با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، اثربخشی مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد تدریس اکتشافی بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم ‌دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی می‌باشد. روش تحقیق از نوع شبه‌آزمایشی با گروه‌های نامعادل و از طرح دو گروهی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون استفاده شد. 34 دانش‌آموز دختر در دو کلاس مختلف (19 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) پایه چهارم ابتدایی در شهر کرمانشاه در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه‌گیری خوشه­ای تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش از طریق مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد تدریس اکتشافی و گروه کنترل از طریق روش تدریس سنتی (معمول) آموزش دیدند. مدت دوره آموزش هفت هفته بود. برای تعیین تأثیر روش چرخه یادگیری در مقایسه با روش سنتی از یک آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم شامل 20 سؤال به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای هر دو گروه کنترل و آزمایش و همچنین مقیاس21 سوألی نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران، 2009) به منظور سنجش نگرش یه یادگیری علوم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تحلیل داده­های آماری از تحلیل کوواریانس یک‌متغیری (ANCOVA) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش­آموزانی که از طریق مدل چرخه یادگیری مبتنی بر رویکرد تدریس اکتشافی آموزش دیده بودند پیشرفت تحصیلی بالاتری در مقایسه با دانش­آموزان آموزش دیده با روش تدریس سنتی داشتند.همچنین یافته­ها در این مطالعه نشان داد که دانش­آموزانی که از طریق مدل چرخه یادگیری آموزش دیده بودند، نگرش مثبت­تری به درس علوم داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Learning Cycle Model Based on Exploratoy Learning Method on Grade Four Students' Achievement and Attitudes Towards Science Course

نویسنده [English]

  • ali abdi

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate The Effect of the learning cycle model based on exploratoy learning method on Grade four Students’ Achievement and Attitudes Towards Science Course. This research was a quasi - experimental study with non - equivalent groups, which includes pre and post - test design with the control group. A total of 34 fourth grade students from two different classes (Experimental N=19 and Control N=15( was involved in the study of Kermanshah city. they were selected through multi - stage clustered sampling. The group which was assigned as experimental group was instructed through learning cycle model whereas the other group was traditionally instructed. This experimental study lasted seven weeks. To determine the effectiveness of learning cycle model over traditional instruction, an achievement test about sciences which consisted of 20 items was administered as pre-test and post - test to students both in the experimental and control groups. too an attitude scale toward sciences developed by Akpınar et al (2009), was applied. For the statistical analysis, Analysis of Covariance (ANCOVA) was used. The results showed that students who were instructed through learning cycle model were achieved higher score than the ones which were instructed through the traditional method. There was also a The findings in this study showed that students in the experimental group developed more positive attitude towards science after the treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning cycle model
  • exploratoy - based learning method
  • Traditional Method
  • Academic Achievement
  • attitude towards science
  • sciences course
رضوی، سید عباس. (1386). مباحث نوین در فنآوری آموزشی. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران
عبدی، علی. (1390). مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه و روش متداول در پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم تجربی. فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری‌های آموزشی. شماره 37 سال نهم. 101-121
فرمهینی فراهانی، محسن. (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی.تهران. اسرار دانش
مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز. (1388). مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی مطالعات تیمز و پرلز (عبدلعظیم کریمی). قابل دسترس در سایت مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز. قابل دسترس در www.timsspirls.ir
 
 
 
Akar, E. (2005). Effectiveness of 5E learning model on students’ understanding of acid-base concepts. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Turkey.
Akpınar, E., Yıldız, E., Tatar, N., & Ergin, Ö. (2009). Students Attitudes toward Sciences and Technology: An Investiga-tion of Gender, Grade Level, and Academic Achievement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2804-2808. Available online at www.sciencedirect. com
Baker, D.R. & Piburn, M.D. (1997). Constructing science in middle and secondary School Classrooms. Copyright by Allyn and Bacon, USA.
Balcı, S., Çakıroğlu, J. & Tekkaya, C. (2006). Engagement, Exploration, Explanation, Extension, and Evaluation (5E) Learning Cycle and Conceptual Change Text as Learning Tools. Biochemistry andMolecular Biology Education, 34(3), 199-203.
Bevevino, M.M., Dengel, J., & Adams, K. (1999). Constructivist Theory in the Classroom. Internalizing Concepts through Inquiry Learning. The Clearing House, 72(5), 275-278.
Bransford, J.D., A.L. Brown, and R.R. Cocking, eds. (2000). How People Learn. Washington, D.C.: National Academy Press.
Bulbul, y. (2010). Effects of 7E learning cycle model accompanied with computer animations on Understanding of diffusion and osmosis concepts. Middle East Technical University.
Carack,O. Dikmenli, M & Sartitas.O. (2008). Effect of 5E instructional model in student success in primary school 6th year circulatory system topic. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 9, Issue 2, Article 10, p.1
Cavallo, A.M.L. & Laubach, T.A. (2001). Students’ Science Perceptions and Enrollment Decisions in Differing Learning Cycle Classrooms. Journal of Research in Science Teaching, 38(9), 1029-1062.
Colburn, A., and M.P. Clough. (1997). Implementing the learning cycle. The Science Teacher 64(5): 30–33.
Coulson, D. (2002). BSCS Science: An inquiry approach-2002 evaluation findings. Arnold, MD: PS International.
Doğru A. P. & Tekkaya, C. (2008). Promoting Students' Learning in Genetics With the Learning Cycle. The Journal of Experimental Education, 76 (3), 259-280.
Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model. The Science Teacher, 70(6), 56-59.
Fitzpatrick, H. (2001). Teaching Strategy: Inquiry Learning. Adolescent Learning and Development Research Paper, 2.
Garrison M. E. (2009). Developing a Framework for Sense of Place Education within Elementary Science Instruction. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts from Prescott College In Environmental Studies: Environmental Education.
Karamustafaoglu,s. (2010). Evaluating the Science Activities Based On Multiple Intelligence Theory. Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 7, Issue 1, March
Karplus, R. (1977). Science Teaching and the Development of Reasoning. Journal of Research in Science Teaching, 14(2), 169-175.
Kaynar, D., Tekkaya, C. & Cakiroglu, J. (2009). Effectiveness of 5E Learning Cycle Instruction on Students' Achieve-ment in Cell Concept and Scientific Epistemological Believes. Hacettepe University Journal of Education, 37 96-105.
Lawson, A. E. (1995). Science Teaching and the Development of Thinking, Wadsworth Publishing, Belmont, CA.
Odom,A.L. & Kelly, P.V. (2001). Integrating Concept Mapping and the Learning Cycle to Teach Diffusion and Osmosis Concepts to High School Biology Students. Science Education, 85, 615-635.
Santrock, J. W. (2001). Educational psychology: International edition. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
Saşmaz, F. & Tezcan, R. (2009). The Effectiveness of the Learning Cycle Approach on Learners‟ Attitude toward Science in Seventh Grade Science Classes of Elementary School. Elementary Education Online, 8(1), 103-118.
Secker.v.c. (2002). Effects of Inquiry-Based Teacher Practices on Science Excellence and Equity .The Journal of Educational ResearchJanuary/February 2002 [Vol. 95(No. 3)]