با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

 

فلسفه پساساختارگرایی به عنوان فلسفه حاکم بر جوامع غربی با ارائه مبانی فلسفی و معرفت‌شناسی نوین در گسترش روزافزون استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه‌ای در آموزش مجازی می‌تواند تأثیر‌گذار باشد. مقاله حاضر ضمن معرفی مختصر معرفت‌شناسی مکتب پساساختارگرایی به عنوان زمینه رشد ایده ساختارشکنی درصدد است با سه برداشت ضمنی از این ایده فلسفی، کاربرد آن را در آموزش مجازی تشریح نماید. برداشت اول، اینکه ساختارشکنی بر پرسشگری تأکید دارد که متضمن نوعی از تعامل است، البته تعاملی که فرد نه با دیگران بلکه با خویشتن دارد، برداشت دوم بر نوعی از خوانش متن تأکید می‌کند که پیامد آن امکان وجود قرائت‌ها یا تفسیرهای چند‌گانه از متن/محتوا توسط یادگیرنده می‌باشد. این امر با وجود عنصری به‌نام فرا‌متن در فضای مجازی تشدید می‌شود به طوری که تفسیر‌های چند بعدی جایگزین تفسیر‌های تک‌بعدی می‌شود. برداشت سوم براساس، تأکید دریدا بر نوشتار است، بر اساس آن یادگیرنده در آموزش مجازی می‌تواند با استفاده از ارتباط نوشتاری (متن) نقطه نظرات خود را به صورت نوشتار منعکس نماید. در نتیجه بار دیگر نوشتن از منزلت خاصی در تعلیم و تربیت برخوردار می‌گردد.
کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Educational Implications of Derrida's deconstruction idea in Virtual learning

نویسندگان [English]

  • khadijeh nourani
  • mohammadreza sarmadi
  • eisa ebrahimzade

چکیده [English]

 
Poststructuralist philosophy as the governing philosophy of Western  societies provide the philosophical foundations of modern episteme-ology the increasing use of information and communication network which can be influential in E-Learning. This paper is a brief introduction to the post-structuralism episteme-ology seeks to deconstruct the idea with three philosophical implications used to describe E-learning. First impression, the inquiry focuses on the deconstruction involves some kind of interaction, interactive course that person is not with others but with self. Second impression on a possible consequence of reading the text emphasizes that multiple readings or interpretations of the text/ content by learner. This element is called when the text is magnified virtual space that can be interpreted as multidimensional replacement with one-dimensional interpretation .The third concept, Derrida's emphasis is on the Writing, based on e-learning. The learners can be use in written communication(text) document to reflect their views. So once again, It is proved that writing is of special status in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-structuralism
  • deconstru-ction
  • Virtual Education
  • Derrida Implications of Derrida's deconstruction idea of​​ e-Learning
احمدی، بابک. (1381). ساختار و هرمنوتیک، تهران، گام نو
احمدی، بابک. (1382). ساختار تأویل متن. تهران. نشر مرکز.
احمدی، بابک. (1384). حقیقت و زیبایی، تهران .نشر مرکز.
ام.سی، سوتاریا. (1386). فلسفه تعلیم و تربیت. ترجمه سعید بهشتی. تهران. اطلاعات.
ایمان‌زاده، علی.) 1387). "تبیین فضای ریزوماتیمک در فلسفه‌ پساساختارگرایی و دلالت‌های آن برای بازنگری نقش معلم در یادگیری‌های اینترنتی". کنفرانس بین المللی یادگیری و تدریس الکترونیک. دانشگاه علم و صنعت ایران .
باقری، خسرو. (1375). "تعلیم و تربیت در منظر پست‌‌مدرنیسم". منتشر شده در کتاب برنامه درسی، نظریه‌ها، رویکرد‌ها، و چشم‌انداز‌ها، پدیده‌آورنده مهر محمدی 1383. انتشارات قدس رضوی.
بهشتی، ابراهیم؛ کشاوزر، احترام. (1389). "بررسی اندیشه‌های تربیتی دریدا و نقد آن". فصلنامه‌ رویکرد‌های نوین آموزشی. سال پنجم. شماره پیاپی11 بهار و تابستان.
پورنامداریان، تقی. (1381). در سایة آفتاب. تهران. انتشارات علمی.
پین، مایکل. (1380). لکان، کریستوا، دریدا. مترجم: پیام یزدانجو. تهران. نشرمرکز
حداد، وادی؛ دراکسلر، الکساندار. (1384). فنآوری برای آموزش، ترجمه‌ سرکارآرانی، محمدرضا. انتشارات نی.
خلیلی، سمانه؛ باقری، خسرو. (1389). "بررسی آرا دریدا و بهره‌جستن از آن برای بهبود". فرایند ارتباط کلامی در آموزش و پرورش فصلنامه‌ نوآوری‌های آموزشی. شماره 33. سال نهم. بهار 1389.
دریابندری، نجف. (1374). "پست‌مدرنیزم دریک رمان (جنبه‌های دووجهی یا چند‌وجهی)". دنیای سخن، شماره 64.
رحیمی، زهرا؛ سجادی، سیدمهدی. (1388). تبیین پیامدهای فلسفی فنآوری اطلاعات و ارتباطات برای تعلیم و تربی.ت و نقد آن براساس نظریه دریدا. دانشگاه تربیت مدرس
ساراب،  مادن. (1382). راهنمایی مقدماتی بر پساساختارگرایی و پسامدرنیسم. چاپ اول ترجمه‌ محمدرضا تاجیک. تهران. انتشارات نی.
سجادی، سیدمهدی؛ دشتی، زهرا. (1387). "تبین وتحلیل تعلیم و تربیت از منظر پساساختارگرایی". فصلنامه اندیشه‌ نوین تربیتی دانشگاه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا .دوره 2 شماره 1و2.
شمیسا، سیروس. (1378). نقد ادبی. تهران .انتشارات فردوس.
ضرغامی، سعید. (1388). "ساخت‌شکنی جهانی‌شدن در برنامه‌های درسی با نظر به اندیشه‌ دریدا". فصلنامه‌ مطالعات برنامه‌ درسی. سال چهارم. شماره 15. زمستان.
ضمیران، محمد. (1380). "نقدی بربن‌فکنی دریدا". نشریه‌ زیبا شناخت. شماره 11
ضیمران، محمد. (1380). اندیشه‌های فلسفی در پایان هزاره دوم. تهران. هرمس. چاپ اول. ص 24.
فرمیهنی فراهانی، محسن. (1383). پست‌مدرنیسم و تعلیم و تربیت. تهران. آییژ
کار دیوید ماخر، فنستر. ریچاردسون. (1389)، روش‌های تدریس پیشرفته. ترجمه‌ فردانش، هاشم. کویر.
گریسون، دی آر و اندرسون، تری. (2003) یادگیری الکترونیکی در قرن 21. ترجمه محمد عطاران. (1383). انشارات مدارس هوشمند.
گوتک، جرالد ال. (1382). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه محمدجعفر پاک‌سرشت. تهران. نشر سمت. چاپ دوم.
لیوتار، ژان فرانسوا. (1389). وضعیت پست‌مدرن. گزارشی درباره‌ دانش. ترجمه‌ نوذری، حسینعلی (1380). تهران. گام نو. چاپ اول.
نقیب‌زاده، عبدالحسین. (1387). درآمدی بر فلسفه. چاپ نهم. تهران. طهوری
نوذری، حسینعلی. (1380). مدرنیته و مدرنیسم. تهران. انتشارات نقش جهان.
ویلیم برتنز، یوهانس. (1382). نظریه ادبی (مقدمات) تهران. روزنگار.
هارلند، ریچارد. (1379). "دریدا و مفهوم نوشتار". ترجمه‌ سجودی. فروزان. نشریه‌ بیدار. شماره. 82
 
 
 
 
Barthes, Roland. (1967). The Death of the Author, American journal Aspen, no. 5-6
Bereiter, C. Scardamalia, M. (1987). The psychology of written composition. Lawrence Erlbaum Associates ,Hillsdale, NJ
Bold, Mary. (2009). Instruction in distance education. Bold Productions .USA.
Britton, J. (1980). Shaping at the point of utterance. In A. Freedman, & I. Pringle (Eds.), Reinventing the rhetorical tradition (pp. 61e66). Conway, AR: L & S Books for the Canadian Council of Teachers of English
Cornelius, L. (1996). Method meaning in informa-tion studies .Norwood, NJ .
Davidson, Shivers, G.V. (2009). Frequency and Type of Instructor- in Instruction in online Instruction .university of south Alabama, Mobile, AL. Journal of Instructive online learning. Available at: http://www.ncolr.org.
Derrida , J. (1996) from difference New Historicism an cultural materialism. London: Arnold. New York oxford university press1982
Derrida, J. (1976). Of Grammatology. Trans. G. C. Spivak. Baltimore and London: John Hopkins University Press. p.10. 284.
Derrida, Jacques. (1981). Dissemination, trans. Barbara Johnson, London: Continuum.
Egea. K. (1995). The Rivisited and Derrida's Call for Academic Responsibility, Educational Theory, 3, 45.
Foucault, M. (1998). The archeology of knowledge. New York . Pantheon.
Gadamer, H. G. (1976). Philosophical Hermen-eutics, Berkley, University of California.
Gadamer, H. G, (1994). Truth and Method, New York, Continuum.
Galbraith, D. (1992). Conditions for discovery through writing .Instructional Science, 21, 45e72.
Harland.G, Bloland. (1995). Post modernism in Higher Educational Journal of Higher Educational, 66(5).
Hathway, M, Dawn. (2009). Assessing Quality Dimensions and  Elements of Online learning Enacted in a Higher Education Setting. from: http//www.umi.com. /pqdaute.
Lee, M. J .ve Tedder, C.M. ( 2003). The effect of the re different computer texts on readers’ recall: based on working memory capacity. Computers in Human Behavior. 19, 767-783.
Lyotard, J-F. (1993). The Inhuman: Reflection on time turns. Geoffrey Bennington& Rachel Bowly, Cambridge. polity Press
Lyotard, J-F. (1988). The Different: Phrases in Dispute, trans. G Van den Abbeele, Minneapolis ,MN . University of Minnesota, press.
Martin, D. Penrod, D. (2006). Coming to know criteria: The value of an evaluating writing course for undergraduates .Assessing Writing, 11, 66-73.
Peters, M. (2003). Post-structuralism and Education, Journal of Innovations In Educational. Research, vol 3,No 8.
Picciano, A.G. (2002). Beyond student perceptions; Issues of interaction, presence and performance in an online course .Journal of  Asynchronous learning Network,6(1).21-24.
Rhode F. Jason. (2008). Interact Equivalency in self-pace online learning environment: An exploration of learner preferences. A Disser-tation Presented in Partial  Fulfillment of the Requirements for the Degree. Doctor of Philosophy  Capella University January 2008. Available at http//www.umi.com /pqdaute.
So, Bude. (2006). Experiences of  and vicarious Instructive instructional activities online learning environment .in instructional System Technology Department of School of education Indiana university May 2006. Available at http://www.umi.com/pqdauto.
Soo, K, S. and Bonk, C.J. (1995). Instruction: What does it mean in online distance education? Paper presented at the Ed-Media and EDT Telecom 98 conference. Freibouge. Germany.
Taylor, A. G. (1994). “the information universe :will we have chosen or control?”.American Libraries .No. 25.
Thurond,V.Wambac,K. (2005). Understanding Inter-action in computer-mediated communi-cation. Interaction Journal of Education Telecommunication,7(3),223-247.
Uler, G.(1985). Textshop for Post(e)pedagogy. InG. D.Atkins & M.L. Johnson(Eds). Writing and Reading Differently: Deconstruction and the Teaching of Composition and Literature. Kansas. University of Kansas.
Wiley. john, Inc. Sons. (2005). Advanced web- based Training Strategies .New York. available at: www.pfeiffer.com