با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری دانش‌آموزان بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی ادراک‌شدة آنان در مدیریت رفتار کلاس بود. به‌منظور اجرای پژوهش، 40 نفر از معلمان زن دورة ابتدایی به شکل تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه‌های رفتار اجتماعی دانش‌آموزان و خودکارآمدی معلمان استفاده شد. برنامة طراحی شده برای گروه آزمایش با محتوای شناخت و مقابله با قلدری، در شش جلسة نود دقیقه‌ای به کار گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که مداخلة تربیتی توانسته تغییرات معناداری در دو نوع از باورهای معلمان به قلدری (باورهای جرأت‌مندانه و هنجاری) و میزان خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس به وجود آورد. با توجه به اینکه افزایش آگاهی و دانش معلمان دربارة قلدری و کسب مهارت در مقابله با آن نتایج مثبتی داشته است. یافته‌های پژوهش حاضر بر ضرورت اجرای دوره‌های آماده‌سازی و رشد حرفه‌ای معلمان و مشاوران مدارس برای مواجة صحیح با مسائل رفتاری دانش‌آموزان تأکید دارد و می‌تواند در طراحی محتوای برنامه‌های ضمن خدمت معلمان اثرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Bullying Recognition and Prevention Program on Teachers' Views and Beliefs about Bullying and their Self - Efficacy in the Management of Class Behavior

نویسندگان [English]

  • Toraj Hashemi 1
  • Fereshteh Golparvar 2
  • Eskandar fathiazar 3

چکیده [English]

This study aimed to determine the effectiveness of Bullying Recognition and prevention Program on teachers' views and beliefs about bullying and their efficacy in classroom behavior management.
For this study, 40 of female teachers primary school were selected randomly and assigned to experimental and control groups. In order to measure the research variables, the questionnaire of student social behavior and self - efficacy of teachers were used. The designed program for experimental group with bullying recognition and prevention content, was used in six 90 minutes sessions. Results of multivariate covariance analysis indicated that educational interventions was able to create meaningful changes in the two types of teachers' beliefs about bullying (assertive, normative) and their efficiency in classroom behavior management. Considering that information increase of teachers about bullying and their skill to prevent it has a positive results; the findings of study insists on the necessity of performing preparation courses and professional development for teachers and school counselors to properly deal with students' behavior problem and that can be effective in designing the content of in-service programs for teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bullying
  • Recognize and preventing Bullying
  • Teachers' Beliefs
  • Efficacy in Classroom Behavior Management
حسین‌چاری، مسعود؛ سماوی، عبدالوهاب؛ محمدی، مژگان. (1389). "بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم". مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2: 2 99-85.
کیانی راد، داریوش. (1389). "ارتباط بین قلدری در مدرسه با عزت نفس و تعلق به مدرسه در بین دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مدارس پسرانه شهر تهران". (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.
گل‌پرور، فرشته. (1389). "تأثیر آگاهی معلمان دورة ابتدایی از راهبردهای شناختی- رفتاری به‌منظور مدیریت مسائل کلاسی بر رضایت شغلی آنان". چاپ شده در مجموعه مقالات اولین همایش یافته‌های علوم شناختی در تعلیم و تربیت. مشهد.
 
Bandura, A. (1997). Self - efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Brooks, J.V.O. (2004). Bullying busting: a teacher - led psycholoeductional program reduce bulling and victimization among elementary school students. Doctoral dissertation. The University of Georgia. Retrieved from: http://www. athenaeum.libs.uga.edu.
Chang, L. (2003). Variable Effects of Children’s Aggression, Social Withd-rawal, and Prosocial Leadership as Functions of Teacher Beliefs and Behaviors. Journal of Child Deve-lopment, 74,: 2, 535–548.
Charlton, A.L. (2009). School Counselors’ Perceived Self - Efficacy for Addressing Bullying in the Elementary School Setting. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education.
Craig, W. M., Henderson, K., & Murphy, J. G. (2000). Prospective teachers' attitudes toward bullying and victimization. Journal of School Psychology Interna-tional, 21, 5−21.
Dupper, D.R. & Meyer-Adams, N. (2002). Low-level violence: A neglected aspect of school culture. Journal of  Urban Education, 37, 350−364.
Ford, T., Edwards, E., Sharkey, S., Ukoumunne, U.C., Byford. S., Norwich. B., Logan. S. (2012). Supporting teachers and children in schools: the effectiveness and cost-effectiveness of the incredible years teacher classroom management programme in primary school children: a cluster randomised controlled trial, with parallel economic and process evaluations. Journal of Public Health, 12:719.
Frisén, A., Hasselblad, T., Holmqvist, H. (2012). What actually makes bullying stop? Reports from former victims. Journal of Adolescence 35, 981–990.
Gini, G. (2006). Bullying as a social process: The role of group membership in students’ perception of inter-group aggression at school. Journal of School Psychology: 44, 51–65.
Hanish, L.D., Ryan, P., Martin, C.L., & Fabes, R.A. (2005). The social context of young children's peervictimization. Journal of Social Development, 14, 2−19.
Harel-Fisch. Y., Walsh. S.D., Fogel-Grinvald. H., Gabril. A., William. P., Molcho. M., Due. Matos. G.D., Craig. D. (2011). Negative school perceptions and involvement in school bullying: A universal relationship across 40 countries. Journal of Adolescence, 34 , 639–652.
Hicks. S. D. (2012). Self - efficacy and classroom management: A correlation study regarding the factors that influence classroom management. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Education. Liberty University.
Horne, A.M., UBartolomucci, C.L. & Newman - Carlson, D. (2003). Bully Busters: Teacher’ Manual for Helping Bullies, Victims, and Bystanders (Grades K-5). Champaign, IL: Research Press.
Hutchings. J., Daley. D., Jones. K., Martin. P., Gwyn. R. (2007). Early results from developing and researching the Webster-Stratton incredible years teacher classroom management training programme in North West Wales. Journal of  Children’s Services, 2:15–26.
Jimerson, S. & Huai, N. (2010). International perspectives on bullying prevention and intervention. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), Handbook of bullying in schools: An international perspective (pp. 571–592), Retrieved from. http://www.dawsonera.com.
Kayikci, K. (2009). The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behaviour of students. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1215–1225.
Kochenderfer-Ladd, B.J. & Skinner, K. (2002). Children's coping strategies: Moderators of the effects of peer victimization. Developmental Psychology, 38, 267−278.
Kochenderfer-Ladd, B., Pelletier, M.E. (2008). Teachers' views and beliefs about bullying: Influences on classroom management strategies and students' coping with peer victimization. Journal of School Psychology 46, 431–453.
 Marshall, M. (2012). Teachers‟ perceived barriers to effective bullying intervention. Presented in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. College of Education Georgia State University.
Marshall, M. (2012). Teachers‟ perceived barriers to effective bullying intervention. Presented in Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. College of Education Georgia StateUniversity.
McGilloway, S., Mhaille, G., Lodge, A., Neill, D., Kelly, P., Leckey. Y., Bywater, T.,Comiskey, C.,Donnelly, M. (2011). Positive classrooms: positive children; a randomized controlled trial to investigate the effectiveness of the incredible years teacher classroom management training programme in an Irish context (short term outcomes). Summary report [prepared for Archways accessed via http://www.incredibleyears .com on 12 April 2011.
Mishna. F., Scarcello. I., Pepler. D. & Wiener. G. (2005). Teachers’ Under-standing of Bullying. Journal of Education, 28, 718‐738.
Neill. S., Stephenson. J. (2012). Does classroom management coursework influence pre - service teachers’ perceived preparedness or confidence? Journal of Teaching and Teacher Education 28, 1131-1143.
Newman-Carlson. D., Horner. A.M. (2004). Bully busters: A psychoeducational intervention for reducing bullying behavior in middle school students. Journal of Counseling & Development, 82: 259-267.
Nicolaides, S., Toda, Y. & Smith, P.K. (2002). Knowledge and attitudes about school bullying in trainee teachers. Journal of Educational Psychology, 72, 105−118.
Olweus Bullying Prevention Program, (2004). Exclusive distributed in North America by Hazelden Publishing and Education Services, 1-800-328-9000. Information available from, www.clems-on.edu/olweus.
Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Cambridge, MA: Black- well.
Olweus, D. & Limber, S.P. (2010). The Olweus Bullying Prevention Program: Implementation and evaluation over two decades. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer, & D. L. Espelage (Eds.), The handbook of school bullying: An international perspective (pp. 377-402). New York, NY: Routledge.
Orpinas, P., Horne, A. & Staniszewski, B. (2003). School bullying: Changing the problem by changing the school. Journal of School Psychology Review, 32, 431–444.
Patrick. H., Anderman. L.H., Bruening. P.S. & Duffin. L.C. (2012). The Role of Educational Psychology in Teacher Education: Three Challenges for Educational Psychologists. Journal of Educational Psychologist 2012; 46(2): 71-83.
Rigby, K. & Smith, P.K. (2011). Is school bullying really on the rise?. Journal of Soc Psychology Educ, 14: 441-455.
Smith, P.K., Shu, S. (2000). What good schools can do about bullying: Findings from a survey in English schools after a decade of research and action. Journal of Childhood, 7, 193−212.
Troop, W.P. & Ladd, G.W. (2002). Teachers' beliefs regarding peer victimization and their intervention practices. Poster presented at the Conference on Human Development, Charlotte, NC.
Ttofi, M.M., Farrington, D.P. & Lose, F. (2012). School bullying as a predictor of violence later in life: A systematic review and meta-analysis of prospective longitudinal studies. Journal of Aggression and Violent Behavior 17, 405–418.
Yoon, J.S. & Kerber, K. (2003). Bullying: Elementary teachers' attitudes and intervention strategies. Journal of Research in Education, 69, 27−35.