با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش، تمامی ‌دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1392-1391 در شهر اصفهان بود که از میان آنان تعداد 40 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، برگه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش‌نامه خودکارآمدی شرر (1996) بود. پس از اعمال مداخله پس‌آزمون و بعد از 4 ماه آزمون پیگیری اجرا شد. یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار 20 -SPSS و آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که ارائه مداخله مبنی بر آموزش تکنیک‌های فراشناختی باعث افزایش 2/71% خودکارآمدی در مرحله پس‌آزمون و 6/70% این ویژگی در مرحله پیگیری شد (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Metacognitive Techniques Training on Girl Students Self - Efficacy in High Schools of Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Fazlolah Mirderikvand 1
  • Saeideh Sabzian 2
  • Hoshang Garavand 2

چکیده [English]

The purpose of this study was An investigation of the Effectiveness of metacognitive techniques training on girl students Self-efficacy in high schools of Isfahan city. Present study was performed by quasi-experimental method with pre-test - post-test and follow-up. The statistical population was all high school girl students in the school year 1391-1392 in Isfahan city that sample groups were randomly selected among them by cluster sampling method. measurement instruments in the study was demographic questionnaire and Sherer self-Efficacy Scale (SES) that performed after intervention the post – test, and follow up test was performed four months later. findings were analyzed by using descriptive and inferential statistical test and software SPSS-20. The results of covariance analysis showed that presenting intervention based on metacognitive techniques training cause increasing 71/2% of self-efficacy in post-test step and increasing 70/6% of This feature in follow up step (P≤005). Based on findings of this study can conclude that presenting intervention based on metacognitive techniques was effective in increasing self-efficacy; thus this study suggested using metacognitive techniques in order to increasing self-efficacy in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive Techniques
  • Self - Efficacy
  • Girl Students
  • Training Effectiveness
خرازی و کمالی. (1387). "بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی". مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 38 (3): 87-69.
عزیزی ابرقویی، محسن. (1387). "رابطة بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد". پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
کرامتی، هادی؛ شهرآرای، مهرناز. (1383). "بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی". مجله علوم انسانی، نوآوری‌های آموزشی، 4 (1): 115-103.
مصطفایی، علی؛ محبوبی، طاهر. (1385). تفکر و فراشناخت: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربرد آن. تهران: نشر پرسش.
مقتدری، لیلا؛ خانجانی، زینب. (1390). "اثربخشی آموزش راهبرد شناختی / فراشناختی بر خودکارآمدی و توانایی حل مسئله ریاضی در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی". ششمین کنگرة روان‌پزشکی کودک و نوجوان. تبریز.
مهر محمدی، محمود. (1384). مبانی علمی هنر تدریس. تهران: انتشارات سمت.
یوسف‌زاده، محمدرضا؛ یعقوبی، ابوالقاسم؛ رشیدی، معصومه. (1391). "تأثیر آموزش مهارت‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دورة متوسطه". روان‌شناسی مدرسه، 1 (3): 133-118.
 
 
 
Bandura, A. (2004). Social cognitive theory: and agnatic perspective, Annual Review of Psychology, 52, 1-26.
Bong, M. (2001). Role of Self - efficacy and task-value in predicting college students course performance and future enrollment intention. Contemporary Educational Psycology,26(4), 553-57.
Greene, B.A. & Miller, R.B. (1996). Influences oncourse performance: Goal, perceived ability, and selfregulation. Contemporary Educational Psychology, 21،181-192.
Hickey M & et al. (1992). Cardiac Diet and Exercise self- Efficacy. Nursing Research. 41(6): 347-351.
Jakubowski, T.G. & Dembo, M.H. (2004). Theinfluences of self - efficacy, identity style and stage ofchange on academic self - regulation. Journal of CollegeReading and Learning, 35, 5- 9.
Kabat- Zinn, J. (2005). Coming to our senses: Healing ourselves and world through mindfulness New York: Hyperion.
Kurt, T. Duyar, I. & Calik, T. (2011). Are we legitimate yet? A closer look at the casual relationship mechanisms among principal leadership, teacher selfefficacy and collective efficacy. Journal of Management Development, 31(1):71-86.
Maddux, J.E. (2010). The power of believing you can. Hand book of positive psychology Oxford University Press,
Pajares, F. (1997). Current directions in self - efficacy research. In. M.L. Maehr & P.R.
Paris, Scott. G. & Paris, Allison. H. (2001). Classroom applications of research on self - regulated, learning. Educational Psychologist, 36, 89 -101
Pender N.J; Murdaugh C. & Parsons M.A. )2006. (Health education in nursing practice. Upper Saddle River, NJ: Pearson /Prentice-Hall.
Schunk, D.H. (2003). Self - efficacy for reading and writing: Influence of modeling, goal setting, and self - evaluation. Reading and Writing Quarterly, 19, 159-172.
Schwarzer R, & Luszczynsk A. )2005.( Self - efficacy adolescence risk taking behavior and health. In: Self - Efficacy Beliefs of Adolescents. Information age publishing; 139-159.
Sharaw, H. (2006). The effects of gender of grade level on the motivational need of achievement. Journal Of Family And Consumer Sciences Education, 23(2), 19-26.
Wells, A & Certwright- Hatton, S. (2004). A short form of metacognitions questionnaire. Behavior Research and therapy, 42(4), 385-396.
Yazici, H.; Seyis, S. & Altun, F. (2011). Emotional intelligence and self - efficacy beliefs as predictors of academic achievement among high school student. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2319-2323.
Zajacova, A. & Lynch, S.M. (2005). Self-efficacy, stress and academic success in college. Journal of Research in Higher Education, 46(6): 677-706.