دوره و شماره: دوره 2، شماره 8 (1394)، خرداد 1394، صفحه 7-110