با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتیاق ادراک شده معلم با فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم و ارزش تکلیف انجام شد. این پژوهش از نوع معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش، کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر سال نهم شهر سلماس به تعداد 270 نفر بودکه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های اشتیاق ادراک شده معلم اروسز و همکاران (2015)، حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی معلم پارک و همکاران (2002)، ارزش تکلیف ریاضی آکین و همکاران (2016) و فرسودگی مربوط به مدرسه (SBI) سالملا-آرو و همکاران (2005) استفاده شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد اثرات مستقیم تدریس با اشتیاق بر روی حمایت اجتماعی و ارزش تکلیف معنی‌دار بود. هم‌چنین اثر تدریس بدون اشتیاق بر روی حمایت اجتماعی و ارزش تکلیف منفی و معنی‌دار بود، اثر ‌مستقیم حمایت اجتماعی و ارزش تکلیف بر روی فرسودگی تحصیلی نیز معنی‌دار بودند. هم‌چنین اثرات غیرمستقیم نشان داد که تدریس با اشتیاق بر فرسودگی تحصیلی بر اساس نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و ارزش تکلیف اثر غیر‌مستقیم منفی و معنی‌داری دارد، هم‌چنین تدریس بدون اشتیاق بر فرسودگی تحصیلی بر اساس نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و ارزش تکلیف اثر غیر‌مستقیم مثبت و معنی‌داری دارد. پس می‌توان از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی به دبیران با توجه به مولفه‌های اشتیاق ادراک شده معلم، حمایت اجتماعی ادراک شده و ارزش تکلیف از فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mediating role of teacher's perceived social support and task value in the relationship between teacher's perceived enthusiasm and students' academic burnout in math lesson

نویسندگان [English]

  • farzane mikaeeli manee 1
  • behzad arzhangi 2
  • Siyamak Mirzaee seilabi 2

1 Associate Professor of Urmia University

2 Master of Urmia University

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the relationship between teacher's perceived enthusiasm and students' academic burnout in mathematics: the mediating role of teacher's perceived social support and homework value. This research was of the type of structural equations. The statistical population of the research was 270 ninth-year male students of Selmas city, who were selected by multi-stage cluster random sampling method. In order to collect data from the questionnaires of the teacher's perceived enthusiasm (Erosz et al., 2015), perceived social support by Park et al. (2002), the value of math homework, Akin et al. (2016), and school burnout. Salemla (2005) was used.
The data was analyzed with SPSS and Lisrel software. The results showed that the direct effects of teaching with passion on social support and homework value were significant. Also, the effect of teaching without passion on social support and homework value was negative and significant, the direct effect of social support and homework value on academic burnout was also significant. Also, the indirect effects showed that teaching with enthusiasm has a negative and significant indirect effect on academic burnout based on the mediating role of social support and task value, and teaching without passion on academic burnout based on the mediating role. Social support and task value have a positive and significant indirect effect. Therefore, it is possible to prevent students' academic burnout in mathematics by providing educational programs to teachers according to the components of teacher's perceived enthusiasm, perceived social support, and task value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Perceived Enthusiasm
  • Mathematical Burnout
  • Teacher Perceived Social Support
  • Homework Value