با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سبک‌های یادگیری کلب، هیجان‌های مثبت و منفی تحصیلی با یادگیری خودگردان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و در قالب یک طرح همبستگی است. جامعة آماری، کلیة دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سقز (7000 نفر) در سال تحصیلی 93 -1392 بودند. جهت دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 363 نفر (182 دختر و 181 پسر) با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، به عنوان نمونة مورد مطالعه، از این جامعه انتخاب شدند؛ و از آنها خواسته شد تا به پرسش‌نامه‌های هیجان‌های تحصیلی پکران، گوئتز و فرینزل (2005)، راهبردهای یادگیری خودگردان پینتریچ و دی گروت (1990) و سبک‌های یادگیری کلب (2007) پاسخ دهند. داده‌های پژوهش با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطة بین سبک‌های یادگیری کلب و یادگیری خودگردان، معنادار نیست. رابطة بین لذت از کلاس و امیدواری با یادگیری خودگردان مثبت و معنادار است. همچنین رابطة اضطراب، خستگی و عصبانیت با یادگیری خودگردان منفی و معنادار است. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، سبک‌های یادگیری و هیجان‌های تحصیلی 29 درصد تغییرات مربوط به یادگیری خودگردان را تبیین می‌کنند. هیجان‌های تحصیلی قادر به پیش‌بینی یادگیری خودگردان هستند که از میان آنها متغیر لذت از کلاس بالاترین قدرت پیش‌بینی‌کنندگی را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Kolb Learning Style and Positive and Negative Academic Emotion with Self - Regulation Learning

نویسندگان [English]

  • firouzeh sepehrian azar 1
  • Amjas Eghbali 2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between the Kolb learning style and positive and negative academic emotions with self - regulation. The research method was descriptive and correlation. The population of this research consisted of all high school students of Saqqez city (7000 student) in 2013-2014 school year. To achieve our aim, first, 363 students (182 female and 181 male) were selected by multiphase cluster random sampling from this population as samples of this study. Then, the academic emotions questionnaire of Pekrun, Geuetz, Frenzel (2005), strategies forself regulated learning Questionnaire of Pintrich and De Gegroot (1990) and kolb learning style inventory (2007) were used as instruments for data collection. The data were analyzed by using mean, standard deviation, Pearson correlation, and step by step regression. The results showed that there is no meaningful relation between Kolb learning style and self - regulation learning. Enjoy of classroom and hope was positively associated with self - regulation and, anxiety, boredom and anger was negatively associated with self- regulation. The results of stepwise regression analysis reveals that learning styles and academic emotions describe 29 percent of self - regulation. Academic emotions can predict self regulation learning that enjoy of classroom was the best predictor of self - regulation among them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kolb Learning Style
  • Academic Positive Emotions
  • Academic Negative Emotions
  • Self – Regulation Learning
بهروزی، ناصر؛ پروینیان‌نسب، محمد؛ شهنی ییلاق، منیجه. (1392). "مقایسه دانش‌آموزان دبیرستانی پسر شهرستان دهدشت با سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ خلاقیت و راهبردهای یادگیری خودگردان". فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، سال بیستم، دوره جدید شماره 3.
توکلی‌زاده، جهانشیر. (1390). "بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد". فصلنامه اصول بهداشت روانی. دوره 13، شماره 51، صفحه 9-250
حسن‌زاده، رمضان. (1386). انگیزش و هیجان. تهران: نشر ارسباران، چاپ اول، صص. 157-42.
حسینی، فریده‌السادات؛ خیر، محمد. (1390). "نقش ارزیابی شناختی در تبیین رابطه ابعاد فرزندپروری با هیجانات تحصیلی ‌ریاضی و تنظیم هیجانی". فصلنامة مطالعات آموزش و یادگیری، دوره سوم، شماره اول، 139، صص 46- 17.
رضایی، اکبر؛ خورشا، محسن؛ مقامی، حمیدرضا. (1391). "بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‌های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و علوم پایه". فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. شماره بیست و ششم، سال هشتم، ص 211-234.
رضویه، اصغر؛ لطیفیان، مرتضی؛ فولادچنگ، محبوبه. (۱۳۸۵). "بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش مهارت‌های خودگردانی و افزایش باورهای خودبسندگی بر کارکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی". مجله اندیشه‌های نوین تربیتی، شماره ۳، ص ۷-۲۵.
سلیمان‌نژاد، اکبر؛ حسینی‌نسب، سیدداوود. (1391). "تأثیر تعاملی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک‌های شناختی دانش‌آموزان بر عملکرد حل مسئله ریاضی". مجله مطالعات آموزش و یادگیری. دوره چهارم، شماره دوم، ص81-113.
سیف، علی‌اکبر. (1387). روان‌شناسی پرورشی، ویرایش ششم، تهران، انتشارات آگاه.
عاصمیان، فهیمه. (1384). "بررسی رابطه سبک‌های شناختی (واگرا، همگرا، جذب‌کننده و انطباق یابنده) با مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
عباس‌زاده، عباس؛ جمشیدی، ناهید؛ نجفی کلینی، مجید. (1390). "مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان پرستاری در سال 1376". گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، دوره هشتم، شماره دوم، ص 195-199
قاسمی، نظام‌الدین؛ ربیعی، مهدی؛ عبدی، حمید؛ کلانتری، نجمه. (1391). "ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس اصلاح شده سبک‌های یادگیری کلب در میان دانشجویان و همبستگی آن با رشته تحصیلی و جنسیت". دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. جلد 7، شماره 3، ص 361-367.
گلدوست، اصغر؛ معینی‌کیا، مهدی. (1388). "رابطة راهبردهای یادگیری خودتنظیم و راهبردهای انگیزش برای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل". دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی، شمارة بیست و سوم، ص. 85-100.
مردعلی، لیلا؛ کوشکی، شیرین. (1387). "رابطه خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی". اندیشه و رفتار: دوره 2، شماره 7، بهار1387، ص:71.
نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ ولی‌اله، فرزاد؛ عرب‌زاده، مهدی؛ کاووسیان، جواد. (1391). رابطه خودپنداره تحصیلی، هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی با یادگیری خودگردان". فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال 6، شماره 1(21)، صص. 119-103.
نیکدل، فریبرز؛ کدیور، پروین؛ ولی‌اله، فرزاد؛ عرب‌زاده، مهدی؛ کاووسیان، جواد. (1392). "بررسی نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی در ارتباط میان اهداف پیشرفت و راهبردهای خودگردانی یادگیری: ارائه الگوی ساختاری". مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره پنجم، شماره دوم، پیاپی 65، ص 113-136.
 
 
 
Azevedo, R. (2009). Theoretical, conceptual, methodological, and instructionalissues in research on metacognition and self-regulated learning: Adiscussion. Metacognition Learning, 4(1): 87–95.
Bostrom, L. & Lassen, L.M. (2006). Style, learning strategies and meta-cognition. Education Training, vol. 48., pp 178- 189.
Cabi, E., Yacinalp, S. (2012). Lifelong learning considerations: relationship between learning styles and learning strategies in higher education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(2), 4457 – 4462.
Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination inhuman behavior. New York: Plenum Press
Fredrickson, B.L. & Joiner, T. (2002). Positive emotion trigger upwards spirals of well- being. Journal of Psychology Science, 13, pp. 172-179.
Goetz T., Zirngibl, A., Pekrun, R., Hail, N.C. (2003). Emotion, learning and achiievment form an educational - psychological perspective. In P. Mayrning & C. Rhoeneck (Eds), learning emotion: the influence of affective factors on classroom learning, Frankfurt am main: peter leng, pp 190.
Jamieson, G.E. (2010). Investigations the kolb learning style inventorys ipsative scores using semantic differential and likert scaling Thesis. Submitted to Northern Michgan University In partial fulfillment of the requirments for the degree of Master of Arts in education.
Joy, S.A., Kolb, D.A. (2009). Are there cultural differences in learning style? International. Journal of Intercultral Relations, 33, 69-85.
Kolb, D.A. (1991). Organizational Behavior an Experimental Approach, Prentice-Hill.
Kolb, D.A. (2007). Kolb learning style inventory: LSL workbook: Boston: HayGroup.
Lamberski, R. (2002). Kolb learning style inventory. Available at http: //www. coe.iup.edu/rjl/instruction/cml50/self interpretation/kolb.htm.
Pekrun, R. (2006). The control -value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research andpractice. Educational Psychology Review, 18(4):315–341.
Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L.M., Stupnisky, R.H., Perry, R.P. (2010). Boredom in achievement setting: control- value antecedents and performance outcomes of a neglected emotion. Journal of Educational Psychology, 102. Pp, 531-549.
Pekrun, R., Goetz T., Titz, W., Perry, R.P. (2002). Academic emotions in students self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Educational Psychologist,37(2), 91- 106.
Pintrich, P.R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational, 31(6).459-470.
Pintrich, P.R., De Groot, E.V. (1990). Motivational and self - regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, Vol. 82, No. 1, 33-40
Schunk, D.H. (2008). Metacognition, self-regulation, and self - regulated learning: Research recommendations. Educational Psychology Review, 20 (4):463-467.
Schutz, P.A., Hong, J.Y., Cross, D.I., Osban, J.N. (2006). Reflections on investigating emotion in educational activity setting, Journal of Educational Psychology Review,18, 343-360.
Shiue, Y.M. (2003). The effects of cognitive learning style and prior computer experience onTaiwanese college student’s computer self - efficacy in computer literacy courses. Journal of Educational Technology Systems, 31(4):393-409.
Swisher, K. (1994). American Indian Learning Survey: An Assessment of Teachers’ Knowledge, Journal of Educational Issues of Language Minority Students, Vol. 13, pp: 59-79.
Zimmerman, B.J., Martins – pons, M. (1986). Development of structuredinterview for assessing students use of self- regulated learningstrategies, American educatin research journal, 23(4), 614- 628.