با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه تهران

چکیده

 

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورهای هوشی، اهداف پیشرفت (رویکردی – عملکردی و تبحری) و خودکارآمدی است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی می‌باشد. برای این منظور از بین جامعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام‌نور شهرستان تربت حیدریه (تعداد 4000 دانشجو)، تعداد 400 دانشجو در رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل سه پرسش‌نامه باورهای هوشی دوپیرات و مارین، خرده مقیاس اهداف پیشرفت میدلتون و میگلی و پرسش‌نامه باورهای خودکارآمدی شوارزر و جروسالم بود. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای باورهای هوشی ذاتی، باور هوشی افزایشی، اهداف تبحری، اهداف رویکردی، عملکردی و خودکارآمدی به ترتیب برابر  بود با 95/0، 97/0، 92/0، 70/0 و 93/0.
داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که اثر عِلّی مستقیم باورهای هوشی ذاتی روی اهداف پیشرفت عملکردی مثبت (12/3=t و 15/0-B=) و بر روی خودکارآمدی منفی (18/8-t= و 39/0-B=) و اثر عِلّی اهداف پیشرفت رویکردی -عملکردی روی خودکارآمدی منفی (51/0-t= و02/0-B=) است. همچنین اثر عِلّی مستقیم باورهای هوشی افزایشی روی اهداف پیشرفت تبحری (67/8 t=و40/0B=) و خودکارآمدی مثبت (84/7t= و 38/0 (B=و اثر عِلّی اهداف پیشرفت تبحری روی خودکارآمدی (68/3 t=و 18/0B=) مثبت می‌باشد. حدود 15/0 از واریانس خودکارآمدی توسط باور هوشی ذاتی و اهداف عملکردی و 23/0 از واریانس آن توسط باورهای هوشی افزایشی و اهداف تبحری تبیین شده است. در کل نتایج نشان داد که باورهای هوشی افزایشی اثر مثبتی روی خودکارآمدی از طریق نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت تبحری دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Intelligence beliefs and achievement goals with self-efficacy in students of Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • narges khaton zabihi hesari 1
  • masoud gholamali lavasani 2

چکیده [English]

 
The present study investigated the relationship between implicit theory of intelligence, self-efficacy and achievement goals (mastery achievement  and Performance- Approach achievement  goals) .this study is a correlation study. For this purpose from college student of Torbat Heidariye  Payame Noor University (N=4000) 400 college students  who were studying in humane and basic science were chosen by multistage cluster sampling. Three questionnaires were used: intelligence beliefs questionnaire, achievement goals scale and  self-efficacy beliefs questionnaire. In the current study we obtained a reliability estimate (Cronbach’s α) of 0/95, 0.97, 0/92, 0/70 and 0/93 orderly for entity beliefs of intelligence, incremental beliefs of intelligence, mastery achievement goals, Performance  achievement  goals and self-efficacy.
The data was been analyzed by using path analysis. The results showed that straight causal effect of entity beliefs of intelligence on performance achievement goals was positive and on self-efficacy beliefs was negative, straight causal effect of performance achievement goals on self-efficacy was negative. also straight causal effect of incremental beliefs of intelligence on mastery achievement goals and self-efficacy beliefs was positive, additionally causal effect of mastery achievement goals on self-efficacy was positive. The result also demonstrated that about 0/15 of self-efficacy beliefs variance has been interpreted by entity beliefs of intelligence and performance achievement goals and about 0/23 of its variance has been interpreted by incre-mental beliefs of intelligence and mastery achievement goals. In general, data suggested that incremental beliefs of intelligence have a positive influence on self-efficacy beliefs through the mediating role of mastery achievement goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence Beliefs
  • Achievement Goals
  • Self-efficacy
  • entity beliefs of intelligence
  • incremental beliefs of intelligence
  • mastery achievement goals
  • Performance- approach achievement goals
بابایی، بیژن. (1377). رابطه باورهای هوشی و جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی پایه‌های دوم و راهنمایی و دبیرستان شهر ری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
حجازی، الهه؛ ذبیحی، نرجس. (1386). نظریه‌های ضمنی هوش و باورهای خودکارآمدی: مقایسه تطبیقی بر اساس جنسیت و رشته. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، سال37، شماره4. ص61-86..
حجازی، الهه؛ رستگار، احمد؛ کرمدوست، نوروزعلی. (1387). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت. درگیری شناختی و تلاش (آزمون مدل دوئک). مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال سی و هفتم، شماره 2، ص 25-46.
حجازی، الهه؛ عبدالوند، نسرین و اماموردی، داود. (1382). جهت‌گیری هدفی، باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی. مجله روان‌شناسی، سال هفتم، شماره ، ص 30-51.
حسن‌آبادی، حمیدرضا. (1380). بررسی باورهای معرفت شناختی و باورهای خودکارآمدی دانش‌آموزان و دانشجویان پسر و دختر شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی .
محسن‌پور، مریم. (1384). نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته ریاضی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
 
 
 
Bandura,A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning: Educational psychologist. 28,117-148.
Bandura,A.(1997).self-efficacy. The exercise of control, new yourk: W.H.free man.
Bandura,A.,&Wood,R. (1989). Effect of Percieved controllability and performance standards of self-regulations of complex decision making. Journal of personality an social psychology ,65.805-867.
Braten,I.,&Stromso,H.L. (2004). Epistemological beliefs and implicit theories as predictors of achievement goal. Contemporary Educational psychology.
Diseth A., Meland, E.,& Breidablik, H, J. (2014). Self-beliefs among students: Grade level and gender differences in self-esteem, self-efficacy and implicit theories of intellig-ence. Learning and Individual Differences 35 (2014) 1–8.
Dupeyrat,C.,&Marine,C. (2005). Implicit theories of intelligence ,goal orientation,  Cognitive engagement and achievement: A Test of d model with returning to school adults. Contemporary Educational psychology. 30, 43-59.
Dweck, C.S.,& Legget, E.L. (1988). A social- cognitive approach to motivation and personality. Psychological review.95.256-273.
Dweck,C.S. (1986). motivational processes affecting learning .American psychologist .41,1041-1048.
Dweck,C.S. (2000). Self theories :Their role in motivation, personality, and development, psychology. press Philadelphia.
Elliot ,A. J. ,& Harackiewich ,I .M (1996). Approach and Avoidance achievement goal and intrinsic motivation: a meditational analysis. journal of personality and  psychology
Elliot,A.J.,&Church,M.A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achieve-ment motivation. journal of personality and social psychology. 72(1),218-232.
Kaplan,A.,&Midgley,C. (1999). The relationship between perception of the classroom goal structure and early adolescent,s affect in school :the mediating role of coping strate-gies learning and individual differences. (11)2,187,212.
Liem, A. D., Lau, s., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achiev-ement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512.
Middelton,M.J.,& Midgley,C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An under explored aspect of goal theory. journal of educational psychology, 89,710-718.
Midgley, C.,& Ordan,T. (1995). Predictors of middle school student,s use of self-handicapping strategies. journal of early adolecsenc ,45, 380-411
Orientation and achievement: The role of ability self-concept and failure perception. Learning and Instruction, 13, 403-422.
Pintrich, p.R.,Shunk,D.H. (1996). Motivation in education: Theory, research and  application ,Englewood cliffs: Merrill/ prentice Hall
Roeser,R. ,Midgley, C.,&Urdan,T.C. (1996). Perception of the school psychological environment and early adolesenc,s psychological and behavior functioning in school: the mediating role of goals and belonging. journal of educational psychology, 88,408-422.
Seo, D., & Taherbhai, H. (2009). Motivational beliefs and cognitive processes in mathematics achievement, analyzed in the context of  cultural differences: A Korean elementary school example. Asia Pacific Educ. Rev. 10, 193-203.
Shunk,D.H. (1996). Goal and self-evaluation influences during children,s skill learning. American Evaluation Research journal, 33(2). 359-382.
Shwarzer,R.&Jerusalem,M. (2000). General  self-efficacy.Internet(shwarzer.com).
Spinath, B., & Pelster, J. S. (2003). Goal
Stipek,D.,& Gralinski, J.H. (1996). Children,s beliefs about intelligence and school performance. journal of Educational Psychology ,88.397-407.
Vermetten, Y. J., Lodewijks, H. G., & Vermunt, J. D. (2001). The role of personality traits and goal orientation in strategy use. Contemporary Educational Psychology, 26, 149-170.
Vezaeu,C.,Bouffeard,T.,&Dubois,V.(inpress). Impact de la conception del intelligence surles buts d, apprentissage :un proleme de mesure? Revue des sciences de l education.
Wolters,C.,Yu,S.,& Pintrich,P.R. (1996). The relation between goal orientation and student,s motivational beliefs and self- regulated learning. learning and Individual differences ,8,211-238.
Zeldin, A.L., Pajares,F. (2000). Against the ODDS: self-efficacy beliefs of woman in mathematical, scientific, and psychological careers. American Educational Research journal ,37,215-246.