با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد کمال‌گرایی با خلاقیت در دانش‌آموزان دبیرستانی انجام گرفته است.
پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور از جامعه دانش‌آموزان شهر شیراز 354 نفر (186 دختر و 168 پسر دوره متوسطه) با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ‌از مدارس شهر شیراز انتخاب شدند؛ شرکت‌کنندگان در پژوهش مقیاس‌های خلاقیت عابدی (2002) و مقیاس کمال‌گرایی-‌تری شورت و همکاران (1995) را تکمیل کردند.
مقیاس کمال‌گرایی دو بعد به نام‌های کمال‌گرایی مثبت و کمال‌گرایی منفی را ارزیابی می‌کند که ضریب آلفا برای زیرمقیاس‌های کمال‌گرایی مثبت و منفی به ترتیب 87/0 و 85/0 به‌دست آمد و برای مقیاس خلاقیت ضریب 82/0 به‌دست آمد. همچنین روایی این مقیاس‌ها نیز تأیید شدند.
نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که کمال‌گرایی مثبت به‌صورت مثبت و کمال‌گرایی منفی به‌صورت منفی، قابلیت پیش‌بینی خلاقیت را در کل گروه و گروه دختران دارد. اما در گروه پسران فقط کمال‌گرایی منفی به‌صورت منفی قابلت پیش‌بینی خلاقیت را دارد.
یافته‌های این مطالعه از یک طرف شواهدی برای اثرگذاری کمال‌گرایی بر روی خلاقیت دانش‌آموزان فراهم می‌کند و از طرف دیگر نشان می‌دهد ابعاد کمال‌گرایی به‌صورت متفاوتی خلاقیت را پیش‌بینی می‌کند و کمال‌گرایی منفی اثر منفی بر خلاقیت دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between multidimensional perfectionism and creativity among high school students in Shiraz city

نویسندگان [English]

  • ghavam moltafet
  • somayeh firozabadi

چکیده [English]The purpose of this study is to investigate the relationship between perfectionism and creativity among high school student in Shiraz.
Participants consisted of 354 high school students (boys 168 and girls 186). Those are selected by multistage cluster sampling in Shiraz city. Two scales were used:  Try-short perfectionism scale that has two subscales included positive perfectionism and negative perfectionism. In addition, students completed Abedi Creativity questionnaire. The reliability of the measures verified by Chronbach alpha method and validity of those were confirmed through internal consistency. Data were analyzed via Pearson correlation coefficient, multiple regressions and analysis of variance.
The results of multiple regressions showed that negative perfectionism negatively and positive perfectionism positively related to creativity among all students and girls group. while for boys students only negative perfectionism can predict creativity negatively.
The findings of the study on the one hand provide good evidence on the effect perfectionism on creativity and other hand revealed that negative perfectionism related to creativity  negatively while positive perfectionism related to creativity  positively. so we should discourage negative competitive  among students.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • perfectionism dimensions
  • Creativity
  • students and gender
البرزی، محبوبه. (1386). تبیین واسطه‌گری باورهای انگیزشی در مدل خلاقیت کودکان با رویکرد به متغیرهای خانوادگی، مدرسه‌ای و باورهای اسنادی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. رساله دکتری منتشر نشده دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
بشارت، محمدعلی. (1382). قابلیت اعتماد (پایایی) و اعتبار (روایی) مقیاس کمال‌گرایی مثبت ومنفی. مجله علوم روان‌شناختی، 8، 346- 359.
حقیقت، شهربانو. (1382). بررسی عوامل خانوادگی (نگرش‌ها و شیوه‌های فرزندپروری، ارزش‌های والدین، طبقه اجتماعی) و آموزشگاهی (جو سازمانی مدرسه) مؤثر در خلاقیت در گروهی از دانش‌آموزان سال چهارم و پنجم ابتدائی در کانون پژوهشی منطقه چهار استان‌های اصفهان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، فارس و کهکیلویه و بویراحمد. شورای تحقیقات آموزشی استان فارس.
عابدی، جمال. (1372). خلاقیت و شیوه‌ای نو در اندازه‌گیری آن. پژوهش‌های روان‌شناختی،2،1 46-54.
 
 
 
Abedi, J. (2002). A Latent- Variable Modeling Approach to Assessing Reliability and Validity of a Creativity Instrument. Creativity Research Journal, 14, 2, 267-276.
Amabile, T.M. (1983). The social psychology of creativity: a componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology. 45, (2): 357-376
Amabile, T.M. (1979). Effects of External evaluation on artistic creativity. Journal of Personality on Social Psychology, 37, 2, p.p. 221-233.
Amabile, T.M. (1985). Motivational and creativity: Effects of motivational orientation on creative writers. Journal of Personality and Social Psychology, 48, p.p. 393-399.
Amabile, T.M. (2001). Beyond Talent: John Irving and the Passionate Crafe of Creativity. American Psychologist, 56, 4, 333-336.
Amabile, T.M. (1982a). Children’s artistic creativity: detrimental effects of competition in a field setting. Personality and Social Psychology Bulletin, 8, (3), 573-57.
Amabile, T.M. (1982b). The social psychology of creativity: A Consensual Assessment Technique. Journal of Personality and Social Psychology, 43, 997-1013.
Brolin, C. (1992). "Kreativitet och kritiskt tandande.Redsckap for framtids beredskap " [ Creativity and critical thinking. Tools for preparedness for the future]. In Krut, 53, 61-74.
Costa, P.T. & Mccrae, R.R. (1992). Revised NEO personality Inventory (NEO- P.I- R) and NEO five-factor Inventory professional manual.  Odessa, FI: Psychological Assessment Resources.
Eysenck, M.W. (2000). Cognitive Psychology A Student’s Handbook. First published by psychology press Ltd.
Flett, G.L., Hewitt, P.L., Blankstein. K.R. & Dynin, S.W. (1991). Perfectionism, self-actualization, and personal adjustment. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 147-160.
Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional, and treatment issues. In P. L.Hewitt, & G.L. Flett (Eds.), Perfectionism: Theory, Research, and Treatment (pp. 5-31).Washington, DC: American Psychological Association.
Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2005). The perils of perfectionism in sports and exercise. Current Directions in Psychological Science, 14, 14-18.
Flett, G.L., & Hewitt, P.L. (2006). Positive versus negative perfectionism in psychology: A comment on Slade and Owens’s dual process model. Behavior Modification, 30, 472-495.
Frost, R.O., Marten, P.A., Lahart, C., and Rosenblate, R. (1990). The dimensions if perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-468.
Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotics perfectionism. Psychology,15, 27-33.
Harris, R. (1998). Decision Simplification Techniques. http.: // www. Virtual salt. Com/ crebok 6a. htm.
Haase, A.M. & Prapavessis, H. (2003). Assessing the factor structure and composition of the Positive and Negative Perfectionism Scale in sport, Journal of Personality and Individual Differences , 36, 1725-1740.
Hewitt, P.L., Newton, J., Flett, G.L., & Callander, L. (1997). Perfectionism and suicide ideation in adolescent psychiatric patients. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 2, 95-107.
Jeffrey, B., and Craft, A. (2001). The universalization of creativity. In Craft, A., Jeffrey, B., and Leibling, M. (Eds.) Creativity in education Continuum.
Kim, J. & Michael, W.B. (1995). The relationship of creativity measures to achievement and to preferred learning and thinking style in a sample of Korean high school students. Educational and Psychological Measurement, 5, 60-70.
Parker, W.D. (2002). Perfectionism and adjustment in gifted children. In G.L. Flett & P.L. Hewitt, (Eds.). Perfectionism: Theory, Research and Treatment. Pg 133-148. Washington, DC: American Psychological Association.
Pacht, A. R. (1984). Reflections on perfection. American Psychology, 39, 386-390.
Runco, M. (2007).  Creativity: theories and themes : research, development and practice. Elsevier academic press.
Ryhammar, L., and Brolin, C. (1999). Creativity research: historical considerations and main lines of development. Scandinavian Journal of Educational Research, 43, 3, 259-273.
Sternberg, R.J. (2001). What is the common thread of creativity ? Its dialectical relation to intelligence and wisdom. American Psychologist, 56, pp. 360-362.
Stampf, H. & Parker, W.D. (2000). A Hierarchical structural analysis of perfectionism and its relation to other personality characteristics. Journal of Personality and Individual Differences, 28, 837-852.
Terry- Short, L.A., Owens, R. G., Slade, P.D., & Dewey, M.E. (1995). Positive and Negative Perfectionism. Journal of Personality and Individual Differences, 18, 663- 668.
Weisberg, R. (1992). Creativity Beyond the Myth of Genius. Freeman Company. New York.