با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده

چکیده
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر رنگ‌آمیزی مندلا بر حافظة کاری و اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر سال دوازدهم شهر اهواز انجام شد.
روش: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی از نوع گروه کنترل نابرابر و پیگیری یک‌ماهه بود. جامعة آماری پژوهش شامل، کلیة دانش‌آموزان دختر پایة دوازدهم سال تحصیلی 1402-1401 شهر اهواز بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای بر اساس ملاک-های ورود و خروج انتخاب گردیدند. از بین دانش‌آموزان30 نفر از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به همین روش در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. هر دو گروه در مراحل پیش-آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با استفاده از آزمون حافظة کاری فراخنای اعداد (وکسلر، 2009) و اضطراب امتحان (فریدمن، 1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسة 45 دقیقه‌ای تحت مداخله رنگ‌آمیزی طرح‌های مندلا قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS23 و روش اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد رنگ‌آمیزی مندلا بر افزایش حافظة کاری و کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان در مرحلة پس‌آزمون مؤثر بوده است و اثرات آن در مرحلة پیگیری نیز باقی مانده است (05/0>p).
نتیجه‌گیری: بنابر یافته‌های پژوهش می‌توان برای افزایش حافظة کاری و کاهش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر از مداخلة‌ رنگ‌آمیزی طرح‌های مندلا استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: رنگ‌آمیزی مندلا، حافظة کاری، اضطراب امتحان، دانش آموزان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Coloring Mandalas on Working Memory and Test Anxiety in Students

نویسندگان [English]

  • seyede molod salari poor 1
  • Alireza Hajiyakhchali 2
  • Morteza Omidiyan 2
  • Naser Behroozy 3

1 Ph.D. student of Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran Ahvaz University

3 Associate Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran Ahvaz University

چکیده [English]

Abstract
Aim: This research determination the effect of coloring mandalas on working memory, and test anxiety in grade 12 female high school students in Ahvaz City, Iran.
Method: This was an experimental study with Semi-experimental type of unequal control group, and one month follow-up. The statistical population included all grade 12 female high school students in Ahvaz. The study sample was selected using cluster sampling based on the inclusion and exclusion criteria. For this purpose, one education district was selected first and all grade 12 students in this school took the GHQ-28 screening test. Thirty of those scoring above the cut-off point were randomly assigned to the experimental and control groups (15 students in each group). Both groups were evaluated in the pretest, posttest, and follow-up stages using the Wechsler Memory Scale, which includes the digit span test (Wechsler, 2009), and Friedman Test Anxiety Scale (Friedman, 1997). The experimental group attended eleven 45-minute sessions of coloring mandalas, but the control group received no intervention program. The data were analyzed using repeated measures MANOVA in SPSS23.
Results: The results indicated that coloring mandalas was effective in increase memory in and reducing test anxiety in students in the posttest stage, and its effects remained stable in the follow-up stage (P<0.05).
Conclusions: Based on the findings of the research, coloring mandalas can be used to increase memory and reduce test anxiety in female high school students, and it can also be employed by counselors and psychologists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Working Memory
  • Test Anxiety
  • Coloring Mandalas
  • Students