با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

2 دانشیار گروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام‌نور

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر واکاوی مؤلفه‌های تبیین‌کننده تمایل به به‌کارگیری فنآوری یادگیری از طریق تلفن همراه در آموزش محیط زیست توسط دانشجویان دانشگاه­های شهر تهران می­باشد. جامعه آماری این پژوهش که با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است، دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می­باشد (142800 .(N=حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 400 نفر تعیین شد و پاسخ‌گویان به روش نمونه­گیری خوشه­ای طبقه­ای تصادفی از دانشگاه‌های تهران، تربیت‌مدرس، شهید بهشتی، علم و صنعت، امیرکبیر و مطهری انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه بوده است. جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای بخش‌های مختلف پرسش‌نامه بیشتر از 70/0 به‌دست آمد. روایی ظاهری و محتوایی ابزار گردآوری داده­ها نیز با استفاده از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور تعیین شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج مؤلفه سودمندی ادراک‌شده، هنجار ذهنی، خودکارآمدی، نگرش و سهولت ادراک‌شده در مجموع 93/43 درصد از کل واریانس را تبیین کرده­اند. نتایج همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار بین متغیرهای خودکارآمدی در استفاده از تلفن همراه، سهولت ادراک‌شده، سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده از تلفن همراه در آموزش محیط زیست و هنجار ذهنی دانشجویان با تمایل به استفاده از تلفن همراه در آموزش مباحث محیط زیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Explaining Factors of Students' Tendency to Use Learning Tech-nology by Cell Phone in Environmental Education

نویسندگان [English]

  • mohsen zargham 1
  • seid mohammad shobeiri 2
  • mohammad reza sarmadi 3

چکیده [English]

The main purpose of this research is to study explaining factors of students' tendency to use learning technology by cell phone in environmental education by students of public universities of Tehran. The population of the survey study was the bachelor, M.Sc. and Ph.D. students of public universities in Tehran (N=142800). Using Cochran's formula, a statistical sample of 400 students was selected by applying stratified cluster random sampling technique from Tehran, Tarbiat Modares, Shahid Beheshti, Science & Technology, Amirkabir, and Motahari universities. Questionnaire was the main instrument to collect data. The reliability of the questionnaire as assessed by Cronbach's alpha coefficient, was more than 0.70 for different parts of the measure.
The results of exploratory factor analysis showed that five factors including perceived ease of use, subjective norms, self-efficacy, attitude, and perceived usefulness explained 43.93 percent of total variance. The results also showed that there were positive and significant relationships between perceived ease of use, subjective norms, self - efficacy, attitude, and perceived usefulness and the students' tendency to use cell phone in environmental education. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cell phone learning
  • Environmental Education
  • Technology
  • tendency
احمدی، ع.؛ حاجی‌نژاد، ع. (1389). تخریب محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافی‌دانان جهان اسلام. 28-25 فروردین 1389. ایران، زاهدان.
اسماعیلی، م.؛ طلوعی­اشلقی، ع.؛ پورابراهیمی، ع.؛ اسمعیلی، ر. (1392). بررسی میزان پذیرش و امکان پیاده‌سازی فنآوری اطلاعات در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر اساس مدل دیویس. پژوهنده، 18(1)، 45-40. 
حاتمی، ج.؛ محمدی، ر.؛ اسحاقی، ف. (1390). چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی. دانشگاه تهران- پردیس دانشکده­های فنی. اردیبهشت 1390.
خراسانی، ا.؛ عبدالملکی، ج؛ زاهدی، ح. (1390). عوامل مؤثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران بر مبنای مدل پذیرش فنآوری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 11(6). 673-664.
شبیری، م.؛ عبداللهی، ی. (1388). نظریه‌ها و کاربردهای آموزش محیط زیست. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه پیام‌نور.
شیخ‌شعاعی، ف. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فنآوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه­های دانشکده­های فنی دانشگاه­های دولتی شهر تهران: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فنآوری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
عباس‌پور، ع. (1382). مدیریت منابع انسانی پیشرفته (رویکردها، فرایندها و کارکردها)، چاپ اول، تهران: سمت.
علیرضایی، ا.؛ جبارزاده، ی.؛ حاجی‌آخوندی، ع.؛ رحمانی‌یوشانلوئی، ح. (1392). پذیرش فنآوری دورکاری در سازمان­های شهر تهران: تبیین نقش نفوذ اجتماعی، انگیزش و شرایط تسهیل‌گر. مدیریت فنآوری اطلاعات. 5(3). 105-122.
فرزین یزدی، م.؛ برادر، ر.؛ غائبی، ا. (1392). بررسی قابلیت کاربرد مدل پذیرش فنآوری برای پذیرش فنآوری آر.اف.آی.دی. در کتابخانه­های دانشگاهی (موردکاوی: شهر یزد). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. 74 (2)، 171-189.
 
 
 
Ajzen I, & Fishbein M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. New Jersey: Prentice-Hall; 1980.
Akkerman, S., Admiraal, W., & Huizenga, J. (2009). Storification in history education: a mobile game in and about medieval Amsterdam, Computers & Education, 52(2), 449–459.
Attewell, J. (2005). From research and development to mobile learning: Tools for education and training providers and their learners. In Proceedings of mLearn. Retrieved at 10 May 2014, from http:// www.mlearn.org.za/CD/papers/Attewell.pdf.
Bagozzi, R. P. (2007). The legacy of the technology acceptance model and a proposal for a paradigm shift. Journal of the Association for Information Systems, 8 (4), 244-254.
Chen, L., Gillenson, M.L., & Sherrell, D.L. (2002). Enticing online consumers: An extended technology acceptance perspective. Information & Management, 39, 705-719.
Chen, Y. S., Kao, T. C., & Sheu, J. P. (2003). A mobile learning system for scaffolding bird watching learning. Journal of Computer Assisted Learning, 19(3), 347–359.
Chu, S., Chow, K., Tse, S.K. & Kuhlthau. C.C. (2008). Grade four students’ development of research skills through inquiry-based learning projects. School Libraries Worldwide, 14, 10-37.
Conner, M., & Armitage, C.J. (1998). Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research. Journal of Applied Social Psychology, 28(15), 1429-1464.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13 (3), 319-340.
Davis, F.D., Bagozzi, R. P. & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982-1003.
Derani, K & Rashidi, Z. (2007). Factors influencing the adoption of IT by teachers smart schools in Tehran with emphasis on Information Technology Acceptance. Journal of Information Science and Technology. Vol 1, pp: 23-46.
Hegarty, S. (2004). Can’t live with them, can’t live without them. Irish times (p. 17). Dublin, Ireland.
Hernandez, B., Jimenez, J. & Jose-Martin, M. (2008). Extending the technology acceptance model to include the IT decision-maker: A study of business management software. Technovation, 28(1), 112–121.
Karagiorgi, Y., & Symeou, L. (2005). Translating constructivism into instructional design: Potential and limitations. Educational Technolog  and Society, 8(1), 17–27.
Lederer, A.L., Maupin, D.J., Sena, M.P. & Zhaung, Y. (2000). The technology acceptance model and the world wide web. Decision Support Systems, 29(3), 269-282.
Liker, J. K., & Sindi, A. A. (1997). User acceptance of expert systems: A test of the theory of reasoned action. Journal of Engineering and Technology Management, 14(2), 147-173.
Lundby, K. (Ed.), (2002). Knowmobile–Knowledge access in distributed training: Mobile opportunities for medical students. InterMedia, 5, University of Oslo.
Mathieson, K. (1991). Predicting user intentions: Comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. Information Systems Research, 2(3), 173-191.
Morris, M.G., & Dillon, A. (1997). How user perceptions influence software use. IEEE Software, 14(4), 58-65.
Motiwalla, L. F. (2007). Mobile learning: A framework and evaluation. Computer & Education, 49(3), 581–596.
Muller-Seitz, G., Dautzenberg, K., Creusen, U. & Stromereder, C. (2009). Customer acceptance of RFID technology: Evidence from the German electronic retail sector. Journal of Retailing and Consumer Services, 16 (6), 31–39.
Nyiri, K. (2003). Mobile communication: Essays on cognition and community. Vienna: Passagen Verlag.
Pan, C. C., Sivo, S. & Brophy, J. (2003). Students` attitude in a web-enhanced hybrid course: a structural equation modeling inquiry. Journal of Educational Media and Library Sciences, 41(2), 181-194.
Park, N., Roman, R., Lee, S., & Chung, J. E. (2009). User acceptance of a digital library system in developing countries: An application of the Technology Acceptance Model. International Journal of Information Management, 29 (4), 196–209.
Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S. (2004). Consumer acceptance of online banking: An extension of the technology acceptance model. Internet Research, 14(3), 224-235.
Ramasundaram, V., Grunwald, S., Mangeot, A., Comerford, N. B., & Bliss, C. M. (2005). Development of an environmental virtual field laboratory. Computers & Education, 45(1), 21–34.
Schepers, J., & Wetzels, M. (2007). A meta-analysis of the technology acceptance model: Investigating subjective norm and moderation effects. Information & Management, 44: 90–103.
Siraj, S., Siraj, F. & Helmi Norman, M. (Eds.). (2012). M-learning: A new dimension of curriculum advancement. Kuala Lumpur, Malaysia, University of Malaya Press.
Spicer, J. I., & Stratford, J. (2001). Student perceptions of a virtual field trip to replace a real field trip. Journal of Computer Assisted Learning, 17(4), 345–354.
Thong, J. Y. L., Hong, W., & Tam, K. (2002). Understanding user acceptance of digital libraries: what are the roles of interface characteristics, organizational context, and individual differences? International Journal Human-Computer Studies, 57(3), 215-242.
Van Velsor, S. W. (2004). A qualitative investigation of the urban minority adolescent experience with wildlife. PhD. Thesis, University of Missouri.
Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46 (2), 186-204.