با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روان شناسی،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ساختاری بین نیازهای بنیادین روانشناختی و اشتیاق تحصیلی با واسطه گری کمال گرایی تحصیلی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان شیراز، در سال تحصیلی 1401-1400 با تعداد نمونه 150 نفر بود. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی دسی و ریان(0200)، پرسشنامه کمال گرایی اهواز، نجاریان و همکاران(1378) و پرسشنامه اشتیاق تحصیلی فریدریگز و همکاران(2004) بود. روابط بین سازه‌های مدل پیشنهادی با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS ویراست 24 تحلیل شد. شاخص های برازندگی الگوی پیشنهادی حاکی از برازش قابل قبولی با داده ها بود. نتایج نشان داد نیازهای بنیادین روانشناختی بر کمال گرایی(01/0 = P ، 24/=) و اشتیاق تحصیلی (01/0 = P ، 18/=) اثر مستقیم و معنادار دارد. کمال گرایی نیز دارای اثر مستقیم و معنادار بر اشتیاق تحصیلی(01/0 = P ، 21/=) است. با توجه با کاهش ضرایب مسیر میتوان گفت کمال گرایی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانشناختی دانش آموزان و اشتیاق تحصیلی نقش واسطه‌ای ایفا می‌نماید. با کشف روابط میان متغیرهای مرتبط با تحصیل میتوان از ترک تحصیل و شکست تحصیلی جلوگیری کرد و مدل های درمانی مناسبی جهت افزایش کیفیت تحصیلی آنان پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The structural relationship between basic psychological needs and academic enthusiasm: the mediating role of academic perfectionism

نویسنده [English]

  • Fariba Tabebordbar

Associate Professor, Department of Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the structural relationship between basic psychological needs and academic enthusiasm with the mediation of academic perfectionism. The research method was correlational. The statistical population included all students of the second secondary level of Shiraz city, in the academic year of 1401-1400 with a sample size of 150 people. The tools used in this research were Desi and Ryan's Basic Psychological Needs Questionnaire (2000), Ahvaz, Najarian et al.'s Perfectionism Questionnaire (2004), and Friedrichs et al.'s Academic Enthusiasm Questionnaire (2004). The relationships between the structures of the proposed model were analyzed using the structural equation modeling method in AMOS software version 24. The fit indices of the proposed model indicated an acceptable fit with the data. The results showed that basic psychological needs have a direct and significant effect on perfectionism (P=0.01, =24) and academic enthusiasm (P=0.01, =18). Perfectionism also has a direct and significant effect on academic enthusiasm (P=0.01, =21). Considering the reduction of path coefficients, it can be said that perfectionism plays a mediating role in the relationship between students' basic psychological needs and academic enthusiasm. By discovering the relationships between the variables related to education, it is possible to prevent dropping out of school and academic failure, and suggest appropriate treatment models to increase the quality of their education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perfectionism
  • basic psychological needs
  • academic enthusiasm
  • students