با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه تبریز

2 استاد علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تفکر انتقادی با خلاقیت، باورهای خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دورۀ کارشناسی دانشگاه فرهنگیان شهر سنندج بوده است که 213 دانشجو در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسش‌نامه: تفکر انتقادی کالیفرنیا (CCTDI)، خلاقیت، خودکارآمدی عمومی (GSE) و همچنین معدل دانشجویان استفاده گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، روش رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های حاصل از تحقیق نشان داد که بین تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانشجو‌معلمان رابطۀ معنادار وجود ندارد، متغیرهای خلاقیت و خودکارآمدی تفکر انتقادی را در جهت مثبت پیش‌بینی می‌کنند و بین دانشجویان دختر و پسر در تفکر انتقادی و خلاقیت تفاوت معنادار وجود دارد ولی به لحاظ باورهای خودکارآمدی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Critical Thinking with Creativity, Self - Effica-cy Beliefs and Academic Performance of Teacher – Students

نویسندگان [English]

  • Vahideh Abdollahi abdi ansar 1
  • Eskandar Fathiazar 2
  • Nida Abdollahi 3

چکیده [English]

This research is studying the relationship of critical thinking, with creativity, self-efficacy beliefs and academic performance in teacher - students in Farhangian university of Sanandaj city. The research method is descriptive – correlation. Population of research was 213 male and female teacher - student in three academic groups: humanities, science and mathematics that they have been chosen by stratified random sampling method. Three questionnaires were used for collecting data: California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI), Creative and General Self – Efficacy (GSE) and also average marks of students. Pearson correlation test, t-test and multiple regression test have been employed for analyzing data. The findings of research showed that there was not meaningful relationship between critical thinking and academic performance. Variables of creativity and self - efficacy beliefs are predicting critical thinking in a positive direction. Also there was a significant difference between male and female teacher - student in critical thinking and creativity. But there was not a significant deference between self - efficacy of male and female teacher - students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher - Student
  • Critical thinking
  • Creativity
  • Self - Efficacy Beliefs
  • Academic Performance
شیخ‌الاسلامی، راضیه؛ رضوی، اصغر. (1384). "پیش‌بینی خلاقیت دانشجویان دانشگاه شیراز با توجه به متغیرهای انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و جنسیت". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم.
عاشوری، جمال. (1393). "ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک‌های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری". مجله علمی دانشکده پرستاری همدان، دوره بیست و دوم، شماره 3.
عبداللهی عدلی‌انصار، وحیده. (1382). "بررسی رابطه باورهای خوداثربخشی و مرکز کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز.
عبداللهی عدلی‌انصار، وحیده؛ فتحی‌آذر، اسکندر؛ علایی، پروانه. (1388). "نقش آمادگی برای یادگیری خود - رهبر و نگرش تفکر انتقادی در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز". فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره هفده.
فتحی‌آذر، اسکندر. (1384). "بررسی وضعیت آموزش عالی در استان آذربایجان شرقی، تبریز: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی".
---------- . (1387). روش‌ها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
فرمهینی فراهانی، محسن؛ پیداد، فاطمه. (1389). مهارت‌های زندگی. تهران: شباهنگ.
کرمی، آزادالله؛ علی‌آبادی، خدیجه. (1391). "نقش خلاقیت در پیش‌بینی تفکر انتقادی و شادکامی". مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره دوم، شماره دوم.
 
Artino, A.R. & Stephens, J.M. (2006). Learning online: motivated to self-regulate? Academic Exchange Quarterly. 10 (4), 176-182
Baker, M., Rudd, R. & Pomeroy,C. (2001). Relationships between critical thinking and creative thinking. http://www.pubs. aged.tamu.ofedu/conferences/pdf/e2c.pdf
Bandura, A. (1997). Self - efficacy: The exercise control. New yourk: Freeman.
Bleedorn, B.D. (1993). Toward an integration of creative and critical thinking. American Behavioral Scientist. 37 (1), 10-21
Bozic, M. (1987). Critical thinking through Creative Thinking. Retrieved Jen 15th, 20013, from: www.eric.ed.gov
Ching, S.C. & Chaun, L.W. (2004). The relationship among creative, critical thinking and thinking styles in Taiwan high school students. Journal of Instructional Psychology. 31(1),102-111
Emir, S. (2009). Education faculty students‘ critical thinking disposition according to academic achievement. World Conference on Educational Sciences, Turkish.
Facione, P.A. (2010). Critical thinking: what it is and it counts. Millbarae, CA: The California Academic press.
Fahim, M. & Nasrollahi, A. (2013). The relationship between Iranian EFL students' self - efficacy beliefs and critical thinking ability. Theory and Practice in Language Studies. 3(3), 538-543.
Fisher, A. (2001). Critical thinking: An introduction. Cambridge University Press
Fox, D. (2005). Measuring Confidence in Critical Thinking Ability and Perceived Self - Efficacy in Nursing Students: The Relationship. Midwest Nursing Research Society 29th Annual Research Conference Advancing the Clinical Research Enterprise: Translation and Dissemination Hilton.
Huy, P. & Phan, F. (2007). An examination of reflective thinking, learning approaches, and self - efficacy beliefs at the university of the South Pacific: A path analysis approach. Educational Psychology, 27 (6), 789-806.
Koray, O. & Koksal, M.S. (2009). The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on creative and logical thinking abilities of prospective teachers. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, V 10(1), 1-13.
Kumar, P. & Lai, R. (2006). The role of self-efficacy and gender difference among the adolescents. Retrieved May 11th, 20013, from: medind.nic.
Lau, S. & Li, W.L. (1996). Peer status and perceived creativity: are popular children viewed by peers an teachers as creative? Creativity Research Journal, 9(4), 347-352
Meece, J.L. (1991). Child and adolescent development for educators. New yourk: Mc Graw-Hill
Menssen, S. (1993). Critical thinking and the construction of knowledge. American Behavioral Scientist. 37(1), 85-93
Mertes, L. (2002). Critical thinking among colleges and graduates students. The review of Higher Education. Retrieved May 10th,20013 http://www.step,ufl,edu/.
Nicolaou, A.A. & Philippou, G.N. (2007). Efficacy beliefs, problem posing, and mathematics achievement. Journal of Research in Mathematics Education, (2) 308 – 317.
Pajares, F. & Miller, M.D. (1994). The role if self - efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem-solving: apath analysis. Journal of Educational Psychology.86, 193-203.
Paul, R.W. (1991). Staff development for critical thinking: Lesson plan remodelling as the strategy. In A. L. Costa (Ed.). Developing Minds (A Reseource Book For Teaching thinking). Revised Education, Volume1, Alexandria, Virginia: ASCD.
Phan, H.P. (2010). Critical thinking as a self - regulatory process component in teaching and learning. Psicothema, 22(2),284-292.
Rusbult, C. (2008). Creative thinking skills for life and education. Retrieved May 10, 2013, from:education/think/critical.hm
Schunk, D. & Pajares, F. (2001). The development of academic self - efficacy. In R.J. Sternberg & J. Kolligian, Jr.A. Wigfield. & J.S. Eccles (Eds.), development of achievement motivation (pp. 41-66). New Haven, CT: Yale University Press.
Shabani, F., Maktabi, G.H., Shein Yeylagh, M. & Morovati, Z. (2011). The relationship between academic self - efficacy and creativity with critical thinking in university students. Journal of Educational and Management Studies, (1):32-37.
Stephens, K., Karnes, R., Frances, A. & Whorton, J. (2001). Gender differences creativity among American India thirdand fourth grade students. Journal of American Indian Education, 40(1).
Steward, R.J. & Al-Abdulla, Y. (1989). An examination of the relationship between critical thinking and academic success on a University Campus.Retrieved May 6, 20013, from: http/:www.eric.ed.gov
Stewart, G., Seifert, T.A. & Rolheises,C. (2015). Anxiety and self - efficacy’ s relationship with undergraduate students’ perceptions of the use of metacognitive writing strategies. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning.6 (1),1-17.
Toren, K. (1993). Toward an integration of creative and critical thinking. American Behaviora l Scientist.37(1), 112-120
Wan Sulaiman, W.S. & Abdul Rahman, W.R. (2000). Relationship between critical thinking dispositions, perceptions towards teachers, learning approaches and critical thinking skills among university students. The Journal of Behavioral Science. 3(1), 122-133.
Wangensteen, S., Johansson, I.S., Bjork-strom, Woolfok, A.E. & Hoy, W.K. (1998). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control, Journal of Educational Psychology, 82, 81-91.
Woolfok, A.E. & Hoy, W.K. (1998). Prospective teachers’ sense of efficacy
Zeki, A. (2015). The effects of micro-teaching on the critical thinking dispositions of pre-service teachers. Australian Journal of Teacher Education. 40(6), 140-153.