با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین محق‌پنداری تحصیلی و تکانشگری با بی‌صداقتی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود،. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد 272 نفر (137 پسر و 135 دختر) با روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های محق‌پنداری تحصیلی (چونینگ و کمبل، 2009)، تکانشگری (پاتون، استنفورد و بارت، 1995) و بی‌صداقتی تحصیلی (مک‌کابی و تروینیو، 1996) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام‌به‌گام در نرم‌افزار SPSS23 انجام شد. یافته‌ها نشان داد بین محق‌پنداری تحصیلی (43/0=r) و تکانشگری (50/0=r) با بی‌صداقتی تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (001/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که محق‌پنداری تحصیلی و تکانشگری قادرند 33 درصد از واریانس بی‌صداقتی تحصیلی را تبیین کنند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که محق‌پنداری تحصیلی و تکانشگری نقش مهمی را در پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه ایفا می-کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود که دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش با طرح برنامه‌هایی معلمان و دانش‌آموزان را از متغیرهای محق‌پنداری تحصیلی و تکانشگری ‌به عنوان عوامل مؤثر در روند آموزش کلاسی آگاه سازند تا احتمال وقوع بی‌صداقتی تحصیلی کمتر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Academic Dishonesty Based on Academic Entitlement and Impulsivity of high school students

نویسنده [English]

  • Mahdi Shirzadeh

URMIA

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of explaining the relationship between academic entitlement and impulsivity with academic dishonesty of high school students. The research method was correlational. The statistical population was made up of all high school students of Miandoab city in the academic year 1400-1401, and 272 people (137 boys and 135 girls) were selected as a statistical sample using a multi-stage cluster random method. In order to collect data, questionnaires of academic entitlement (Chunning and Campbell, 2009), impulsivity (Patton, Stanford and Barrett, 1995) and academic dishonesty (McCabe and Trevino, 1996) were used. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient and multivariate regression analysis by step-by-step method in SPSS23 software. The findings showed that there is a significant positive relationship between academic entitlement (r=0.43) and impulsivity (r=0.50) with academic dishonesty (p<0.001). The results of the regression analysis showed that academic entitlement and impulsivity can explain 33% of the variance of academic dishonesty; Therefore, it can be concluded that academic entitlement and impulsivity play an important role in predicting academic dishonesty of high school students. It is also suggested that those involved in the field of education should inform teachers and students about the variables of academic competence and impulsivity as effective factors in the process of classroom education to reduce the possibility of academic dishonesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Entitlement
  • Impulsivity
  • Academic Dishonesty
  • Students