با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران
اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان

فضل‌اله میردریکوند؛ سعیده سبزیان؛ هوشنگ گراوند

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، صفحه 7-16

چکیده
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر اصفهان بود. پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل اجرا شد. جامعة آماری این پژوهش، تمامی ‌دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه در سال تحصیلی 1392-1391 در شهر اصفهان بود که از میان آنان ...  بیشتر

رابطة سبک‌های یادگیری کلب و هیجان‌های مثبت و منفی تحصیلی با یادگیری خودگردان

فیروزه سپهریان‌آذر؛ امجد اقبالی

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، صفحه 17-30

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک‌های یادگیری کلب، هیجان‌های مثبت و منفی تحصیلی با یادگیری خودگردان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و در قالب یک طرح همبستگی است. جامعة آماری، کلیة دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز (7000 نفر) در سال تحصیلی 93 -1392 بودند. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 363 نفر (182 دختر و 181 پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

ارتباط خودتنظیمی و تسلط جمعی با بهزیستی روان‌شناختی

رقیه قربانی؛ محبوبه فولادچنگ

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، صفحه 31-42

چکیده
  امروزه یکی از دغدغه‌های نظام‌های آموزشی دنیا، ارتقای بهزیستی و سلامت روان یادگیرندگان است و از آنجا که عوامل فردی و اجتماعی گوناگونی در داشتن احساس بهزیستی تأثیرگذارند، شناسایی متغیرهای مرتبط با این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین ابعاد خودتنظیمی و تسلط جمعی با بهزیستی روان‌شناختی است. روش پژوهش، همبستگی ...  بیشتر

مدل‌‌یابی روابط بین باورهای هوشی، معرفت‌شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام‌نور

صمد عابدی؛ بهمن سعیدی پور؛ مهران فرج الهی؛ محمدحسن صیف

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، صفحه 43-68

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین متغیرهای باورهای هوشی، باورهای معرفت‌شناختی و باورهای انگیزشی با یکدیگر و نیز نقش آنها بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) دانشجویان دانشگاه پیام‌نور در قالب مدل علّی و بهروش تحلیل مسیر است. به منظور آزمون فرضیه‌ها، نمونه‌ای شامل 600 نفر دانشجو از مراکز مختلف دانشگاه پیام‌نور ...  بیشتر

بررسی رابطة صلاحیت‌های حرفه‌ای با توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان

محمد فرزانه؛ جواد پورکریمی؛ میترا عزتی

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، صفحه 69-88

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای و توانمندی روان‌شناختی دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه دبیران مقطع متوسطۀ (پسرانه و دخترانه) شهرستان شیروان در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد که تعداد آنها برابر ...  بیشتر

بررسی تأثیر نوع سؤال و سطح پردازش سؤالات در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان

حسین زارع؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج الهی؛ عثمان آچاک

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، صفحه 89-98

چکیده
  ویژگی‌های آزمون، در کنار ویژگی‌های شخصیتی پاسخ‌گویان می‌تواند باعث بهبود بازیابی مطالب باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطح پردازش سؤالات در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان است. روش تحقیق آزمایشی با دو عامل (نوع سؤال و سطح پردازش سؤال) است. تعداد 128 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده ...  بیشتر

رابطة ابعاد کمال‌گرایی با اضطراب حالتی/خصلتی در دانش‌آموزان دبیرستانی تیزهوش

سمیه ساداتی فیروزآبادی

دوره 2، شماره 8 ، خرداد 1394، صفحه 99-110

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد کمال‌گرایی با اضطراب حالتی/خصلتی در دانش‌آموزان دبیرستانی (متوسطه دوم) تیزهوش شهر شیراز است. در پژوهش حاضر، 203 نفر دانش‏آموز دبیرستانی (103 دانش‌آموز دختر و 100 دانش‌آموز پسر) شرکت داشتند. داده‏های پژوهش از طریق پرسش‌نامة کمال‌گرایی مثبت و منفی‌تری شورت و همکاران و پرسش‌نامه اضطراب حالتی/خصلتی ...  بیشتر