با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
تأثیر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس به‌واسطه‌گری انگیزش معلمان و خوش‌بینی تحصیلی آنان در سطح مدارس متوسطه شهر سنندج: ارائۀ یک مدل

محمد امجدزبردست؛ خلیل غلامی؛ سمیه نعمتی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، صفحه 7-26

چکیده
  مهم‌ترین مبحث سازمان‌های آموزشی، اثربخشی مدارس و نحوۀ مدیریت و رهبری آن می‌باشد. با توجه به اهمیت نقش رهبری در ایجاد ساختارهای منعطف و حمایت‌کننده در زمینۀ اثربخشی، هدف از این پ‍‍‍‍‍‍‍ژوهش، بررسی الگوی ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی مدیران بر اثربخشی مدارس با شاخص‌های انگیزش شغلی و خوش‌بینی تحصیلی معلمان بود. پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی آنان در مدیریت رفتار کلاس

تورج هاشمی؛ فرشته گل‌پرور؛ اسکندر فتحی‌آذر

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، صفحه 27-40

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامة شناخت و مقابله با قلدری دانش‌آموزان بر باورها و دیدگاه‌های معلمان دربارة قلدری و خودکارآمدی ادراک‌شدة آنان در مدیریت رفتار کلاس بود. به‌منظور اجرای پژوهش، 40 نفر از معلمان زن دورة ابتدایی به شکل تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان

وحیده عبداللهی عدلی‌انصار؛ اسکندر فتحی‌آذر؛ نیدا عبدالهی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، صفحه 41-52

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دورۀ کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بوده است که 213 دانشجو در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرة درس ریاضی

بهمن سعیدی‌پور؛ فاطمه‌سادات میرمعینی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، صفحه 53-64

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه‌های یادگیری خودگردان مبتنی بر الگوی پینتریچ بر ارزش‌گذاری درونی و میزان نمرة درس ریاضی دانش‌آموزان تیزهوش شهر کرمانشاه انجام شده است. پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده از طرح چهار گروهی سالمون است. جامعة آماری 600 نفراست. حجم نمونه 60 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شده که در هر گروه 15 نفر به‌صورت ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعۀ علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد با نگاهی به آموزش عالی

وجیهه کریمی؛ عبدالرحیم نوه‌ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، صفحه 65-82

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعۀ علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد و آزمون این عوامل در وضعیت موجود آموزش عالی صورت گرفته است. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی پیمایشی و رویکردی آمیخته، پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به‌صورت متوالی انجام پذیرفت. در بخش کیفی 14 نفر از صاحب‌نظرترین افراد به کمک روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تبیین دلالت‌های دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی‌شناسی برای فرایند تدریس و یادگیری

محمد پورحسینی؛ سیدمهدی سجادی؛ محسن ایمانی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، صفحه 83-100

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین دیدگاه زیبایی‌شناختی جان دیویی برای فرایند تدریس و یادگیری است. در پژوهش حاضر، ما دو سوال داشته‌ایم: 1) زیبایی‌شناسی از دید جان دیویی چیست و دارای چه مؤلفه‌هایی است؟ 2) رابطه این مؤلفه‌ها با فرایند تدریس و یادگیری چگونه است؟ برای پاسخ‌گویی به این سوالات تحقیق از منابع کتابخانه‌ای متعدد به‌صورت فیش‌برداری ...  بیشتر

تاثیر افتراقی حمایت‌های شفاهی متمرکز و غیر متمرکز بر روی دانش شناختی و سازماندهی شناختی زبان‌آموزان ایرانی

منوچهر جعفری گوهر؛ محبوبه مرتضوی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1393، صفحه 101-114

چکیده
  این تحقیق به بررسی تاثیر حمایت‌های شفاهی متمرکز و غیر متمرکز بر روی دانش شناختی و سازماندهی شناختی گروهی از زبان‌آموزان مونث ایرانی پرداخته است. شش گروه از زبان‌آموزان به پنج گروه آزمون و یک گروه شاهد اختصاص داده شدند. همه گروه‌ها بر دانش شناختی و سازماندهی شناختی خود از طریق پیش‌آزمون و دو پس‌آزمون، یکی بلافاصله پس از اتمام ترم ...  بیشتر