با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 مربی روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، دانشجوی دکترای روان‌شناسی

چکیده

یکی از فرایندهای شناختی اساسی انسان، حل مسأله است که به عنوان یک فرایند شناختی سطح بالا با دیگر فرایندهای شناختی نظیر یادگیری، تصمیم‌گیری و تجزیه و تحلیل تعامل دارد. هدف اساسی پژوهش حاضر هنجاریابی، بررسی روایی و اعتبار پرسش‌نامه حل مسأله پارکر در دانشجویان دوره کارشناسی بود. نمونه پژوهش 360 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان گیلان بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسش‌نامه حل مسأله پارکر و حل مسأله کسیدی و لانگ پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این پرسش‌نامه دارای 4 عامل می‌باشد که در مجموع 18/59 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. همچنین نتایج نشان داد که اعتبار آزمون به روش آلفای کرونباخ 84/0، به روش بازآزمایی 81/0 و به روش دونیمه کردن 63/0 و ضریب همبستگی با پرسش‌نامه حل مسأله کسیدی و لانگ 65/0 به دست آمد. این مطالعه تأیید نمود که پرسش‌نامه حل مسأله پارکر به عنوان ابزاری معتبر و مناسب برای سنجش حل مسأله در جامعه ایرانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization parker's problem solving inventory (PPSI) among college students of Guilan PNU

نویسندگان [English]

  • Hosein Zare 1
  • majid baradaran 2

چکیده [English]

One of the fundamental human cognitive processes is problem solving. As a higher-layer cognitive process, problem solving interacts with many other cognitive processes such as learning, decision making and analysis. The purpose of  this research was to prepare norm scores and determine the validity and reliability of parker's problem solving inventory (PPSI) in B.A. college students. The samples were 360 persons that were selected in Guilan Payame Noor University by cluster random sampling method and completed PPSI and Cassidy & Long Problem Solving Style Questionnaire. The results of the factor analysis revealed that the inventory with four factor explained 59/18% of the total variance. Also, Results showed that Cronbach Alpha coefficients 0/84, test–retest reliability 0.81 and split half was 0.63 and Coefficient of correlation between with Cassidy & Long Problem Solving Style Questionnaire was 0.65. The research emphasize that PPSI is a reliable and suitable instrument for measuring problem solving among Iranians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization
  • parker's problem solving and Payame Noor University
آقایوسفی، علیرضا؛ شریف، نسیم. (1390). رابطه سبک‌ها‌ی حل مسأله و بهزیستی شخصی در دانشجویان. فصلنامه اندیشه و رفتار، دوره ششم، شماره 22، صفحه 88-79.
زارع، حسین؛ عبدا...زاده، حسن. (1391). مقیاس‌ها‌ی اندازه‌گیری در روان‌شناسی شناختی. تهران: نشر آییژ.
زارعان، مصطفی؛ اسدا...پور، امین؛ بخشی‌پور رودسری، عباس. (1386). رابطه هوش هیجانی و سبک‌ها‌ی حل مسأله با سلامت عمومی. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، سال سیزدهم، شماره 2، صفحه 172-166.
زارعی، حیدرعلی؛ مرندی، احمد. (1390). ارتباط راهبردهای یادگیری و سبک‌ها‌ی حل مسأله با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه اندیشه‌ها‌ی تازه در علوم تربیتی، سال ششم، شماره سوم، صقحه128-109.
نجانی، وحید؛ ملکی، قیصر. (1391). رابطه بین تکان‌شگری و تأمل‌گرایی با عملکرد حل مسأله. مجله علوم تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره4، شماره 1، صفحه81-76.
 
 
Alci, B. & Canca, D. (2011). Change of students’ problem-solving appraisal in higher education according to gender. Social and Behavioral Science, 15 , 3179–3184.
Asheri, M. Manavipour, D. Baher, H. (2013). The Relation of Problem Solving Styles and Moral Development to Life Satisfaction. Journal of Behavioral sciences in Asia. Vol. 1(3): 34-41.
Barbey, A. K. & Barsalou, L. W. (2009). Reasoning and Problem Solving: Models. Encyclopedia of Neuroscience, 8, 35-43.
Burt, K. G. (2005). Analyzing of the factors involved in technological problemsolvingin a college technology education classroom. North Carolina State University.
Çaliskan, S., Selçuk. G. S. & Erol, M. (2010). Effects of the problem solving strategies instruction on the students’ physics problem solving performances and strategy usage. Social and Behavioral Sciences, 2 ,  2239–2243.
Cassidy, T. (2002). Problem solving style, achievement motivation, psychological distress and response to a simulated emergency. Counseling Psychology Quarterly,15(4), 325- 332.
Chang, E. C., D’Zurilla, T. J., & Sanna, L. J. (2004). Social problem solving: theory, research, and training. American Psychological Association, Washington, DC.
Choon-Huat Koh G., Eng Khoo H., Wong, ML., & Koh, D. (2008). The effects of problem-based learning during medical school on physician competency: A systematic review. Canadian Medical Association Journal, 178(1): 34-41.
Gardunio, E. L. H. (2001). The influence of cooperative problem solving on Gender differences in achievement, self-efficacy, and attitudes toward mathematics in gifted students. Gifted Child Quarterly, 45, 250-268.
Halakova, Z. & Proksa, M. (2007). Two kinds of conceptual problems in chemistry teaching. Journal of Chemical Education, 84 (1), 172-174.
Heppner, P.P., He, Y., Tsai, C.L., and Lin Y.J. (2008). Problem-solving Appraisal. Encyclopedia of Counseling, 787-790.
Jeotee, K. (2012). Reasoning skills, problem solving ability and academic ability: implications for study programme and career choice in the context of higher education in Thailand. A thesis submitted for the degree of Doctor of Education School of Education, Durham University.
Jessup, C. M. (2002). Applying psychological type and "gifts differing" to organizational change. Journal of Organizational Change Management, 15 (5), 502-511.
Karasel, N., Ayda O. & Tezer M. (2010). The relationship between mathematics anxiety and mathematical problem solving skills among primary school students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 5804 5807.
Selçuk, G. S., Çaliskan, S., & Erol, M. (2007). The effects of gender and grade levels on Turkish physics teacher candidates' problem solving strategies. Journal of Turkish Science Education (TUSED), 4 (1), 92-100.
Taconis, R., Ferguson-Hessler & Broekkamp, H. (2000). Science teaching problem solving: an overview of experimental work. Journal of Research in Science Teaching. 38 (4). 442-468.
Treffinger, D. J., Selby, E. C. & Scott, G. I. (2008). Understanding individual problem solving style:A key to learning and applying creative problem-solving. Learning and Individual Differences, 18, 390-401.
Whitfield, K. E., Allaire, J. C. & W iggins, S. A. (2004). Relationships among health factors and everyday problem solving in African-Americans. Health Psychology, 23, 641- 644.
Zhong, N., Wang, Y. & Chiew, V. (2010). On the cognitive process of human problem solving. Cognitive Systems Research, 11, 81–92.