوامل روانشناختی موثر در مهارت تیراندازی مراکز آموزش پلیس بود. یافته‌ها، در دو بخش یافته‌های حاصل از مطالعات اسنادی و یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها در قالب روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین با هم ترکیب شد. مشارکت‌کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی ورزشی، علوم انتظامی، مراکز آموزشی، اساتید و مربیان تیراندازی پلیس با نمونه‌گیری قضاوتی بودند. جامعه آماری شامل 300 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته در بین آنها توزیع شد که طی مصاحبه با صاحب‌نظر بیستم اشباع نظری حاصل گشت. روش مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش، به صورت ترکیبی آمیخته اکتشافی متوالی بکار برده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کدگذاری‌های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته در طی سه دور مصاحبه تا رسیدن به اجماع نظری جهت شناسایی مقوله‌های پدیدۀ مرکزی، شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها انچام شد. ابزار پژوهش کدگذاری طبق دستورالعمل محقق‌ساخته بودند که روایی آن توسط اعضای گروه پژوهش تأیید شد و پایایی آن نیز با معیار پی‌اسکات 95/0 محاسبه شد. عوامل روانشناختی موثر در مهارت تیراندازی مراکز آموزشی پلیس این‌گونه شناخته شد: 1- عوامل محیطی در اجرای عملکرد تیرانداز 2- اضطراب و ترس هنگام مسابقه، 3- آگاه نبودن از دلیل و انگیزه شرکت در مسابقات، 4- نسبت دادن ارزش خود به توانایی ها در اجرای مسابقه ورزشی،5-تغییر پذیری در تمرکز توجه، 6-عملکرد ضعیف پس از برگشت به حالت اولیه،7- اعتماد به نفس، 8-انگیزه ،9-کنترل عاطفی، 10- تمرکز.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

psychological factors effective in shooting skills of Iranian police training centers(priorities and strategies)

نویسندگان [English]

  • Davod Rabiee 1
  • abolfazl Farahani 2
  • farnaz torabi 2
  • gholamreza moradisiyasar 1
  • mehri safarnezhad 3

1 Faculty of Amin University

2 PNU

3 pnu

چکیده [English]

The aim of the research was psychological factors effective in shooting skills of police training centers. The findings were combined in two parts, the findings from documentary studies and the findings from interviews in the form of the foundation's data theorizing method with Strauss and Corbin's approach. The statistical population consisted of 300 people, and 170 people were selected as a sample using Morgan's table, and the researcher-made questionnaire was distributed among them that theoretical saturation was achieved during the interview with the 20th expert. The method used to collect the research data was used as a sequential exploratory mixed method. Data analysis was done with open, central and selective coding of documents and semi-structured interviews during three rounds of interviews until reaching a theoretical consensus to identify the categories of central phenomenon, causal conditions, background, intervention, strategies and consequences. The coding research tool was made according to the instructions of the researcher, whose validity was confirmed by the members of the research group, and its reliability was calculated with the P-Scott criterion of 0.95.The psychological factors affecting the shooting skills of police training centers were identified as follows: 1- environmental factors in the performance of the shooter, 2- anxiety and fear during competition, 3- not being aware of the reason and motivation for participating in competitions, 4- attributing one's own value to abilities. In sports competition, 5- variability in attention focus, 6- poor performance after returning to the initial state, 7- self-confidence, 8- motivation, 9- emotional control, 10- concentration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological factors
  • shooting
  • Iranian police