با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن روانشناسی تربیتی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

2 استاد فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه پیام‌نور

3 دانشیار علوم تربیتی، دانشگاه پیام‌نور

4 دکتری برنامه‌ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

ویژگی‌های آزمون، در کنار ویژگی‌های شخصیتی پاسخ‌گویان می‌تواند باعث بهبود بازیابی مطالب باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطح پردازش سؤالات در آزمون‌های بازشناسی و یادآوری بر عملکرد حافظه دانشجویان است. روش تحقیق آزمایشی با دو عامل (نوع سؤال و سطح پردازش سؤال) است. تعداد 128 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و به صورت تصادفی ساده به چهار گروه آزمایشی منتسب شدند. گروه‌ها از نظر تست حافظه بالینی وکسلر تفاوتی با هم نداشتند. ابزار تحقیق شامل محتوای آموزشی درباره فیزیک کوانتومی بود. هر یک از گروه‌ها به تناسب یکی از سؤالات ‌(بازشناسی- سطحی، بازشناسی - عمقی، یادآوری - سطحی، یادآوری - عمقی ) را دریافت کردند. روایی و پایایی متن و آزمون‌ها تأیید شد. نتایج نشان داد که تأثیر عامل پردازش سؤال بر عملکرد حافظه معنادار است (05/0P<& 344/3f=). عملکرد حافظه در سؤالات با پردازش عمیق بهتر از عملکرد در سؤالات با پردازش سطحی بود. پیشنهاد می‌شود طراحان آزمون از سؤالات با پردازش عمقی‌تر مخصوصاً در آزمون‌های بازشناسی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Effect of Question Type and Questions Processing Level in Recall and Recognition Tests on Students Memory Performance

نویسندگان [English]

  • Hossein zare 1
  • MohammadReza Sarmadi 2
  • Mehran Farajollahi 3
  • Osman Achak 4

چکیده [English]

In addition to the personal factors of memory, Test properties can affect the student's information retrieval. The research aim was to study question type effect and questions processing level on everyday students memory performance. The method of research was factorial experimental with two factors (question type and question processing level). By using random category sampling, 128 students in boukan payame noor university were selected and were divided to four groups, by randomly sampling. The groups have no different in Wechsler Memory Scale. The research instrument was educational text about quantum physics. Each of four group gets one kind of four tests (1-recognition/ surface processing 2-recognition/deep processing 3- recall/surface processing 4-recall/deep processing). Text and tests validity and reliability were confirmed. Results revealed that the effect of processing level on memory performance was significant (f=3.344 & p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Memory Performance - Questions Processing Level- question Type Effect – Eecognition - Recall
آیزنک، مایکل دبلیو؛ کین، مارک تی. (2004). روان‌شناسی شناختی «حافظه». ترجمه دکتر حسین زارع. (1386). تهران انتشارات آییژ. چاپ اول زمستان.
استرنبرگ، رابرت. (2006). روان‌شناسی شناختی. ترجمه سیدکمال خرازی و الهه حجازی. (1387). تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) پژوهشکده علوم شناختی.
اورنگی مریم، عاطف وحید، محمد کاظم؛ عشایری حسن. (1381). "هنجاریابی مقیاس حافظه تجدید نظر شده وکسلر در شهر شیراز". نشریه اندیشه و رفتار. سال 7. شماره4. صص 57 تا 66.
بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره؛ حجازی، الهه. (1378). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران انتشارات آگاه.
بهرامی، هادی. (1377). آزمون‌های روانی مبانی نظری و فنون کاربردی. تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
پژهان، مهرداد؛ ایروانی، محمود. (1382). "تأثیر سطح پردازش و دستورالعمل و نوع آزمون بر آماده‌سازی در آزمون‌های حافظه". مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. سال 33. شماره 2. صص 131 تا 153.
زارع، حسین؛ تاراج، شیرین. (1389). "مقایسه کارکرد حافظه رویدادی و حافظه کوتاه مدت در افراد مبتلا به صرع ایدیوپاتیک و صرع گیجگاهی و افراد سالم". مجله علوم پزشکی ارومیه. دوره21. شماره3. صص 343 تا 347. پاییز 1389.
زارع، حسین؛ فرزاد، ولی‌اله؛ عبدالهی، محمدحسین؛ مرادی، علیرضا. (1386). "مقایسه تأثیر تغییر حسی اطلاعات معمولی و آزمایشگاهی بر عملکرد حافظه آشکار و نا آشکار". مجله روا‌ن‌شناسی. 11;3 (پیاپی 43) صص 323 تا 336.  
زارع، حسین؛ قنبریها، ناهید؛ سعدی‌پور، اسماعیل. (1387). "مقایسه نحوه بازشناسی حافظه در دانش‌آموزان با و بدون اضطراب اجتماعی". مجله علوم رفتاری. دوره2. شماره3. پاییز 1387.صص 193 تا 199.
سیف علی‌اکبر. (1371). اندازه‌گیری و سنجش در علوم تربیتی. تهران انتشارات دانشگاه پیام‌نور. چاپ نوزدهم1387.
کرمی نوری، رضا. (1383). روان‌شناسی یادگیری و حافظه با رویکرد شناختی. تهران. انتشارات سمت. چاپ اول.
مهدویان، علیرضا؛ کرمی نوری، رضا. (1385). "اثرات توجه سطوح پردازش و علاقه به موضوع درس بر حافظه آشکار و نهان دانشجویان". مجله تازه‌های علوم شناختی. سال 8. شماره4. صص 22 تا 32.
موسوی، شکوفه؛ کرمی نوری، رضا. (1387). "مقایسه انواع حافظه رویدادی در دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا". تازه‌های علوم شناختی. سال10. شماره4. صص 83 تا 93.
 
 
 
Atkinson. R.C. & Shiffrin. R. (1968). Human memory: a proposal system and its control processes in Psychology of thinking and motivation. Advances in research theories. New York. Academic press
Craik, F.I.M. & Lockhart, R.S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11, 671–684.
Eysenck Michael. W, Keane Mark, t. (2005). Cognitive psychology. A student's handbook. 5nd edition. U.S.A. New York. Psychology press.
Humphreys, Michael, S & Maguire, Angela M& McFarlane, Kimberley A& Burt, Jennifer S& Bolland, Scott W& Murray, Krista L & Murray, Krista & Dunn, Ryan. (2010). Using Maintenance Rehearsal to Explore Recognition Memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. VL-36. PP-147-159.
Humphreys, Michael, S. & Maguire, Angela M. & McFarlane, Kimberley A. & Burt, Jennifer S. & Bolland, Scott W. & Murray, Krista L. & Dunn, Ryan. (2011). Using Maintenance Rehearsal to Explore Recognition Memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. V36.pp 147-159
Jarrold, Christopher & Tam, Helen & Baddeley, Alan D. Harvey, Caroline E. (2011). How Does Processing Affect Storage in Working Memory Tasks? Evidence for Both Domain-General and Domain-Specific Effects. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. VL-37. pp 688- 705, 705a.
Kilb, Angela & Naveh-Benjamin, Moshe. (2011). The Effects of Pure Pair Repetition on Younger and Older Adults' Associative Memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. VL - 37. PP706- 719.
Morris. C.d & Bransford. J . d &franks. J (1977). Levels of processing versus transfer appropriate processing. Journal of verbal learning and verbal behavior. 16(5).pp510-533
Mulligan, N.W. (2003). Memory implicit versus explicit. In l node(ed) encyclopedia of cognitive sciences. Vol1,2.pp 1114 – 1120. London. England. Nature publication grup.
Paivio, Allan& - Walsh, Mary & - Bons, Trudy. (1994). Concreteness Effects on Memory: When and Why? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. VL -20. PP-1196-1204
Roediger HL, McDermott KB. (1993). Implicit memory in normal human subjects. In Handbook of Neuropsychology (Vol. 8.), Boller F, Grafman J (eds). Elsevier Science Publishers: Amsterdam.
Roediger, H.L., Gallo, D.A. & Geraci, L. (2002). Processing approaches to cognition: The impetus from the levels of processing framework. Memory, 10, 319–332.
Smith, Dale. (2008). The Testing effect and the Components of Recognition Memory: What Effects do Test Type and Performance at Intervening. Doctor of Philosophy. Auburn University.
Tulving, E. (1975). How many memory systems are there? American Psychologist, 40, 385–398.
Waugh, N.C & Norman D.O. (1965). Primary Memory. Psychological review. 72 .pp89 – 104.