با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 1. دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

2 2. دانشیار بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه یکی از دغدغه‌های نظام‌های آموزشی دنیا، ارتقای بهزیستی و سلامت روان یادگیرندگان است و از آنجا که عوامل فردی و اجتماعی گوناگونی در داشتن احساس بهزیستی تأثیرگذارند، شناسایی متغیرهای مرتبط با این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین ابعاد خودتنظیمی و تسلط جمعی با بهزیستی روان‌شناختی است. روش پژوهش، همبستگی است و بدین منظور تعداد 300 نفر (170 دختر، 130 پسر) از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر شیراز به روش تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های یادگیری خودتنظیمی (بوفارد و همکاران،1995)، تسلط جمعی (هابفول، 2000 (و بهزیستی روان‌شناختی (ریف،1989) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل یافته‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، بیانگر ارتباط مثبت و معنی‌دار بین ابعاد خودتنظیمی (فراشناخت، شناخت و انگیزش) و نیز تسلط جمعی با بهزیستی روان‌شناختی است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری به شیوة گام به گام نشان داد که فراشناخت، انگیزش و تسلط جمعی با هم قادر به پیش‌بینی 26 درصد از تغییرات نمرة کل بهزیستی روان‌شناختی هستند. با توجه به ارتباط بین متغیرها و پیش‌بینی بخشی از تغییرات بهزیستی روان­شناختی به وسیلة خودتنظیمی و بخشی به وسیله تسلط جمعی،لازم است معلمان و والدین، هم اهمیت تلاش­های فردی و هم کمک گرفتن به موقع و بجا از اطرافیان را برای دانش‌آموزان مشخص سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relation of Self - Regulation and Communal Mastery to Psy-chological Well - Being

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Ghorbani 1
  • Mahbobeh foolad Chang 2

چکیده [English]

In recent years, more attention is paid to the more subtle aspects of school life such as students' well - being. Therefore, knowing personal and social factors related to well - being is necessary. The aim of this research is to study the relation of self- regulation and communal mastery to psychological well - being.
The research is correlational and the sample consisted of 300 (130 male, 170 female) students from Shiraz schools were chosen by multistage random cluster sampling. They completed self - regulation (Bouffard et al., 1995) communal mastery (Hobfoll, 2000) and psychological well-being (Ryff, 1989)Questionnaires. For data analysis, Pearson correlations and stepwise regression analysis were used.
The results indicated a significant positive relationship between the dimensions of self - regulation (metacognition, cognition & motivation) and communal mastery to psychological well-being. Also, the results showed that metacognition, motivation and communal mastery could explain 26% of psychological well-being variations. In sum, these results showed that teachers must remind students the importance of personal efforts and proper help - seeking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self - Regulation
  • Communal Mastery
  • Psychological Well - Being
ابوالقاسمی، عباس؛ برزگر، سبحان؛ رستم اوغلی، زهرا. (1393). "اثربخشی آموزش یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی". ناتوانی‌های یادگیری، (2)4، 6-21.
بیانی، علی‌اصغر؛ کوچکی، محمد؛ بیانی، علی. (1387). "روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف". روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 4(2)، 146-154.
توکلی‌زاده، جهانشیر؛ ابراهیمی‌قوام، صغری؛ فرخی، نورعلی. (1390). "بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر". اصول بهداشت روانی، (13)3، 9-25.
جوکار، بهرام. (1385). "بررسی رابطة هدف‌گرایی و خودتنظیمی در دانشجویان مختلف دانشگاه شیراز". علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، 4(22)، 57-71.
کدیور، پروین. (1383). "بررسی سهم باورهای خوکارآمدی، خودتنظیمی، هوش و پیشرفت درسی دانش‌آموزان به منظور الگویی برای یادگیری بهینه". پژوهشکده تعلیم و تربیت، 64-78.
میراحمدی، لیلا؛ احمدی، احمد؛ بهرامی، فاطمه. (1391). "اثربخشی زوج‌درمانی کوتاه مدت به شیوة خودتنظیمی بر شادکامی و سلامت روان". یافته‌های نو در روان‌شناسی، (22)7، 33-43.
Boekaerts, M. (1997). Self - regulated learning: A new concept embraced by researchers, policy makers, educators, teachers and students. Learning and Instruction, 7(2), 161-186.
Bouffard, T., Boisvert, J.,Vezeau, C., Larouche, C .(1995). The impact of goal orientation on self - regulation and performance among college students. Educational Psychology, 65, 3, 317–329.
Carver, C.S. & Scheir, M.F. (1990). Principle of self-regulation: Action and emotion.In E.T.Higgins & R.M. Sorrentino(Eds), Handbook of motivation and cognition: Foundation of social behaviors, 2,3-52.New York: Guillford Press.
Cleary, T.J. & Zimmerman, B.J. (2002). Self - regulation empowerment program: A school - based program to enhance self - regulated and self - motivated cycles of student learning. Psychology in the Schools, 41(5), 537-550.
Duckworth, K., Akerman, R., MacGregor, A., Salter E. & Vorhaus, J. (2009). Self - regulated learning: A review of literature. London: Centre for Research on the Wider Benefits of Learning, Institute of Education.
Fok, C.T., Allen, J., Henry, D., Mohatt, G.V. (2002). Multi-cultural mastery scale for Youth: Multi-dimensional assessment of culturally mediated coping strategies. Psychological Assessment, 24, 313-327.
Gao, G. (1994). Self and other: A chinese perspective on interpersonal relationships. In W.B.Gudykunst, S.Ting Toomey, & T.Nishida(Eds). Communication in personal relationship across cultures (pp.81-101).
Ghorbani, R., Khormaie, F. (2014). The effectiveness of Self - Regulation learning Strategies Training on the well-being psychology in female student. (International Conference on health female in shiraz).
Harre, R. (1981). Psychological variety. In P. Heelas &A. Lock (Eds), Indigenous psychologies: The anthropology of the self,79-103. New York: Academic Press.
Hobfoll, S.E, Jackson, A., Young, S., Pierce. C.A., Hobfoll, I. (2002). The impact of communal-mastery versus self-mastery on emotional outcomes during stressful conditions: A prospective study of Native American women. Community Psychology. 30:853–871.
Hobfoll, S.E., Schröder, K.E., Wells, M., Malek, M. (2002). Communal Versus Individualistic Construction of Sense of Mastery in Facing Life Challenges. Social and Clinical Psychology, 21, 362-399.
Hobfoll, S.E. (2000). Communal Mastery Scale.http://www.personal.kent.edu/~shobfoll/Files/pdfs/CommMastScale.pdf.
Hobfoll, S.E. (1998). Stress, culture and community: the psychology and philosophy of strees. New York: pelenum. in M. B. Boekarts, P. R. Pintrich & M.Zeiher (2000) Hand book of self -regulation. Academic Press.
Jackson, T, McKenzie J, Hobfoll S.E. (2000). Communal aspects of self - regulation. In: M. Boekaerts., P. R Pintrich., M. Zeider. Handbook of self - regulation. San Diego, CA: Academic Press;.
Kaplan, A. & Maehr, M.L. (1999). Achievement goals and student well-being. Contemporary Educational Psychology, 24, 330-358.
Kindekens, A.T., Reina,V.R., De Backer, F., Peeters, J., Buffel, T., Lombaerts, K. (2013). Enhancing student wellbeing in secondary education by combining self-regulated learning and arts education. Social and Behavioral Sciences, 116, 1982 – 1987. (5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013).
Lyons, R.F., Mickelson, K.D., Sullivan, M.J., Coyne, J.C. (1998) .Coping as a communal process. Social and Personal Relationships.;15:579–605.
Magno, C. (2008). The Influence of Self-Mastery and Communal-Mastery on Building a Model of Resiliency. Counseling Psychology, 10(1) Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=1429341
Mikaeilia, N., Barahmand, U. (2013). Raining In Self - Regulation Enhances Psychological Well-being of Distressed Couples. Social and Behavioral Sciences 84, 66 – 69. New York: Academic Press.
Noble, T. & Wyatt, T. (2008). Scoping study into approaches to student wellbeing; Literature review. Sydney: Australian Catholic University and Erebus International.
Perry, N.E. & Vandekamp, K.J.O. (2000). Creating classroom contexts that support young children’s development of self - regulated learning. Educational Research, 33, 821-843.
Pintrich, P.R. & De Groot, E.V. (1990) Motivational and self - regulated learning components of classroom academic performance. Educational psychology, 1, 82, 33-40.
Ryff, C.D. & singer, B. (2003). Flourishing under fire: Resilience as a prototype of challenged thriving. In C.L.M &J. Haid(Eds).
Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Personality& social psychology,57.
Tavakolizadeh, J., Yadollahi, H., Poorshafeic, H. (2012). The role of Self - regulated learning strategies inpsychological well-being condition of students. Social and Behavioral Sciences 69, 807 – 815. (International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012).
Triandis, H.C. (1990). Cross-cultural studies of individualism and collectivism. In G. jahoda, H.C. Triandis, C. Kagitci lousi, J. Berry, J.G. praguns, & M. colc(Eds). Le in M. B. Boekarts, P. R. Pintrich& M. Zeiher (2000) Hand book of self-regulation. Academic Press.
Willms, J.D. (2003). Student engagement at school a sense of belonging and participation: results from PISA 2000. Paris: OECD.
Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70.
Zimmerman, B.J. (2000). A training self -regulation: A social cognitive perspective. in M. B. Boekarts, P. R. Pintrich& M. Zeiher (2000) Hand book of self - regulation. Academic Press.