دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 9-90 
تحلیل شکاف پژوهش‌های علوم انسانی در آموزش عالی

صفحه 79-90

روح اله باقری مجد؛ حسن قلاوندی؛ علی عباس میراقایی؛ ناصر صدقی بوکانی؛ امین باقری مجد