دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، آبان 1393، صفحه 7-106