با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشگاه مازندران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت موجود و مطلوب پژوهش‌های علوم انسانی در آموزش عالی از نظر اعضا هیأت علمی دانشگاه ارومیه اجرا گردید.
نوع تحقیق آمیخته با رویکرد کیفی، کمی بوده است جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیأت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های شهر ارومیه بود که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 103 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه‌ آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن از نظر متخصصان و پایایی آن به وسیله‌ آلفای کرانباخ (87/0) محاسبه گردید.
داده‌های گردآوری شده با استفاده از شاخصه‌های آماری؛ فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون t و تحلیل امتیازی (موجود، حداقل مطلوبیت و حداکثر مطلوبیت) مورد تحلیل قرار گرفت؛ که بین وضع موجود و مطلوب عوامل مدیریتی (که بین امتیازات وضع موجود 36 با حداقل مطلوب 54- و حداکثر مطلوب 64- شکاف وجود دارد)، ضوابط اداری (که بین امتیازات وضع موجود 53 با حداقل مطلوب 25- و حداکثر مطلوب 47- شکاف وجود دارد)، توانمندساز (که بین امتیازات وضع موجود 52 با حداقل مطلوب 42- و حداکثر مطلوب 48- شکاف وجود دارد)، فردی (که بین امتیازات وضع موجود 52 با حداقل مطلوب 36- و حداکثر مطلوب 48- شکاف وجود دارد)، اجتماعی و اقتصادی (که بین امتیازات وضع موجود 50 با حداقل مطلوب 32- و حداکثر مطلوب 50- شکاف وجود دارد) و امکانات پژوهشی (که امتیازات وضع موجود 40 با حداقل مطلوب 42- و حداکثر مطلوب 60- شکاف وجود دارد) در پژوهش‌های علوم انسانی تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of gap of Humanities studies in higher education

نویسندگان [English]

  • rohallah bagheri majd 1
  • hasan ghalavandi 1
  • ali abbas miraghaei 1
  • naser sedghi bokani 1
  • amin bagheri majd 2

چکیده [English]

 
The present study aimed at identifying current and ideal status in humanities studies in higher education in opinion of faculty members of Urmia University. The research combines qualitative-quantitative survey. The population is faculty members in humanities in the universities of Urmia city that based on random sample, 130 people were selected as the sample. The data collection tool was a questionnaire that its validity and reliability of the experts were calculated by Cronbach's alpha (87/0).
The data using statistical indicators, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test scores were analyzed by analysi (Current, minimum and maximum utility utility), that the status quo of optimal management (Between a minimum of 36 out of the-54 and the most desirable -64a gap there), administrative regulations (Between a minimum of 53 out of the 25 - and the most desirable 47 - a gap there), empowering the individual (Between a minimum of 52 out of the 42 - and the most desirable 48 - a gap there), social economic (Between a minimum of 50 out of the 32 - and the most desirable 50 - a gap there), and facilities humanities (The status quo out of 40 with minimum 42 - maximum 60 good - there are gaps) research study is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanities
  • Research Activities
  • current and desired situation
  • Faculty Members
احمدی دستجردی، داوود؛ انوری، صدور. (1383). نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی، دایره‌المعارف آموزش عالی (جلد اول)؛ تهران: بنیاد دانشنامه فارسی، ص 59-53.
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (1384). آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم، انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
بقایی، عبدالمهدی؛ اویس‌قرن، ش.؛ نوع‌دوست، ب.؛ محمدی، م.؛ عسگری‌مقدم، م. و شکرچی‌زاده، م. (1378). موانع پژوهش در علوم پزشکی از دیدگاه مسؤولان پژوهشی و اعضاء هیأت علمی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی بررسی مسائل پژوهشی کشور 28 و 29 اردیبهشت ماه، 154- 143.
پاریاد، رحمان؛ نصر، احمدرضا؛ لیاقتدار، محمدجواد. (1382). بررسی موانع ساختاری پژوهش در بین اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی علوم انسانی دانشگاه‌های اصفهان و منطقه غرب کشور، مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار، جلد دوم، تهران، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، 105-93.
تصویری قمصری، فاطمه؛ جهان‌نما، محمدرضا .(1385). بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، ج10، ش2، ص124-107.
خبرگزاری فارس{برداشت 3/3/1390}
دفتر امور پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی. (1370). کارنامه پژوهش: دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی وابسته.
شریعتمداری، علی. (1377). جایگاه نظریه در تحقیق، فصلنامه پژوهش‌های تربیتی، جلد ششم، شماره3 و4، صفات 16-11.
شمس، ناصر. (1380). بررسی اعتبارات جاری مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در برنامه‌های اول و دوم توسعه، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش22-21، ص172-135.
صبوری، علی‌اکبر. (1389). تولید علم ایران در سال 2010، فصلنامه رهیافت، شماره 43، صص31-21.
طایفی، علی. (1380). موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران، مقدمه‌ای بر اندیشه‌ورزی واندیشه‌سوزی در ایران، تهران، انتشارات آزاداندیشان.
ظهور، علیرضا؛ فکری، علیرضا. (1381). موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فصلنامه پایش، سال دوم، ش2، ص 120-113.
علمداری، علی‌کرم؛ افشون، اسفندیار. (1382). موانع موجود در انجام فعالیت‌های پژوهشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر یاسوج، ارمغان دانش، سال هشتم، ش29، ص 35-27.
فعلی، سعید؛ پزشکی راد، غلامرضا؛ چیذری، محمد. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های پژوهشی و تولید علم، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال دوازدهم، شماره 4، (پیاپی42)، صص 106-93.
کمالی، محمدباقر. (1385). تحقیقات مشارکتی: رهیافت‌ها، تجربیات و پیشنهادها، فصلنامه روستا و توسعه، سال نهم، ش4، صص 247-217.
کمیته شناسایی موانع تحقیق و نوآوری. (1382). شناسایی موانع تحقیق و نوآوری در کشور (برنامه‌ بلندمدت و کوتاه‌مدت)، فصلنامه رهیافت، شماره 31، صص35-26.
کیانپور، مریم؛ بهمن‌زیاری، پروانه؛ آرتی، سارا؛ ناجی، همایون. (1384). بررسی موانع پژوهش در نظام علوم پزشکی از دیدگاه، مسؤولان، اعضای هیأت علمی و کارشناسان، نشریه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ش28، صص 14-6.
محمدیان ساروی، محسن. (1385). راه‌های تقویت انگیزش و علایق پژوهشی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه علمی ترویجی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، سال سوم، شماره 4.
مهراد، جعفر. (1392). خبرگزاری انا، واقع در سایت: http://www.ana.ir
مهراد، جعفر. (1392). خبرگزاری ایران کنفرانس، واقع در سایت: http://www.iranconferences.ir
    
 
Bennis, W. (1999). Changing Organization, New York, MC graw-Hill.
Carrion, M. & P. Woods & I. Norman. (2004). "Barriers to Research Utilisation Among Forensic Mental Health Nurses", International Journal of Nursing Studies, 4, P.613–619.
Catenhusen,F. (2000). Gene research, Deuuseh-land, magazine on politics, culture, business, and science No .4. August / September E 1, P. 108-119.
Cohen, M.D. & S.G. Jenning. (2002). Agreement and Reproduucibility of Subjective Method of Mesuring Faculity Time Distribution, Academic Radiology, 9, P.1201-8.
Cook, D. (2001). Research Management of What Nature is the Concept?, Ohio State  niversity.
Gething L. & Thaephin B. Leelar. (2000). Strategies for Promorning Research Participation Among Nurses Employed as Achdemies in the University Sector", Nurse Educ Today, 20(2), P.54-147.
Hemsley-Brown, J.V. (2004). Facilitating Research Utilisation: a Cross-Sector Review of the Research Evidence", International Journal of Public Sector Management, Vol.17 No.6, P.534-52.
Kotrlik, J., Bartlett, J. , Higgins C. & Williams H. (2002). Factors Associated With Research Productivity of Agricultural Education Faculty; 28th Annual National Agricultural Education Research Conference, December, 195-206.
Park, H., & Leydesdorff, L. (2010). Longitudinal trends in networks of university–industry–government relations in South Korea: The role of programmatic incentives, Research Policy. 39(5) 640-649.
Watty,k., Bellamy,S., and  Morely,C. (2008). Changes in higher education and valuing the job: The views of accounting in Australia . Journal of Higher Education policy and management ,30(2),139-151. 
Wichian, S. N.,Wongwanich, S. and Bowarn-kitiwong, s. (2009). Factors Affecting Research productivity of faculty members in Government universities: Lisrel and Neural Network Analyses. 30:67-78. www.Theais-cienc.info [31/01/-2011]