با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین متغیرهای باورهای هوشی، باورهای معرفت‌شناختی و باورهای انگیزشی با یکدیگر و نیز نقش آنها بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی و فراشناختی) دانشجویان دانشگاه پیام‌نور در قالب مدل علّی و بهروش تحلیل مسیر است. به منظور آزمون فرضیه‌ها، نمونه‌ای شامل 600 نفر دانشجو از مراکز مختلف دانشگاه پیام‌نور با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به طور تصادفی انتخاب و به پرسش‌نامه خودگزارشی متشکّل از مقیاس‌های باورهای معرفت‌شناختی (شومر، 1993)، خودکارآمدی تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (پینتریچ و دی ‌گروت، 1990)، باورهای هوشی (عبدالفتاح و یتس، 2006) و اهداف پیشرفت (میدلتون و میگلی، 1997) پاسخ دادند. یافته‌ها حاکی از آن است که مدل عِلّی مفروض پس از اصلاح از برازش مناسبی برخوردار بوده و متغیرهای پژوهش در مجموع 29 و 35 درصد از کل واریانس راهبردهای شناختی و فراشناختی را تبیین نمودند. به طور کلی، نتایج نشان داد که باورهای هوشی علاوه بر تأثیر مستقیم، به واسطه باورهای معرفت‌شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان تأثیر غیر مستقیم نیز دارند. همچنین یافته‌ها نشان داد که باورهای هوشی دانشجویان به ویژه باورهای هوشی افزایشی می‌توانند با میانجی‌گری باورهای معرفت‌شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی تحصیلی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی فراگیران و نهایتاً عملکرد تحصیلی آنها مؤثر باشند. لذا، ضروری است که زمینة لازم جهت ارتقاء این باورها از طریق غنی‌تر کردن محیط زندگی و محیط یادگیری و آموزش فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling of Relationship between Intelligence, Epistemological, and Motivational Beliefs with Self-Regulated Learning Strategies of Payame Noor University Students

نویسندگان [English]

  • Samad Abedi 1
  • Bahman saeidipour 2
  • Mehran Farajollahi 2
  • MohammadHasan Seif 3

چکیده [English]

The aim of this research is studying the relationship between the variables of Intelligence beliefs, epistemological beliefs, and motivational beliefs with each other as well as their role in self - regulated learning strategies (Cognitive and Metacognitive Strategies) of Payame Noor University students in a causal Model framework and through Path Analysis. in order to test the hypotheses, a sample of 600 students from Payame Noor University centers were selected randomly by using multiple cluster sampling and stratified sampling, and answered a self - report questionnaire consisting scales of the epistemological beliefs (Schommer, 1993; revised by Manavipour, 2012), educational self-efficiency and self-regulated learning strategies (Pintrich & De Groot, 1990), intelligence beliefs (Abd-El-Fattah & Yates, 2006), and achievement goals (Middleton & Midgley, 1997). Results indicated that the proposed causal model after revision enjoys a good fit index, and the variables described 29 and 35 percent of the total variance of cognitive and metacognitive strategies. In general, according to the results of this study, intelligence beliefs not only have a direct effect but also can indirectly have an impact on students’ self-regulated learning strategies through epistemological beliefs, achievement goals, and educational self - efficiency. Also, Results indicated that students’ intelligence beliefs, especially incremental intelligence beliefs, through the mediation of epistemological beliefs, achievement goals, educational self - efficiency, can be effective on students’ self - regulated learning strategies and finally their performance. Therefore, it is essential that these beliefs be enhanced through enriching the living and learning contexts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence Beliefs
  • Epis-temological Beliefs
  • motivational beliefs
  • Self - Regulated Learning Strategies
  • Payame Noor University
آقازاده، ابراهیم؛ رضایی، اکبر؛ محمدزاده، علی. (1388). "رابطه باورهای معرفت‌شناختی و انگیزشی دانشجویان دچار درگیری شناختی". فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. سال 11، شماره 4، ص 74-63.
برزگر بفرویی، کاظم؛ سعدی‌پور، اسماعیل. (1391). "مدل‌‌یابی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی، خودکارآمدی تحصیلی، خود‌نظم‌‌دهی فراشناختی و پردازش عمیق با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان". فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. سال 12، شماره 1، ص 66-53.
رستگار، احمد؛ حجازی، الهه؛ غلامعلی لواسانی، مسعود. (1388). "باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی: نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی". پژوهش‌های روان‌شناختی. دوره 12، شماره 1 و2، ص 25-11.
رضایی، اکبر. (1388). "نقش باورهای معرفت‌شناختی، سبک‌های تفکر، راهبردهای یادگیری در عملکرد تحصیلی دانشجویان". فصلنامه روان‌شناسی دانشگاه تبریز. سال 4، شماره 16، ص 204-188.
------- . (1390). "رابطه باورهای معرفت‌شناختی و تصورات دانشجویان از یادگیری با رویکردهای سطحی و عمقی یادگیری". فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. سال 13، شماره 1، ص 14-1.
زارع، حسین؛ رستگار، احمد. (1393). "مدل عِلّی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش مجازی: نقش باورهای هوشی، اهداف پیشرفت و هیجان‌های تحصیلی". شناخت اجتماعی. سال سوم، شماره 2، ص 32-19.
سیف، دیبا؛ مرزوقی، رحمت‌اله. (1387). "رابطه ابعاد باورهای معرفت‌شناختی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی در درس علوم تجربی". دانشور رفتار. سال 15، شماره 33، ص 14-1.
سیف، علی‌اکبر. (1391). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات دوران.
طالبی، سعید. (1387). "ارائه مدل پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر نقش خودکارآمدی و درگیری تحصیلی در بین دانشجویان پیام‌‌نور استان فارس". طرح پژوهشی دانشگاه پیام‌نور استان فارس.
عابدینی، یاسمین؛ باقریان، رضا؛ کدخدایی، محبوبه‌السادات. (1389). "بررسی رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل‌های رقیب". فصلنامه تازه‌های علوم شناختی. سال 12، شماره 3، ص 48-34.
محبی نورالدین‌وند، محمدحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه؛ پاشاشریفی، حسن. (1392). "بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه دانشجویی". فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی. سال 4، شمارۀ 41، ص 64-43.
محسن‌پور، مریم؛ حجازی، الهه؛ کیامنش، علیرضا. (1386). "نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه رشته ریاضی شهر تهران". فصلنامه نوآوری آموزشی. سال 5، شماره 16، ص 35-9.
معنوی‌پور، داود. (1391). "بررسی مشخصه‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه باورهای معرفت‌شناسی". اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 8، شماره2، ص 154-139.
 
Abd-El-Fattah, S.M., & Yates, G.C.R. (2006). Implicit theory of intelligence scale: testing for factorial invariance and mean structure. Paper presented at the Australian Association for Research in Education Conference, Adelaide, South Australia.
Al-Harthy, I.S., Was, C.A., & Isaacson, R.M. (2010). Goals, efficacy and metacognitive self-regulation: A path analysis. International Journal of Education, 2, 1-5.
Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goal in classroom: Student learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80(3), 160-167.
Bandura, A. (1997). Self - efficacy: The exercise of contrl. New York, H.W. freeman and Company.
Barnard, L., LAN, w., Crook, S, M and Paton, V.O. (2008). The relationship between epistemological beliefs and Self-regulated learning Skills in the online course environment. MERLOT Journal of online learning and teaching, 4, (3).
Bembenutty, H. (2008). Self-Regulation of Learning and Academic Delay of Gratification: Gender and Ethnic Differences among College Students. Journal of Advanced Academics, 18 (4), 586-616.
Blackwell, L.S., Trzesniewski, K.H. & Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78(1), 246–263.
Braten, I. & Stromso, H,I. (2005). The Relationship between epistemological beliefs, implicit theories of intelligence, and self-regulated learning among Norwegian Post-Secondary Students. British Journal of educational Psychology, 75, 539-565.
Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches their change through Secondary School their influence on academic Performance. British Journal of Educational psychology, 75, 203-221.
Chen, J.A., & Pajares, F. (2010). Implicit theories of ability of Grade 6 science students: relation to epistemological beliefs and academic motivation and achievement in science. Contemporary Educational Psychology, 35, 75-87.
Dai, D.Y., Moon, S.M. & Feldhusen, J.F. (1998). Achivement motivation and gipted students: A social cognitive persective. Educational Psychology, 33, 45-65.
Dickhauser, C., Buch, S. & Dickhauser, O. (2011). Achievement after failure: The role of achievement goals and negative self-related thoughts. Journal of Learning and Instruction, 21, 152-162.
Dupeyrat, C. & Marian, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30, 43–59.
Dweck, C.S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41(10), 1040-1048.
Dweck, C.S. (2000). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. Philadelphia, PA: Psychology Press.
Dweck, C.S. & Leggett, E.L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273.
Dweck, C.S. & Master, A. (2008). Self-theories motivate self-regulated learning. InD. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Motivation and self-regulated learning: Theory, research, and applications (pp. 31–51). New York, NY: Taylor & Francis.
Dweck, C.S. & Molden, D.C. (2005). Self-theories: Their impact on competence motivation and acquisition. In A. Elliot, & C.S. Dweck (Eds.), the handbook of competence and motivation. New York: Guilford Press, (pp.122-141).
Elliot, A. & Church, M.A. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72(1), 218-232. 
Elliot, A. & McGregor, H.A. (1999). Test anxiety and hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology. 76(4), 628-644.
Elliot, A., McGregor, H.A. & Gable, S. (1999). Achievement goals, study strategies and exam performance: A mediational analysis. Journal of Educational Psychology, 91(3), 549-563.
Elliot, E. & Dweck, C.S. (1988). Achievement Goals: an approach for motivational engagement and perception of quality in distance education. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 5-12
Feral, J., Valcke, M., & Schuyten, G. (2009). Student model of learning and their impact on study strategies. Journal of Society for Research in Higher Education, 34, 185-202.
Haimovitz, K., Wormington, S. V., & Corpus, J. H. (2011). Dangerous mindsets: How beliefs about intelligence predict motivational change. Learning and Individual Differences, doi:10.1016/j.lindif.
Hofer, B. K. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching. Educational Psychologist, 39(1), 43-55.
Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (2002). Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Hong, Y. Y., Chiu, C. Y., Dweck, C. S., Lin, D. M. S., & Wan, W. (1999). Implicit theories, attributions and coping: A meaning system approach. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 588-599.
Hulleman, C.S., Schrager, S. M., Bodmann, S.M., & Harackiewicz, J. M. (2010). A meta-analytic review of achievement goal measures: Different labels for the same constructs or different constructs with similar labels? Personality and Social Psychology Bulletin, 36(3), 422-49.
Kizilgunes, B., tekkaya, C., & sungur, S. (2009). Modeling the relations among students, epistemological beliefs, motivation, Learning approach and achievement. Journal of Educational research, 102 (4), 243-255.
Liem, G.A.D. & Martin, A.J. (2012). The motivation and engagement theoretical framework scale: Psychmetric propertey and applied yields. Australian Psychologist, 47, 3-13.
Linnenbrink, E.A. & Pintrich, P.R. (2002). Motivation as an enabler for academic success, School Psychology Review, 31,313-327.
Linnenbrink, E.A. & Pintrich, P.R. (2003). The role of self - efficacy beliefes in student engagement and learning in the classroom. Reading and Writing Quarterly, 19, 119-137.
Mellat, N., & Gholamali Lavasani, M. (2011). The role of epistemological beliefs, motivational constructs and Information processing strategies in regulation of learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, 1761-1769.
Middleton, M.J. & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack ability: An underexplored aspect of goal theory. Journal of Educational Psychology. 89(4), 710-18.
Muis, K.R. & Franco, G.M. (2009). Epistemic beliefs: Standards for Self-regulated learning. Contemporary Educational Psychology, 34, 306-318.
Ommundsen, Y. (2003). Implicit theories of ability and self-regulation strategies in physical education classes. Educational Psychology, 23, 141.
Paulsen, M.B. & Gentry, J.A. (1995). Motivational, learning strategies, and academic performance: A study of the college finance classroom. Financial Practice and Education, 95(5), 78-89.
Paulsen, M.B. & Feldman, K.A. (2005). The conditional and interaction effects of epistemological beliefs on the self-regulated learning of college students: Motivational strategies. Research in Higher Education, 46(7), 731-768.
Phan, H.P (2008). Predicting change in epistemological beliefs, reflective thinking and learning styles: A longitudinal study. British Journal of Educational psychology, 78, 75-93.
Pintrich, P.R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: the role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92, 544-555.
Pintrich, P.R. & De Groot, E.V. (1990). Motivational and self - regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40.
Rastegar, A., Jahromi, R.G., Haghighi, A.S., & Akbari, A.R. (2010). The relation of epistemological beliefs and mathematics achievement: The mediating role of achievement goals, mathematics self-efficacy, and cognitive engagement. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 791-797.
Ryan, A.M. & Pintrich, P.R. (1997). Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescent's help seeking in math class. Journal of educational psychology, 2, 326-341.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.
Schommer, M. (1993a). Comparisons of beliefs about the nature of knowledge and learning among postsecondary students. Research in Higher Education, 34(3), 355-370.
Schommer, M. & Walker, K. (1997). Epistemological beliefs and valuing school: Considerations for college admissions and retention. Research in Higher Education, 38, 173-186.
Schommer, M., Calvert, C., Gariglietti, G., & Bajaj, A. (1997). The development of epistemological beliefs among secondary students: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 89(1), 37-40.
Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system, in Hofer, B.K. and Pintrich, P.R. (Eds), Personal Epistemology: The Psychology of Beliefs about Knowledge and Knowing, Erlbaum, Mahwah, NJ, 103-118.
Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated research approach. Educational Psychologist, 39(1), 19-29.
Schraw, G., Bendixen, L.D., & Dunkle, M.E. (2002). Development and validation of the epistemic belief inventory (EBI). In B. K. Hofer & P.R. Pintrich (Eds) Personal pistemology of Beliefs about Knowledge and knowing Mahwah, NJ: Erlbaum, 261-275.
Schunk, D.H. (1996). Goal and self-evaluative influences during children's cognitive skill learning. American Educational Research Journal, 33, 359-382.
Schunk, D.H., (1991). Self-efficacy & academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207–31.
Stathopoulou, C. & Vosniadou, S. (2007). Exploring the relationship between physics related epistemological beliefs and physics understanding. Contemporary Educational Psychology, 32, 255-281.
Sternberg, R.J. (1985). Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 607-627.
Stipec, D. & Gralinski, G.H. (1996). Children’s belief about intelligence & school performance. Journal of Educational Psychology, 88, 397-407.
Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, A., & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal orientation and academic well-being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 25, 1-16.
Van Dinther, M., Dochy, F. & Segers, M. (2011). Factors affecting students’ self-efficacy in higher education. Educational Research Review, 6, 95–108.
Vermunt J.D., & Vermetten Y.J. (2004). Patterns in student learning: Relationship between learning strategies, conception of learning and learningorientation, Educational Psychology Review, (16), 4.
Wolters, C., Yu, S. & Pintrich, P.R. (1996). The relation between goal orientation & students' motivational beliefs & self-regulated learning. Learning & Individual Differences, 8, 211–238.
Wolters, J. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structure and goal orientation to predict students’ motivation, cognition and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 236-250.
Woolfolk, H.A. (2004). What do teachers need to know about self - efficacy? Paper presented at Annual Meeting of the American Educational research association. San Diego, 15, 52-70.
Yilmaz-Tuzun, O., & Topcu, M.S. (2008). Relationship among per service teachers, epistemological beliefs, epistemological world Views and self-efficacy beliefs. International Journal of Science education, 30 (1), 65-85.
Yilmaz-Tuzun, O. & Topcu, M.S. (2010). Investigating the Relationships among Elementary School Students’ Epistemological Beliefs, Metacognition, and Constructivist Science Learning Environment, J Sci Teacher Educ 21,255-273.
Zimmerman, B.J. (1986). Becoming self-regulated learned: which are the subprocesses? Contemporary Journal of Educational Psychology, No. 11, 307-313.
Zimmerman, B.J. (1989). A social cognitive view of self-regulated learning and academic learning. Journal of Educational Psychology, 18(3), 329-339.
Zimmerman, B.J. & Schunk, D.H. (2008). Motivation: An essential dimension of self-regulated learning. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Motivational and self-regulated learning: Theory, research and applications. New York: LEA, 141-168.