دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، اسفند 1393، صفحه 7-114