با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام‌نور

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار مدیریت آموزشی عالی، دانشگاه خوارزمی

4 استاد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعۀ علوم انسانی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده‌بنیاد و آزمون این عوامل در وضعیت موجود آموزش عالی صورت گرفته است. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی پیمایشی و رویکردی آمیخته، پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به‌صورت متوالی انجام پذیرفت. در بخش کیفی 14 نفر از صاحب‌نظرترین افراد به کمک روش نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی، تعداد 245 نفر به روش تصادفی ساده از بین اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی و پیام‌نور استان اصفهان (تعداد 670 نفر) گزینش شدند. روایی سوالات مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامۀ محقق ساخته به روش محتوایی و هم‌زمان و پایایی به ترتیب با روش ضریب توافق (04/90) و آلفای کرونباخ (87/.) محاسبه گردید. یافته‌های کیفی مبتنی بر تحلیل داده‌ها به روش داده‌بنیاد و یافته‌های کمی حاصل تحلیل رگرسیون چندگانه و شاخص‌های توصیفی می‌باشد. نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که 9 عامل اصلی و 33 عامل فرعی به‌طور کلی بر مقوله محوری مطالعۀ حاضر مؤثر می‌باشد که در قالب شرایط عِلّی، زمینه‌ای و میانجی قابل تبیین می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying effective Factors on Humanities Development Management Based on Approach of Data Based Theory with Regard to Higher Education

نویسندگان [English]

  • Vajiheh Karimi 1
  • Abdorahim NavehEbrahim 2
  • HamidReza Arasteh 3
  • MohammadReza Behrangi 4

چکیده [English]

The present study aimed to study the effective factors on humanities develop-ment management with data based theory. The test of these factors was done in current situation of higher education in Iran. For this purpose, the research was carried out by descriptive – measurement method and mixed approach in qualitative and quantitative sections successively. To interview in the qualitative section, 14 clear – sighted people from the community were selected by using purposive sampling method and. in the quantitative section, 245 faculty members of governmental and Payame Noor Universities in Isfahan were selected by simple randomly method (Statistical population: 670 people). The validity of questions of semi - structured interview and the researcher made questionnaire by content and simultaneous method and its reliability were determined respectively by agreement coefficient method (90/04) and by Cronbach's alpha coefficient (0.87). Qualitative data was analyzed by data based analyzing method and quantitative data was analyzed by descriptive indicators and Multiple Regression method. General results of study showed that nine major and 32 minor factors are effective on main subject of this research that can be explained by cause, background and intermediate conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Management
  • Knowledge Development
  • humanities
آراسته، حمیدرضا. (1386). "چارچوبی برای تدوین نقشه توسعه علمی کشور: رویکرد سیستمی". فصلنامه رهیافت، دوره چهارم، ش 40.
ابراهیمی، مهدی. (1388). "زمینه‌ها و عناصر اساسی تولید علم". مجموعه مقالات درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی: دفتر اول. ص57.
اسدزاده، زهرا. (1387). "بررسی میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه زابل". پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری. دانشگاه آزاد واحد تهران.
انتظاری، یدالله. (1392). "تحلیلی بر عملکرد بودجه در دانشگاه‌های دولتی". فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. ش 57.
بهرنگی، محمدرضا؛ حسینیان، سیمین. (1387). "بسترسازی افزایش اثربخشی رشته‌های علوم انسانی با کاهش موانع ادراک متقابل سایر رشته‌ها". مقالات کنگره علوم انسانی. ج 8.
پاریاد، رحمان. (1387). "چالش‌های فراروی تحقیقات در حوزه علوم انسانی". مجموعه مقالات علوم انسانی. ج 5.
توفیقی، جعفر؛ فراستخواه، مقصود. (1381). "لوازم ساختاری توسعه علمی در ایران". فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. ش 25.
خورسندی، علی. (1387). "علوم انسانی در ایران و راه‌های ارتقاء آن". مجموعه مقالات کنگره علوم انسانی. ج 7.
داوری اردکانی، محمد. (1379). "سیاست علم و تکنولوژی". نامه فرهنگستان علوم. شماره 16.
ذاکرصالحی، غلامرضا. (1389). "وضعیت تولید و انتشار کتاب‌های علوم اجتماعی در ایران براساس الگوهای علم‌سنجی". مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره یازدهم، ش 1.
ربانی خوراسگانی، علی؛ قاسمی، وحید؛ ربانی، رسول؛ ادیبی‌سده، مهدی؛ افقی، نادر. (1390). "تحلیل جامعه‌شناختی شیوه‌های تولید علم؛ تاملی در رویکردهای نوین". فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره چهارم. ش 4.
رحمان‌سرشت، حسین. (1382). رئوس برنامه تحول در علوم انسانی و اجتماعی ایران. وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
رفیع‌پور، فرامرز. (1381). موانع رشد علمی ایران و راه‌حل‌های آن. تهران: شرکت سهامی انتشار.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1392-1388). قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران.
ساکی، رضا. (1387). "تفکر نظام‌گرا: پیش‌نیاز توسعه پژوهش در حوزه علوم انسانی". مجموعه مقالات کنگره علوم انسانی. ج 7.
شریعتمداری، علی. (1384). جایگاه علوم انسانی در تولید علم. تهران: سازمان چاپ نشر دفتر فرهنگ اسلامی.
صافی، احمد. (1386). "اهمیت جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش، تلاش‌ها، چالش‌ها و سیاست‌های آینده". پژوهش‌نامه آموزشی پژوهشکده تعلیم و تربیت. شماره 35.
صبوری، علی‌اکبر. (1383). "بررسی کارنامه پژوهشی ایران در سال 2002 میلادی". فصلنامه رهیافت. ش 28.
صدیق سروستانی، مهدی. (1377). "بررسی عوامل مؤثر بر رشد و پویایی تحقیقات علوم انسانی در دانشگاه تهران". مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.
عباداللهی، حمید. (1387). "موانع رشد و پویایی علوم انسانی در ایران". مجموعه مقالات علوم انسانی. ج 5.
عزیزی، نعمت‌الله. (1387). "وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها". مجموعه مقالات علوم انسانی. ج 6.
عیوضی، محمدرحیم. ( 1387). "آسیب‌ها و موانع علوم انسانی در ایران". مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی. ج8.
فضل‌الهی، سیف‌اله؛ ملکی‌توانا، منصوره. (1390). "راه‌کارهای برون‌رفت از موانع فرهنگی تولید علم در دانشگاه‌ها". فصلنامه معرفت، سال بیستم، ش 171.
فکوهی، ناصر. (1379). از فرهنگ تا توسعه: توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران. تهران: انتشارات فردوس.
قانعی‌راد، محمدامین. (1383). "گفتگویی پیش‌الگویی در جامعه‌شناسی ایران". مجله جامعه‌شناسی ایران. دوره پنجم، شماره 1.
قبادی، حسینعلی. (1387). "آسیب‌شناسی علوم انسانی در ایران". مقالات کنگره ملی علوم انسانی. ج 5.
قراملکی، فرامرز احد. (1380). روش‌شناسی مطالعات دینی. مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
کارنما، اسداله. (1387). "نقش نهادهای کشور در ارتقاء علوم انسانی دانشگاه‌ها". مجموعه مقالات علوم انسانی. ج 2.
کریمیان، زهرا و همکاران. ( 1389). "بررسی تأثیرات متقابل جامعه، محققین و دانشگاه بر تولید علم". تهران: فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ش 12.
کوگلان، اندی. (2011). رشد فزاینده تولید علم ایران در جهان.
ملک، حسن؛ ساروخانی، باقر. (1387). "تحلیل جامعه‌شناختی نقش انجمن‌های علمی در فرایند سیاست‌گذاری آموزشی و پژوهشی کشور". مقالات کنگره علوم انسانی. ج 8.
منصوری، رضا. (1381). "همچنان اعتقادی به پژوهش نداریم". خبرنامه تحقیقات و فناوری. ش 26.
موسوی، میرفضل‌اله. (1389). "بررسی امکان ارتقای ایران به ده کشور اول تولیدکننده علم در جهان". فصلنامه رهیافت. ش 30
مهدی، رضا؛ یمنی‌دوزی سرخابی، محمد؛ صباغیان، زهرا؛ فاطمی، حسن؛ متحدی، علی‌اکبر. (1388). "ارزیابی استراتژی‌های ملی پژوهش و تولید علم در گروه فنی – مهندسی". فصلنامه آموزش مهندسی ایران. سال یازدهم، ش 42.
مهرمحمدی، محمود. (1380). جستارهایی در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.
میرزاپور ارمکی، ابوالفضل. (1390). "اهمیت و ضرورت تحول علوم انسانی و تولید علم دینی و راه‌کارهای تحقق آن". فصلنامه رهیافت، ش 49.
میرفردی، اصغر. ( 1387). "آسیب‌شناسی و واکاوی نقش علوم انسانی در توسعه همه‌جانبه کشور". مقالات کنگره ملی علوم انسانی. ج 6.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری. (1381). "نیازسنجی در اولویت‌‌بندی طرح‌های پژوهشی کشور". فصلنامه سیاست علمی و پژوهش رهیافت. ش 27.
 
 
 
Backer, T.E. (2006). Focus of knowledge utilization. / www.ncddr.org/du/products / Review/.
Banner, J.M. & Cannon H.C. (1999). the Elements of Teaching. Yale University press.
Bloom, Allan. (1982). ’University Standard and the Decline of Humane Learning in the Western University on Trial, Ed. By John W. Chapman (Berkeley: University of California Press.
Clark, Tony. (2006). OECD Thematic Review of Tertiary Education. Country report: United Kingdom.
Clemins, Patrick J. (2011). "Introduction to the Federal Budget". American Association for the Advancement of Science.
Clemins, Patrick. (2011). "R&D in the President's FY 2011 Budget".
Dobriansky, P. (2006). The Art of Science Diplomacy, US Department of State Magazine, Vol. 502.
Fuhrman, M. (2001). r.org/du/products/ review5.
Funk, S.G., Tornquist, M.T., Wiese, R.A. & Champagne, E.M. (1995). Barriers and Facilitators of Research Utilization: An Integrative review. Nursing Clinics if north America, 30, 395-407.
Gray, Mel. (2008). “Knowledge Production in Social work: The Gold Standard of Mode 2?, 34th Biannual Congress of the International Association of Schools of Social Work (IASSW) Transcending Global-Local Divides, Durban, South Africal,20-24th.
Guan, J. and K. Chen. (2010). Measuring the Innovation Production Process: A Cross - Region Empirical Study of China’s High - Tech Innovations. Technovation 30(5): 348-358.
Guimaraes Pereira, A. (2007). "Science Communications". The Novi Sad Knowledge Assessment Methodologies, Fall School.
Gummet, Philip. (1991). “The Evolution of Science and Technology Policy: A UK, Science and Public Policy, Perspective”. Pp31-37.
Hayton, A. & A. Paczuska. (2004). Introduction: Education in Demand? In Hayton, A. & Paczuska (eds); Access, Participation and Higher Education: Policy and practice; London: Kogan Page.
Hennink. M, Stephenson. R. (2004). Using Research to inform Health Policy: Barriers and Strategies in Developing Countries, opportunity and Choices Working Paper. N, 9. Pp1-37.
Hicks, D. (2004). “The four literatures of social science” in Moed, H.F. (Ed.), Handbook of quantitative science and technology research, pp. 473–496. Dordrecht: Kluwer Academic.
Holm, V.M. & Liinason, M. (2005). Discip-linary boundaries between the social sciences and humanities: National report on Norway.
Holt, R. (2008). Knowledge utilization in Education. www.thedratner. com.
Hood, Christopher. (1995). The new public management in the 1980s: variations on a theme. Accounting, Organizations and Society, 20(2/3), 93-109.
Hood, P. (2005). Perspectives on knowledge utilization in Education. www. westED.org/ online.
Hopkins, D.A. (2001). Teachers guide to Classroom Research. Third edition Buckingham.U.K.P78.
http:// www.Horizon 2020: The Framework program For Research and Innovation.
http://www.AHRC.Uk/Arts and Humanities Research Council of Great Br (2013).
https://www.ria.ie/ about/ our – work/ Task Force Academy for Humanities and Social Sciences Federation of Europe 2012
Humanities Massachusset Foundation (MFH). (2005). What are Humanities, Massachusset Foundation for the Humanities, retreved from: http://www. mfh.org/ foundation/ human. Htm.
Jackson, S.E., M.A. Hilt & A.S. Denisi. (2013). Managing Knowledge for Sustain Competetive Advantage. San francisco. USA. Black Well Publishing.
Klein, J.T. (2005). Humanities, Culture and Interdisciplinary: The Changing American Academy, New York: State University of New York Press.
Klein, J.T. & Newell, W.H. (1998). Advancing the social sciences through the Interdisciplinary enterprise, IN W.H. Newell (Ed), Interdisciplinary: Essays from the Literature, New York: CEEB,PP:3-22.
Lason, J. and Azizi, N. (2006). Education, Training and the Economy: preparing Young people for a Changing Labour Market. Institute for Educational Research: Jyvaskyla University Press.
Leach. A. James,. (2011). The summery of statement in Congress of America. Base of National Endowment for the Humanities.
Levacic, R. & Glatter, R. (2001). Really Good Ideas: Developing Evidence-informed Policy and Practice in Educational Leadership and Management. Educational Management and Administration, 29(1), 5-25.
Lord. K.M and Turekian. V.C. (2007). Time for a New Era of Science Diplomacy, Science, Vol. 315.
Majumder. MAA. (2004). Issues and Priorities of Medical Education Research in Asia. Annals Academy of Medicine. 33(2). Pp: 257-263.
McClinton, J. (1997). Stetler Model of Research Utilization. By website. Web site: P192, 1997.
Moed, H.F. (2007). UK Research Assessment Exercise: Informed Judgments on Research Quality or Quantity?, Scientometrics, 11: Online.
Moravee, John. (2007). “A New Paradigm of Knowledge Production in Minnesota Higher Education: A Delphi Study: University of Minnesota for the Degree of Doctor of Philosophy.
Nowotny, t, Scott, P., Gibbons, M. (2006). “Mode2” Revisited: The New Production of Knowledge”, Minerva, 41(3), pp. 179-194.
OECD. (2005). Science, Technology and Industry Scoreboard Towards a Knowledge - Based Economy”.
OECD. (2007). Research and Development Statistics. Gross domestic Expenditure on R&D by sector of performance and source of Funds. Vol 2007 release 1, tableE1.
Olade, R. (2008). Tyler collaborative research utilization, USA. 26th september poster.
Peterson, JC, et al. (2007). Framework for research utilization applied to seven case studies, America.
Piganiol, Pierre. (2010). “Laying the Foundations of French Science”, Policy Science and Public, Vol 1/8, No. 1, Feb.1991, PP23-30.
Sampt. B and D. Mowery. (2005). University in National Innovation System, P.209.
Schler, M. (1996). Problems of a Society of Knowledge, tr. M. S. Frings, P.100.
Schofer, Evan: Franciscco O. Ramirez and John W.Meyer. (2000). The Effects of science on National Economic Development,1970 to 1990.
Seipel, M. (2006). Interdisciplinarity: An Introduction, Tru, an state University, Kirksville, Missouri.
Selin, Lindgren, E. (2001). Sidas Support to NUSESA- Network of Users of Scientific Equipment in Eastern.
Sivertsen, G., Larsen, B. (2012). “Comprehensive bibliographic coverage of the social sciences and humanities in a citation index: An empirical analysis of the potential”, Scientometrics, Vol. 91, Issue 2, pp. 567-575.Smith, K. (1990). What is The Knowledge Economy?, p.43.
Stigler, J.W. (2001). Cultures of Mathematlinics instruction in Japanese and American elementary school.
Wachtler. C, alundin. S, Troein. M. (2006). Humanities for Medical Students? A Qualitative Study of a medical Humanities Curriculum in a medical School Program. BMC Med Edu; 6: 16.
www.esf.org/.../humanities-researchers/ Report of the Working Group on Science, Technology and Humanities of Europe (2008, 2011).
www.innovation.gov.au/.../Budget/.../SRI Budget T/ The Australian Government’s 2012-13 Science, Research and Innovation Budget Tables.